Инструменты пользователя

Инструменты сайта


valodzin_v_i

ВАЛОДЗІН Віктар Іванавіч

Доктар тэхнічных навук, член-карэспандэнт Беларускай інжынернай акадэміі. У 1971 г. скончыў фізічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1997 г., прафесар кафедры энергазберажэння, гідраўлікі і цеплатэхнікі, з 2002 г. загадчык кафедры.

Viktar I. Valodzin

Doctor of Technical Sciences. Corresponding Member of Belarusian Engineering Academy. Graduated from Belarusian State University (Physical Faculty) in 1971. Has been working at BSTU since 1997. Professor of Department of Energy Saving, Hydraulics and Heat Engineering. Head of Department of Energy Saving, Hydraulics and Heat Engineering since 2002.


Навуковыя інтарэсы: комплекснае даследаванне цеплавых і гідраўлічных працэсаў метадамі матэматычнага мадэлявання і вылічальнага эксперыменту ў цеплаабменных апаратах з улікам работы контуру энергетычных, тэхналагічных установак і трансфарматараў цяп­ла і іх разліковае праектаванне; павышэнне энергаэфектыў­насці цепласпажывальных сістэм; інфармацыйнае забеспячэнне энергазберажэння; удасканальванне навучальнага працэсу з прымяненнем інавацыйных тэхналогій. Аўтар звыш 100 навуковых публікацый, 4 вучэбных і 6 вучэбна-метадычных дапаможнікаў.

Навуковыя партнёры: Аб’яднаны інстытут энергетычных і ядзерных даследаван­няў – Сосны НАН Беларусі, Інстытут цепла- і масаабмену імя А.В. Лы­кава НАН Беларусі, Навукова-даследчы і праектна-тэхналагічны інстытут будаўніцтва, Беларускі цеплаэнергетычны ін­стытут, Нацыянальны тэхнічны універсітэт Украіны “Кіеўскі політэхнічны інстытут”.

Педагагічная дзейнасць: чытае лекцыйныя курсы “Энергазберажэнне і энергетычны менеджмент”, “Энергаспажыванне ў будынках і збудаваннях”, “Прамысловая цеплаэнергетыка”, “Цеплатэхніка”, “Трансфарматары цяпла”.

Асноўныя публікацыі: Mikhalevich, A.A. Resistance and Condensation Heat and Mass Transfer in Turbulent Flow / A.A. Mikhalevich, V.B. Nesterenko, V.I. Volodin Second Symposium of Turbulent Shear flows. – London, 1979. Володин, В.И. Тепловой расчет радиатора на основе квази­­дву­мерной модели / В.И. Володин, А.Г. Лукашевич, А.А. Михале­вич Тепловое проектирование систем. – М.: МАИ, 1990. Володин, В.И. Комплексный подход к расчету параметров ком­пре­ссионной холодильной машины / В.И. Володин Холоди­­ль­ная техника. – 1998. – № 2. Володин, В.И. Энергосбережение: учеб. пособие / В.И. Воло­дин. – Минск: БГТУ, 2001. Андрижиевский, А.А. Энергосбережение и энергетический ме­не­джмент: учеб. пособие / А.А. Андрижиевский, В.И. Воло­дин. – Минск: Выш. школа, 2005. Володин, В.И. Теплофизика и энергетический менеджмент в строительстве: учеб. пособие / В.И. Володин. – Минск: БГТУ, 2006. —- Scientific interests: Comprehensive investigation and design of thermal and hydraulic processes on the basis of mathematical modeling and computational experiment on heat-exchange apparatus considering operation of contour of power installations; process installations and heat transformers; improving of energy-effectiveness of heat-consuming systems; information resources for energy saving; improvement of teaching process using innovative techniques. Author of more than 100 papers, 4 tutorials and 6 manuals. Scientific partners: Joint Institute of Energy and Nuclear Research – NASB Sosny, NASB Institute of Heat-Mass Exchange, Research and Design-Technological Institute of Construction, Belarusian Heat Power Engineering Institute, National Technical University of Ukraine “Kiyev Politechnical Institute”. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Energy Saving and Energy Management”, “Energy Consumption of Buildings and Constructions”, “Industrial Heat Power Engineering”, “Heat Engineering”, “Heat Transformers”. Main publications: Mikhalevich, A.A. Resistance and Condensation Heat and Mass Transfer in Turbulent Flow / A.A. Mikhalevich, V.B. Nesterenko, V.I. Volodin Second Symposium of Turbulent Shear Flows. – London, 1979. Volodin, V.I. Thermal Design of Radiator in Terms of Quasi-Two-Dimensional Model / V.I. Volodin, A.G. Lukashevich, A.A. Mikhalevich Thermal Design of Systems. – M.: Moscow Aviation Institute, 1990. Volodin, V.I. Comprehensive Approach to Design of Parameters of Compression Refrigeration Machine / V.I. Volodin Refrigerating Engineering. – 1998. – No. 2. Volodin, V.I. Energy Saving: tutorial / V.I. Volodin. – Minsk: BSTU, 2001. Andrizhiyevsky, A.A. Energy Saving and Energy Management: tutorial / A.A. Andrizhiyevsky, V.I. Volodin. – Minsk: Vysheishaya Shkola Publ., 2005. Volodin, V.I. Thermal Physics and Energy Management in Construction: tutorial / V.I. Volodin. – Minsk: BSTU, 2006.

valodzin_v_i.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:08 — pia