Инструменты пользователя

Инструменты сайта


soika_a_k

{{:soika_a_k.png?nolink&200 |}}СОЙКА Аляксандр Кузьміч Доктар фізіка-матэматычных навук, старшы навуковы супрацоўнік. У 1970 г. скончыў Беларускі дзяржаўны універсітэт па спецыяльнасці “Радыёфізіка і электроніка”. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2005 г., прафесар кафедры фізікі. Alyaksandr K. SOIKA Doctor of Physical-Mathematical Sciences, Senior Researcher. Graduated from Belarusian State University in 1970. Has been working at BSTU since 2005. Professor of Department of Physics. ---- **Навуковыя інтарэсы:** фізіка і тэхніка атрымання моцных імпульсных магнітных палёў і іх прымяненне ў фізiчным эксперыменце, магнітаоптыка, цвёр­дыя целы і крышталі ў моцных магнітных палях, газадынамічныя і электрафізічныя ўласцівасці плазмы моцнатокавых іскравых разрадаў у паветры. Аўтар 37 артыкулаў у навуковых часопісах і 1 манаграфіі. **Навуковыя партнёры:** НПЦ НАН Беларусі па матэрыялазнаўстве, Беларускі дзяржаўны універсітэт, Інстытут фізікі цвёрдага цела РАН. **Педагагічная дзейнасць:** чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Фізіка”, “Лазеры і тэхнічная оптыка”. **Асноўныя публікацыi:** Бойко, Б.Б. Влияние сильного магнитного поля на люминесценцию рубина / Б.Б. Бойко, А.К. Сойка // Доклады Акад. навук БССР. – 1978. – Т. 22, № 12. Бойко, Б.Б. Получение импульсов магнитного поля с индукцией до 100 Тл / Б.Б. Бойко, А.К. Сойка, Л.П. Митьковская // Приборы и техника эксперимента. – 1993. – № 5. Сойка, А.К. Простой способ осуществления активного кроубара / А.К. Сойка // Приборы и техника эксперимента. – 1997. – № 5. Сойка, А.К. Простой метод получения квазистационарных сильных магнитных полей / А.К. Сойка, И.М. Вашкевич // Приборы и техника эксперимента. – 1997. – № 1. Сойка, А.К. Расширение искровых каналов в воздухе и возможности плазменного кроубара в технике больших импульсных токов и магнитных полей / А.К. Сойка, И.М. Вашкевич // Журнал технической физики. – 1998. – Т. 68, № 2. Сойка, А.К. Получение униполярных сильных импульсных магнитных полей / А. К. Сойка. – Минск: БГУ, 2001. Сойка, А.К. Получение неразрушающих униполярных сильных импульсных магнитных полей / А.К. Сойка, И.О. Сологуб // Приборы и техника эксперимента. – 2010. – № 1. ---- **Scientific interests:** Generation of high pulsed magnetic fields and their application in physical experiments, magnetic-optical phenoma, solids and crystals in high magnetic fields, plasma of heavy current spark air discharges. The author of 37 papers and 1 monograph. **Scientific partners:** NASB SPC on Materials Science, Belarusian State University, RAC Institute of Physics of Solids. **Teaching activities:** Delivers the courses of lectures: “Physics” and “Lasers and Technical Optics”. **Main publications:** Boiko, B.B. The Effect of high Magnetic Field on Luminescence of Ruby / B.B. Boiko, A.K. Soika // Reports (Doklady) of Academy of Sciences of BSSR. – 1978. – Vol. 22, No. 12. Boiko, B.B. Generation of pulsed magnetic fields with an Induction of up to 100 T / B.B. Boiko, A.K. Soika, L.P. Mit’kovskya // Instruments and Experimental Techniques. – 1993. – No. 5. Soika, A.K. A Simple Technique for Implementing the Power Crowbar / A.K. Soika // Instruments and Experimental Techniques. – 1997. – No. 5. Soika, A.K. A Simple Method to Obtain Strong Quasi-Stationary Magnetic Fields / A.K. Soika, I.M. Vashkevich // Instruments and Experimental Techniques. – 1997. – No. 1. Soika, A.K. Expansion of spark channels in air and possibility of plasma crowbar in the physics and technology of High pulsed current and Magnetic fields / A.K. Soika, I.M. Vashkevich // Journal of Technical Physics. – 1998. – Vol. 68, No. 2. Soika, A.K. The Production of unipolar high Pulsed Magnetic Fields / A.K. Soika. – Minsk: BSU, 2001. Soika, A.K. Generation of Nondestructive Unipolar Strong Pulsed Magnetic Fields / A.K. Soika, I.O. Sologub // Instruments and Experimental Techniques. – 2010. – No. 1.

soika_a_k.txt · Последние изменения: 2016/01/05 10:48 — pia