Инструменты пользователя

Инструменты сайта


yagorova_z_ya

ЯГОРАВА Зінаіда Яўгенаўна

Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт. Cкончыла тэхналагічны факультэт Магілёўскага тэхналагічнага інстытута ў 1977 г., аспірантуру Адэскага тэхналагічнага інстытута харчовай прамысловасці імя М.В. Ламаносава ў 1982 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1997 г., дацэнт кафедры фізіка-хімічных метадаў сертыфікацыі прадукцыі.

Zinaida Ya. YAGORAVA

Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Mogilev Technological Institute in 1977. Post-graduate course at Odessa Technological Institute of Food Industry in 1982. Has been working at BSTU since 1997. Assistant Professor of Department of Physical-Chemical Methods of Pro­ducts Certification.


Навуковыя інтарэсы: біятэхналогія харчовых прадуктаў, якасць і бяспека харчовых прадуктаў, біябяспека, сістэмы менеджменту якасці і бяспекі ў харчовай прамысловасці. Цікавіцца пытаннямі мікробнай разнастайнасці і мікробным сінтэзам біялагічна актыўных злучэнняў. Распрацавала больш за 100 рэжымаў стэрылізацыі і пастэрызацыі новых відаў кансерваў з агародніны і садавіны. Аўтар каля 200 навуковых прац, з якіх 3 вучэбныя дапаможнікі, 10 вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: Навукова-практычны цэнтр НАН Беларусі па харчаванні, Інстытут агародніцтва НАН Беларусі, Беларускі дзяржаўны універсітэт, Аб’яднаны інстытут энергетычных і ядзерных даследаванняў – Сосны НАН Беларусі, Усерасійскі навукова-даследчы інстытут кансервавай прамысловасці, Таварыства біятэхнолагаў Расіі.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па ацэнцы адпаведнасці, бяспецы харчовых прадуктаў, хіміі харчовых вытворчасцей, сістэмах кіравання якасцю для студэнтаў спецыяльнасці “Фізіка-хімічныя метады і прыборы кантролю якасці прадукцыі”.

Асноўныя публікацыі: Научные основы новых технологий производства овощных нек­таров и цукатов / А.А. Аутко [и др.]. – Минск: ОДО “Тон-пик”, 2005. (Одна из авт.). Егорова, З.Е. Международные стандарты и пищевые продукты. Единство и разнообразие / З.Е. Егорова Новости. Стандартизация и сертификация. – 2004. – № 6; 2005. – № 1, 2. Шачек, Т.М. Экологическая безопасность плодоовощных консервированных продуктов для детского питания / Т.М. Шачек, З.Е. Егорова Здоровье и окружающая среда: сб. науч. тр. РНПЦ гигиены. – Минск, 2006. – Вып. 8. Егорова, З.Е. Анализ риска при производстве пищевых продуктов / З.Е. Егорова, Н.Д. Коломиец Стандартизация. – 2008. – № 3. Егорова, З.Е. Сертификация продовольственных товаров: учеб. пособие / З.Е. Егорова, Н.Д. Коломиец. – Минск: БГТУ, 2005. —- Scientific interests: Biotechnology of food products, quality and safety of food products, biosafety, systems of management of quality and safety in food industry, microbial diversity and microbial synthesis of biologically active compounds. Has developed more than 100 regimes of sterilization and pasterization of new vegetable tinned food products. The author of about 200 papers, including 3 tutorials and 10 in­ventions. Scientific partners: NASB Scientific Practical Centre on Food Stuffs, NASB Institute of Vegetable Growing, Belarusian State University, Joint Institute of Energy and Nuclear Research – NASB Sosny, All-Russian Research Institute of Tinned Products Industry, Association of Biotechnologists of Russia. Teaching activities: Delivers the courses of lectures on assessment of conformity and safety of food stuffs, chemistry of food stuff production, systems of quality control. Main publications: Fundamentals of New Technologies of Manufacture of Vegetable Nectars and Candied Peel / A.A. Autko [et al.]. – Minsk: ODO “Ton-pik”, 2005. (a co-author). Yegorova, Z.E. International Standards and Food Stuffs. Unity and Diversity / Z.E. Yegorova News. Standardization and Certifica­tion. – 2004. – No. 6; 2005. – No. 1, 2. Shachek, T.M. Ecological Safety of Vegetable Tinned Products for Children / T.M. Shachek, Z.E. Yegorova Health and Environment: Proceedings of RSPC of Hygiene. – Minsk, 2006. – Iss. VIII. Yegorova, Z.E. Analysis of Risk at Food Stuff Ptroduction / Z.E. Yegorova, N.D. Kolomiets Standardization. – 2008. – No. 3. Yegorova, Z.E. Certification of Food Stuffs: tutorial / Z.E. Yegorova, N.D. Kolomiets. – Minsk: BSTU, 2005.

yagorova_z_ya.txt · Последние изменения: 2016/01/05 12:14 — pia