Инструменты пользователя

Инструменты сайта


yafremau_a_l

ЯФРЭМАЎ Аляксандр Лаўрэнцевіч

Доктар біялагічных навук, член савета па абароне дысертацый пры БДТУ, выканаўца НДР па ліквідацыі наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У 1972 г. скончыў біялагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта імя Леніна, у 1982 г. – аспірантуру на факультэце глебазнаўства Маскоўскага дзяржаўнага універсітэта імя М.В. Ламаносава. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 2002 г., прафесар кафедры лясных культур і глебазнаўства.

Alyaksandr L. Yafremau

Doctor of Biological Sciences. Member of Specialized Cand. Sc. / D. Sc. Certification Council. Member of Research Group on Eliminating Chernobyl APS Aftermaths under Radioecology Laboratory. Graduated from Belarusian State University (Biological Faculty) in 1972, from Post-Graduate Course in 1982 (Faculty of Soil Science at Moscow State University). Has been working at BSTU since 2002. Professor of Department of Sylvulae and Soil Science (since 2002).


Навуковыя інтарэсы: мікрабіялогія, экалогія, глебазнаўства, тэхнагенныя забруджванні, гідралесамеліярацыя, тэхналогія стварэння лясных культур, лесааднаўленне і гадавальная гаспадарка. Аўтар 240 навуковых прац, 2 вучэбных дапаможнікаў і 3 кніг.

Навуковыя партнёры: Інстытут эксперыментальнай батанікі НАН Беларусі імя В.Ф. Куп­рэвіча, Міжнародны дзяржаўны экалагічны універсітэт імя А.Дз. Са­харава, Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А. Куляшова, Маскоўскі дзяржаўны універсітэт імя М.В. Ламаносава, Інстытут геаграфіі Акадэміі навук Польшчы.

Педагагічная дзейнасць: чытае лекцыйныя курсы і вядзе практычныя заняткі па дысцыплінах “Гідратэхнічныя меліярацыі”, “Глебазнаў­ства з асновамі земляробства”.

Асноўныя публікацыі: Ефремов, А.Л. Микробиота и биогенность почв сосновых лесов Беларуси / А.Л. Ефремов. – Минск: Право и экономика, 2002. Ефремов, А.Л. Состав гумуса почв дубовых лесов Беларуси / А.Л. Ефремов, М.И. Антоник Почвоведение и агрохимия. – 2005. – № 2(35). Горкунов, В.А. Биота естественных и техногенных экосистем / В.А. Горкунов, А.Л. Ефремов. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2006. Марчик, Т.П. Почвоведение с основами растениеводства: учеб. пособие / Т.П. Марчик, А.Л. Ефремов. – Гродно: ГрГу им. Я. Ку­палы, 2006. Климчик, Г.Я. Влияние пожаров на микробиоту почв сосновых лесов / Г.Я. Климчик, А.Л. Ефремов Весцi Нац. акад. навук Беларусi. Сер. бiял. навук. – 2007. – № 4. Новикова, Н.В. Биота пригородных зон города Могилева / Н.В. Но­викова, Г.Н. Тихончук, А.Л. Ефремов; под ред. А.Л. Ефремова. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2007. Ефремов, А.Л. Гидротехническая мелиорация: учеб. пособие / А.Л. Ефремов. – Минск: БГТУ, 2008.


Scientific interests: Microbiology, ecology, soil science, anthropogenic pollution, hydro forest reclamation, methods of sylvulae formation, forest regeneration and cultivation. Author of 240 papers, 2 tutorials and 3 books.

Scientific partners: NASB Institute of Experimental Botany, International State Ecological University, Mogilev State University, Moscow State University, Institute of Geography of Academy of Sciences of Poland.

Teaching activities: Delivers the courses of lectures and practical classes: “Hydroengineering Reclamation”, “Soil Science and Fundamentals of Agriculture”.

Main publications: Efremov, A.L. Soil Microbiota and Biogenity of Pine Forests in Belarus / A.L. Efremov. – Minsk: Law and Economy, 2002. Efremov, A.L. Humus Composition of Pine Forest Soils in Belarus / A.L. Efremov, M.I. Antonik Soil Science and Agrochemistry. – 2005. – No. 2(35). Gorkunov, V.A. Biota of Natural and Anthropogenic Ecosystems / V.A. Gorkunov, A.L. Efremov. – Mogilev: Mogilev State University, 2006. Marchik, T.P. Soil Science and Fundamentals of Plant Cultivation: tutorial / T.P. Marchik, A.L. Efremov. – Grodno: Grodno State University, 2006. Klimchik, G.Ya. Fires Influence on Pine Forest Soils Microbiota / G.Ya. Klimchik, A.L. Efremov News (Vesti) of NASB. Series Biological Sciences. – 2007. – No. 4. Novikova, N.V. Biota of Mogilev Suburban Zones / N.V. Novikova, G.N. Tikhonchuk, A.L. Efremov; by ed. A.L. Efremov. – Mogilev: Mogilev State University, 2007. Efremov, A.L. Hydroengineering Reclamation: tutorial / A.L. Efremov. – Minsk: BSTU, 2008.

yafremau_a_l.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:06 — pia