Инструменты пользователя

Инструменты сайта


solovyeva_t_s

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

solovyeva_t_s [2016/01/05 12:05] (текущий)
pia создано
Строка 1: Строка 1:
 +{{:​solovyeva_t_s.png?​nolink&​200 |}}САЛАЎЁВА Тамара Уладзіміраўна
 +
 +Доктар тэхнічных навук, прафесар,​ выпускніца Ленінградскай ​ лесатэхнічнай акадэміі 1958 г., член савета па абароне дысертацый,​ экспертнага савета ВАК Рэспублікі Беларусь,​ член Навукова-метадычнага савета вучэбна-метадычнага аб’яднання па адукацыі ў галіне лясной справы краін СНД. ​
 +3 1966 г. працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце пасля сканчэння аспірантуры,​ прафесар кафедры хімічнай перапрацоўкі драўніны.
 +
 +Tamara U. SALAUYEVA
 +
 +Doctor of Technical Sciences, Professor. Graduated from Leningrad Forest Engineering Academy ​
 +in 1958. Member of Specialized Cand. Sc. / D. Sc. Certification Council. Member of Expert Council of Higher Certification Commission. Member of Scientific Methodical Council of Higher Educational Institutions on Forestry Education in CIS-states. Has been working at BSTU since 1966. Professor of Department of Chemical Processing of Wood.
 +
 +----
 +
 +**Навуковыя інтарэсы:​**
 +ператварэнні кампанентаў лігнавугляроднай матрыцы ў працэсах атрымання драўнянавалакністых і драўнянастружкавых пліт. Распрацоўка варыянтнай тэхналогіі атрымання малатаксічных пліт. Стварэнне новых відаў валакністых паўфабрыкатаў высокага выхаду для выкарыстання ў папярова-кардоннай вытворчасці. Павышэнне якасці дакументнай паперы.
 +Аўтар 242 навуковых публікацый,​ 16 вучэбных дапаможнікаў, ​
 +1 манаграфіі і 42 вынаходстваў.
 +
 +**Навуковыя партнёры:​**
 +Канцэрн “Беллеспаперапрам”,​ Істытут механікі металапалімерных сістэм НАН Беларусі (г. Гомель),​ Інстытут фізіка-арганічнай хіміі НАН Беларусі,​ Санкт-Пецярбургская лесатэхнічная акадэмія,​ Маскоўскі дзяржаўны універсітэт лесу, Уральская дзяржаўная лесатэхнічная акадэмія,​ Архангельскі дзяржаўны тэхнічны універсітэт,​ Сібірскі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт.
 +
 +**Педагагічная дзейнасць:​**
 +падрыхтавала і чытае курсы лекцый “Тэхналогія драўняных пліт і пластыкаў”,​ “Тэхналогія драўняных кампазіцыйных матэрыялаў”,​ “Тэхналогія драўнянай масы”. ​
 +Падрыхтавала 7 кандыдатаў навук. Удзельнічае ў падрыхтоўцы магістрантаў,​ кандыдатаў і доктара навук.
 +
 +**Асноўныя публікацыі:​**
 +Соловьева,​ Т.В. Производство древесной массы: учеб. пособие / Т.В. Соловьева. – Минск: БГТУ, 2008.
 +Пенкин,​ А.А. Модифицирование карбонатных наполнителей в производстве печатных видов бумаги / А.А. Пенкин,​ В.И. Темрук,​ Т.В. Соловьева // Целлюлоза. Бумага. Картон. – М., 2008. – № 5.
 +Соловьева,​ Т.В. Технология древесной массы из щепы: пособие / Т.В. Соловьева,​ В.Э. Шульга. – Минск: БГТУ, 2008.
 +Соловьева,​ Т.В. Технология древесноволокнистых плит, технология древесностружечных плит, технология композиционных материалов и пластиков. Лабораторный практикум / Т.В. Соловьева,​ А.А. Пенкин. –  Минск: БГТУ, 2009.
 +
 +----
 +
 +**Scientific interests:​**
 +Transformations of components of lignocarbohydrate matrix in the process of manufacturing wood fibre and wood particle boards; development of alternative technology of manufacturing fibre boards of low toxicity; manufacture of new fibrous high quality semi-finished items for wood-pulp and paper industry; increase of official paper quality.
 +The author of 242 papers, 16 tutorials, 1 monograph and 42 inventions.
 +
 +**Scientific partners:**
 +Concern “Bellespaperapram”,​ NASB Institute of Mechanics of Me-tal-Polymer Systems (Gomel), NASB Institute of Physical-Organic Chemistry, St. Petersburg Forest Engineеring Academy, Moscow State University of Forest, Ural State Forest Engineering Academy, Arkhangelsk State Technical University, Syberian State Technological University.
 +
 +**Teaching activities:​**
 +Has developed and delivers the courses ​ of lectures: “Technology of Wood Boards and Plastic Materials”,​ “Technology of  Wood Composite Materials”,​ “Technology of Wood Mass”.
 +Has trained 7 Candidates of Sciences, manages the work of post-graduates.
 +
 +**Main publications:​**
 +Solovyeva, T.V. Manufacture of Wood Mass: tutorial / T.V. Solovyeva. – Minsk: BSTU, 2008.
 +Penkin, A.A. Modification of Carbonate Fillers at Manufacture of Printing Paper / A.A. Penkin, V.I. Temruk, T.V. Solovyeva // Cellulose. Paper. Cardboard. – M., 2008. – No. 5.
 +Solovyeva, T.V. Technology of Wood Mass Made of Chips: tutorial / T.V. Solovyeva, V.E. Shul’ga. – Minsk: BSTU, 2008.
 +Solovyeva, T.V. Technology of Wood Fibre Boards, Technology of Wood Particle Boards, Technology of Composite Materials and Plastics. Manual for Laboratory Works / T.V. Solovyeva, A.A. Penkin. – Minsk: BSTU, 2009.
  
solovyeva_t_s.txt · Последние изменения: 2016/01/05 12:05 — pia