Инструменты пользователя

Инструменты сайта


vaitsyakhovich_p_ya

ВАЙЦЯХОВІЧ Пётр Яўгенавіч

Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт. У 1974 г. скончыў Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кірава. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1974 г., загадчык кафедры машын і апаратаў хімічных і сілікатных вытворчасцей.

Pyotr Ya. Vaitsyakhovich

Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1974. Has been working at BSTU since 1974. Head of Department of Machines and Apparatus for Chemical and Silicate Production.


Навуковыя інтарэсы: тэарэтычныя асновы працэсаў дыспергавання і механічнай актывацыі; распрацоўка, даследаванне сярэднеходных і хуткаходных агрэгатаў для тонкага і звыштонкага памолу матэрыялаў; матэматычнае мадэляванне працэсаў здрабнення і аптымізацыя агрэгатаў для іх ажыццяўлення; распрацоўка методык і алгарытмаў разліку здрабняльных агрэгатаў. Аўтар 42 навуковых артыкулаў, 25 вучэбных дапаможнікаў і 60 вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: Маскоўскі дзяржаўны універсітэт інжынернай экалогіі, Белгародскі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт, Беларуска-Расійскі універсітэт, Полацкі дзяржаўны універсітэт, Навукова-даследчае і праектна-вытворчае рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства “Інстытут НІІСМ”.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Машыны і абсталяванне прадпрыемстваў будаўнічых матэрыялаў”, “Асновы інжынернай творчасці і інаватыка”.

Асноўныя публікацыі: Вайтехович, П.Е. Интенсификация и моделирование процессов диспергирования в поле инерционных сил / П.Е. Вайтехович. – Минск: БГТУ, 2008. Маркаў, У.А. Працэсы і апараты хімічнай тэхналогіі: вучэб. дапаможнік: у 2 ч. / У.А. Маркаў, П.Я. Вайцяховіч. – Мінск: БДТУ, 2002. – Ч. 1. Вайцяховіч, П.Я. Асновы інжынернай творчасці / П.Я. Вайцяховіч. – Мінск: БДТУ, 2005. Вайтехович, П.Е. Движение мелющих тел после отрыва от сте­нок барабана планетарной мельницы / П.Е. Вайтехович, Г.М. Хвесь­ко, Д.В. Семененко Теор. основы хим. технологии. – 2005. – Т. 39, № 3. Петров, О.А. Математическая модель расчета параметров каверны / О.А. Петров, П.Е. Вайтехович Весці Нац. акад. навук Беларусі. Сер. фіз.-тэхн. навук. – 2004. – № 2.


Scientific interests: Theoretical foundations of dispersion processes and mechanical activation; development, investigation of bowl and high-speed mills for fine and superfine grinding of materials; mathematical modeling of grinding processes and development of machines for implementation of these processes; development of design and algorithms procedure for grinding machines. The author of 42 papers, 25 tutorials, 60 inventions.

Scientific partners: Moscow State University for Engineering Ecology, Belgorod State Technological University, Belarusian-Russian University, Polotsk State University, Scientific-Research and Production Design RUE “Institute NIISM”.

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Machines and Equipment for Building Materials Enterprises”, “Principles of Engineering Creativity and Innovation”.

Main publications: Vaitekhovich, P.E. Modeling and Dispersion Processes Enhancement in Field of Inertia / P.E. Vaitekhovich. – Minsk: BSTU, 2008. Markov, V.A. Processes and Apparatus of Chemical Technology: tutorial: in 2 parts / V.A. Markov, P.E. Vaitekhovich. – Minsk: BSTU, 2002. – Part 1. Vaitekhovich, P.E. Principles of Engineering Creativity / P.E. Vaitekhovich. – Minsk: BSTU, 2005. Vaitekhovich, P.E. Motion of Grinding Bodies after Tearing Off Crushing Cylinder Wall in Planetary Mills / P.E. Vaitekhovich, G.M. Khvesko, D.V. Semenenko Theoretical Foundations of Chemical Technology. – 2005. – Vol. 39, No. 3. Petrov, O.A. Mathematical Model of Analysis of Cavity / O.A. Petrov, P.E. Vaitekhovich News (Vesti) of NASB. Series of Physical-Technical Sciences. – 2004. – No. 2.

vaitsyakhovich_p_ya.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:14 — pia