Инструменты пользователя

Инструменты сайта


vikhrenka_v_s

ВІХРЭНКА Вячаслаў Сцяпанавіч

Доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар. Член Еўрапейскага фізічнага таварыства. Скончыў Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кі­рава ў 1965 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1966 г., загадчык кафедры тэарэтычнай механікі.

Vyachaslau S. Vikhrenka

Doctor of Physical-Mathematical Sciences, Professor. Member of European Physical Society. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1965. Has been working at BSTU since 1966. Head of Department of Theoretical Mechanics.


Навуковыя інтарэсы: тэрмадынаміка і статыстычная механіка кандэнсаваных сістэм; механіка суцэльнага асяроддзя; малекулярнае рассейванне святла; кінетычныя працэсы ў вадкасцях, цвёрдых целах, наначасціцах; паверхневыя з’явы; вібрацыйная энергетычная рэлаксацыя ўзбуджаных малекул у газавым і вадкім асяроддзях. Аўтар звыш 300 навуковых прац, 5 вучэбных дапаможнікаў, 3 вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: Беларускі дзяржаўны універсітэт, Iнстытут фізікі НАН Беларусі, Iнстытут фізікі цвёрдага цела і паўправаднікоў НАН Беларусі, Інстытут цепла- і масаабмену імя А.В. Лыкава НАН Беларусі; Інстытут біяфізічнай хіміі імя М. Планка (Германія), Гётынгенскі універсітэт (Германія); Універсітэт імя Арыстоцеля (Грэцыя); Універсітэт Жаумэ (Іспанія); Універсітэт штата Айова (ЗША); Інстытут фізікі ПАН (Польшча); Інстытут праблем хімічнай фізікі РАН (Расія); Інстытут фізікі НАН Украіны, Венскі універсітэт (Аўстрыя), Кіеўскі універсітэт, Львоўскі універсітэт (Украіна).

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Тэарэтычная механiка”, “Прыкладная тэорыя ваганняў”, “Тэорыя выпадковых ваганняў”, “Статыстычная фiзiка i тэрмадынамiка”, “Асновы тэхнічнай механікі”. Падрыхтаваў 4 кандыдатаў навук.

Асноўныя публікацыі: Вихренко, В.С. Равновесные и диффузные характеристики интеркаляционных систем на основе решеточных моделей / В.С. Вихренко, Я.Г. Грода, Г.С. Бокун. – Минск: БГТУ, 2008. Вихренко, В.С. Теория деполяризованного молекулярного рассеяния света / В.С. Вихренко Успехи физических наук. – 1974. – Т. 113, вып. 4. Molecular Dynamics Simulation of Vibrational Energy Relaxation of Highly Excited Molecules in Fluids / V.S. Vikhrenko [et al.] Journal of Chemical Physics. – 1999. – Vol. 110, No. 11; Vol. 111, No. 17. Bisquert, J. Interpretation of the time constants measured by kinetic techniques in nanostructured semiconductor electrodes and dye-sensitized solar cells / J. Bisquert, V.S. Vikhrenko Journal of Physical Chemistry B. – 2004. – Vol. 108, No. 7. Nonequilibrium molecular dynamics simulation of vibrational energy relaxation of HОD in D2O / A. Kandratsenka [et al.] Journal of Chemi­cal Physics. – 2009. – Vol. 130, Article No. 174507. (Адзін з аўт.). Scientific interests: Thermodynamics and statistical mechanics of condensed matter; continuum mechanics; molecular light scattering; kinetic processes in fluids, solids, nanoparticles; surface effects; vibrational energy relaxation of excited molecules in gaseous and liquid media. The author of more than 300 publications, 5 tutorials, 3 inventions.


Scientific partners: Belarusian State University, NASB Institute of Physics, NASB Institute of Solid State and Semiconductor Physics, NASB Institute of Heat-Mass Exchange, Max Planck Biophysical Chemistry Institute (Germany), Gottingen University (Germany); Aristotle University (Greece); Jaume University (Spain); Iowa University (The USA); Institute of Physics of PAS (Poland); RAS Institute of Problems of Chemical Physics (Russia); Institute of Physics of NAS of Ukraine, the University of Vienna (Austria), Lvov University (Ukraine).

Teaching activities: Delivers the courses of lectures on theoretical mechanics, applied theory of oscillations, theory of random oscillations, statistical phy­sics and thermodynamics, principles of engineering mechanics. Has trained 4 Candidates of Sciences.

Main publications: Vikhrenko, V.S. Equilibrium and Diffusion Characteristics of Intercalation Systems on the Basis of Lattice Models / V.S. Vikhrenko, Ya.G. Groda, G.S. Bokun. – Minsk: BSTU, 2008. Vikhrenko, V.S. Theory of Depolarized Molecular Diffusion of Light / V.S.Vikhrenko Successes of Physical Sciences. – 1974. – Vol. 113, Iss. IV. Molecular Dynamics Simulation of Vibrational Energy Relaxation of Highly Excited Molecules in Fluids / V.S.Vikhrenko [et al.] Journal of Chemical Physics. – 1999. – Vol. 110, No. 11; Vol. 111, No. 17. Bisquert, J. Interpretation of the Time Constants Measured by Kinetic Techniques in Nanostructured Semiconductor Electrodes and Dyesensitized Solar Cells / J. Bisquert, V.S. Vikhrenko Journal of Physical Chemistry B. – 2004. – Vol. 108, No. 7. Nonequilibrium Molecular Dynamics Simulation of Vibrational Ener­gy Relaxation of HOD in D2O / A. Kandratsenka [et al.] Journal of Chemical Physics. – 2009. – Vol. 130, Article No. 174507. (a co-author).

vikhrenka_v_s.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:14 — pia