Инструменты пользователя

Инструменты сайта


solovyeva_t_s

САЛАЎЁВА Тамара Уладзіміраўна

Доктар тэхнічных навук, прафесар, выпускніца Ленінградскай лесатэхнічнай акадэміі 1958 г., член савета па абароне дысертацый, экспертнага савета ВАК Рэспублікі Беларусь, член Навукова-метадычнага савета вучэбна-метадычнага аб’яднання па адукацыі ў галіне лясной справы краін СНД. 3 1966 г. працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце пасля сканчэння аспірантуры, прафесар кафедры хімічнай перапрацоўкі драўніны.

Tamara U. SALAUYEVA

Doctor of Technical Sciences, Professor. Graduated from Leningrad Forest Engineering Academy in 1958. Member of Specialized Cand. Sc. / D. Sc. Certification Council. Member of Expert Council of Higher Certification Commission. Member of Scientific Methodical Council of Higher Educational Institutions on Forestry Education in CIS-states. Has been working at BSTU since 1966. Professor of Department of Chemical Processing of Wood.


Навуковыя інтарэсы: ператварэнні кампанентаў лігнавугляроднай матрыцы ў працэсах атрымання драўнянавалакністых і драўнянастружкавых пліт. Распрацоўка варыянтнай тэхналогіі атрымання малатаксічных пліт. Стварэнне новых відаў валакністых паўфабрыкатаў высокага выхаду для выкарыстання ў папярова-кардоннай вытворчасці. Павышэнне якасці дакументнай паперы. Аўтар 242 навуковых публікацый, 16 вучэбных дапаможнікаў, 1 манаграфіі і 42 вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: Канцэрн “Беллеспаперапрам”, Істытут механікі металапалімерных сістэм НАН Беларусі (г. Гомель), Інстытут фізіка-арганічнай хіміі НАН Беларусі, Санкт-Пецярбургская лесатэхнічная акадэмія, Маскоўскі дзяржаўны універсітэт лесу, Уральская дзяржаўная лесатэхнічная акадэмія, Архангельскі дзяржаўны тэхнічны універсітэт, Сібірскі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт.

Педагагічная дзейнасць: падрыхтавала і чытае курсы лекцый “Тэхналогія драўняных пліт і пластыкаў”, “Тэхналогія драўняных кампазіцыйных матэрыялаў”, “Тэхналогія драўнянай масы”. Падрыхтавала 7 кандыдатаў навук. Удзельнічае ў падрыхтоўцы магістрантаў, кандыдатаў і доктара навук.

Асноўныя публікацыі: Соловьева, Т.В. Производство древесной массы: учеб. пособие / Т.В. Соловьева. – Минск: БГТУ, 2008. Пенкин, А.А. Модифицирование карбонатных наполнителей в производстве печатных видов бумаги / А.А. Пенкин, В.И. Темрук, Т.В. Соловьева Целлюлоза. Бумага. Картон. – М., 2008. – № 5. Соловьева, Т.В. Технология древесной массы из щепы: пособие / Т.В. Соловьева, В.Э. Шульга. – Минск: БГТУ, 2008. Соловьева, Т.В. Технология древесноволокнистых плит, технология древесностружечных плит, технология композиционных материалов и пластиков. Лабораторный практикум / Т.В. Соловьева, А.А. Пенкин. – Минск: БГТУ, 2009. —- Scientific interests: Transformations of components of lignocarbohydrate matrix in the process of manufacturing wood fibre and wood particle boards; development of alternative technology of manufacturing fibre boards of low toxicity; manufacture of new fibrous high quality semi-finished items for wood-pulp and paper industry; increase of official paper quality. The author of 242 papers, 16 tutorials, 1 monograph and 42 inventions. Scientific partners: Concern “Bellespaperapram”, NASB Institute of Mechanics of Me-tal-Polymer Systems (Gomel), NASB Institute of Physical-Organic Chemistry, St. Petersburg Forest Engineеring Academy, Moscow State University of Forest, Ural State Forest Engineering Academy, Arkhangelsk State Technical University, Syberian State Technological University. Teaching activities: Has developed and delivers the courses of lectures: “Technology of Wood Boards and Plastic Materials”, “Technology of Wood Composite Materials”, “Technology of Wood Mass”. Has trained 7 Candidates of Sciences, manages the work of post-graduates. Main publications: Solovyeva, T.V. Manufacture of Wood Mass: tutorial / T.V. Solovyeva. – Minsk: BSTU, 2008. Penkin, A.A. Modification of Carbonate Fillers at Manufacture of Printing Paper / A.A. Penkin, V.I. Temruk, T.V. Solovyeva Cellulose. Paper. Cardboard. – M., 2008. – No. 5. Solovyeva, T.V. Technology of Wood Mass Made of Chips: tutorial / T.V. Solovyeva, V.E. Shul’ga. – Minsk: BSTU, 2008. Solovyeva, T.V. Technology of Wood Fibre Boards, Technology of Wood Particle Boards, Technology of Composite Materials and Plastics. Manual for Laboratory Works / T.V. Solovyeva, A.A. Penkin. – Minsk: BSTU, 2009.

solovyeva_t_s.txt · Последние изменения: 2016/01/05 12:05 — pia