Инструменты пользователя

Инструменты сайта


tsaruck_f_f

ЦАРУК Фёдар Фёдаравіч

Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт. Выпускнік Беларускага тэхналагічнага інстытута імя С.М. Кірава 1985 г. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1985 г., дацэнт кафедры дэталей машын і пад’ёмна-транспартных устройстваў.

Fyodar F. Tsaruck

Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1985. Has been working at BSTU since 1985. Assistant Professor of Department of Machine Elements, Hoisting and Conveying Equipment.


Навуковыя інтарэсы: вывучэнне ўласцівасцей і структуры металаў і сплаваў ва ўмовах інтэнсіўнага ўздзеяння на іх шырокага дыяпазону частот і стварэнне навуковых асноў практычнага выкарыстання ўстаноўленых эфектаў пры распрацоўцы высокаэфектыўных тэхналагічных працэсаў апрацоўкі матэрыялаў і метадаў паскораных выпрабаванняў матэрыялаў. Аўтар 75 навуковых прац.

Навуковыя партнёры: Інстытут прыкладной фізікі НАН Беларусі, Інстытут праблем трываласці АН Украіны, Цэнтральны аэрагідрадынамічны інстытут (Расія), Лётна-даследчы інстытут (г. Жукоўскі, Расія).

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Асновы канструявання і дэталі машын”, “Дэталі машын і асновы канструявання”, “Пад’ёмна-транспартныя машыны”.

Асноўныя публікацыі: Изменение физико-механических свойств сплава Д1604АТ15 в процессе усталости на разных частотах нагружения / И.Г. Довгялло [и др.] Проблемы прочности. – 1989. – № 10. (Один из авт.). The development and scientific substantation of technique of accelerated definition of fatigue characteristics of metal materials on the basis of use of high-frequency mechanical vibrations / I. Dovgyallo [et al.] The 5th International Symposium on Creep and Coupled Processes. – Belostok, 1995. Tsaruck, F. Method of the accelerated prediction of fatigue properties of metals at normal and heightened temperatures by results of high-frequency tests / F. Tsaruck Proceedings of III international symposium on tribo-fatigue ISTF 2000. – Hunan University Press, China, 2000. Бельский, С.Е. Влияние состава и технологии выплавки на усталостные характеристики вторичных алюминиевых сплавов / С.Е. Бельский, А.В. Блохин, Ф.Ф. Царук Труды БГТУ. Сер. ІІ, Лесная и деревообраб. пром-сть. – 2008. – Вып. XVI.


Scientific interests: Investigation of properties and structure of metals and alloys under intensive wide-frequency-range mechanical vibrations, development of scientific principles of application of discovered effects for design of high-effective technological processes of metal processing and methods of rapid materials testing. Author of 75 papers.

Scientific partners: Institute of Applied Physics of National Academy of Sciences of Belarus, Institute of Problems of Strength of Academy of Sciences of Ukraine, Central Aerodynamics and Hydrodynamics Institute (Russia), Aviation Research Institute (Zhukovsky, Russia).

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Fundamentals of Design Engineering and Machine Elements”, “Machine Elements and Fundamentals of Design Engineering”, “Hoisting and Conveying Equipment”.

Main publications: Changing of Physical and Mechanical Properties of Alloy D1604AT15 under Fatigue with Various Frequencies of Loading / I.G. Dovgyallo [et al.] Problems of Strength. – 1989. – No. 10. (A co-author). The Development and Scientific Substantiation of Technique of Accelerated Definition of Fatigue Characteristics of Metal Materials on the Basis of Use of High-frequency Mechanical Vibrations / I. Dovgyallo [et al.] The 5th International Symposium on Creep and Coupled Processes. – Belostok, 1995. Tsaruck, F. Method of the Accelerated Prediction of Fatigue Properties of Metals at Normal and Heightened Temperatures by Results of High-frequency Tests / F. Tsaruck Proceedings of III International Symposium on Tribo-fatigue ISTF 2000. – Hunan University Press, China, 2000. Belsky, S.E. Impact of Composition and Melting Technology on Fatigue Characteristics of Secondary Aluminum Alloys / S.E. Belsky, A.V. Blokhin, F.F. Tsaruck Proceedings of BSTU. Series II, Forest and Woodworking Industry. – 2008. – Iss. XVI.

tsaruck_f_f.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:10 — pia