Инструменты пользователя

Инструменты сайта


varabyou_i_p

ВАРАБ’ЁЎ Іван Пятровіч

Доктар эканамічных навук, прафесар. Скончыў Цалінаградскі сельскагаспадарчы інстытут у 1969 г. У 1982 г. абараніў дысертацыю на суісканне вучонай ступені кандыдата эканамічных навук. У 1995 г. паспяхова абараніў дысертацыю на суісканне вучонай ступені доктара эканамічных навук. З 2000 па 2008 г. загадчык кафедры эканомікі і кіравання на прадпрыемствах хіміка-ляснога комплексу, з 2009 г. прафессар кафедры. З’яўляецца членам савета па абароне доктарскіх дысертацый пры ўстанове “БелНДІ аграрнай эканомікі” па спецыяльнасці “Эканоміка і кіраванне народнай гаспадаркай” і членам савета па абароне доктарскіх дысертацый пры БДТУ.

Ivan P. Varabyou

Doctor of Economic Sciences, Professor. Graduated from Tselinograd Agricultural Institute in 1969. In 1982, presented a thesis for scientific degree of Candidate of Economic Sciences, in 1995 – a thesis for scientific degree of Doctor of Economic Sciences. In 2000-2008, was a Head of Department of Economics and Management on Enterprises of Forestry-Chemical Complex. Since 2009, Professor of this Department. Member of D. Sc. Certification Council of Belarusian Scientific-Research Institute of Agricultural Economics (speciality “Economics and Management in National Economy”). Member of D. Sc. Certification Council of BSTU.


Навуковыя інтарэсы: эканоміка; арганізацыя і кіраванне народнай гаспадаркай і яе галінамі; фарміраванне кааператыўна-інтэграцыйных структур у галінах народнай гаспадаркі; арганізацыя маркетынгу і менеджменту, інавацыйнай і інвестыцыйнай дзейнасці; эканамічны механізм гаспадарання. Аўтар 300 навуковых прац, у тым ліку 3 манаграфій.

Навуковыя партнёры: Маскоўскі дзяржаўны універсітэт друку, Інстытут эканомікі НАН Беларусі, Навукова-даследчы эканамічны інстытут Міністэр­ства эканомікі Рэспублікі Беларусь.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Эканоміка галіны”, “Арганізацыя вытворчасці”, “Арганізацыя вытворчасці і кіраванне прадпрыемствам”, “Прадпрымальніцтва”.

Асноўныя публікацыі: Воробьев, И.П. Рекомендации по формированию производственно-финансового холдинга / И.П. Воробьев. – Минск, 2002. Воробьев, И.П. Рекомендации по формированию разноуровневых кооперативно-интеграционных структур и организационно-экономический механизм их функционирования / И.П. Во­робьев. – Минск, 2002. Воробьев, И.П. Организационно-экономические проблемы раз­вития кооперативных отношений АПК Беларуси / И.П. Во­робьев Международный научно-практический журнал. – 2002. – № 1, 2. Концепция формирования механизма эффективной конкурентной среды хозяйствования / И.П. Воробьев [и др.] Проблемы управления. – 2008. – № 4(33).


Scientific interests: Economics, organization and management in national economy and its branches; formation of cooperative and integrative structures in branches of national economy; marketing and management, innovation and investment activities; economic mechanism of management. The author of 300 publications, including 3 monographs.

Scientific partners: Moscow State University of Press, Institute of Economics of National Academy of Sciences of Belarus, Scientific-Research Economic Institute of Ministry of Economy of the Republic of Belarus.

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Economics of Branch of Industry”, “Organization of Production”, “Organization of Production and Management on Enterprise”, “Entrepreneurship”.

Main publications: Vorobyov, I.P. Recommendations on Formation of Production and Financial Holding / I.P. Vorobyov. – Minsk, 2002. Vorobyov, I.P. Recommendations on Formation of Various-level Cooperative and Integrative Structures. Organizational and Economic Mechanism of Their Functioning / I.P. Vorobyov. – Minsk, 2002. Vorobyov, I.P. Organizational and Economic Problems of Development of Cooperative Relations in Agrarian-Industrial Complex of Belarus / I.P. Vorobyov International Scientific and Practical Journal. – 2002. – No. 1, 2. Concept of Formation of Mechanism of Effective Competitive Ma­nagement Environment / I.P. Vorobyov [et al.] Management Problems. – 2008. – No. 4(33).

varabyou_i_p.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:24 — pia