Инструменты пользователя

Инструменты сайта


snapkou_v_b

СНАПКОЎ Васіль Барысавіч

Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт. Выпускнік Беларускага тэхналагічнага інстытута імя С.М. Кірава 1974 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1974 г., загадчык кафедры тэхналогіі дрэваапрацоўчых вытворчасцей.

Vasil B. Snapkou

Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1974. Has been working at BSTU since 1974. Head of Department of Woodworking Production.


Навуковыя інтарэсы: тэхналогія і абсталяванне дрэваапрацоўчых вытворчасцей, сушка драўніны, ахова драўніны ад знешніх уздзеянняў. Аўтар 125 навуковых прац і 23 вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: Санкт-Пецярбургская лесатэхнічная акадэмія, Маскоўскі дзяржаўны інстытут лесу, канцэрн “Беллеспаперапрам”.

Педагагічная дзейнасць: распрацаваў і чытае курсы лекцый “Гідратэрмічная апрацоўка і ахова драўніны”, “Тэхналогія і абсталяванне дрэваапрацоўчых вытворчасцей”, “Тэхналогія дрэваапрацоўкі”. Падрыхтаваў 3 кандыдатаў навук.

Асноўныя публікацыі: Снопков, В.Б. Прессование древесностружечных плит увеличенной толщины. Сообщения 1, 2, 3 и 4 Известия вузов. Лесной журнал. – 2001. – № 3, 4, 5, 6; 2002. – № 1. Снопков, В.Б. Гидротермическая обработка и защита древесины. Лабораторный практикум / В.Б. Снопков, Л.Ф. Донченко, В.М. Сердега. – Минск: БГТУ, 2003. Снопков, В.Б. Гидротермическая обработка и защита древесины. Примеры и задачи / В.Б. Снопков. – Минск: БГТУ, 2005. Снопков, В.Б. Гидротермическая обработка и защита древесины. Курсовое и дипломное проектирование / В.Б. Снопков. – Минск: БГТУ, 2007. —- Scientific interests: Technology and equipment of woodworking production, wood drying, protection of wood from exposure. Author of 125 papers and 23 inventions. Scientific partners: St. Petersburg Forestry Engineering Academy, Moscow State University of Forest, concern “Bellespaperapram”. Teaching activities: Has developed and delivers the courses of lectures: “Hydrothermal Processing and Protection of Wood”, “Technology and Equipment of Woodworking Production”, “Technology of Woodworking”. Has trained 3 Candidates of Sciences. Main publications: Snopkov, V.B. Moulding of Chipboards of Increased Thickness. Messages 1, 2, 3, 4 News (Izvestiya) of High Schools. Forest Journal. – 2001. – No. 3, 4, 5, 6; 2002. – No. 1. Snopkov, V.B. Hydrothermal Processing and Protection of Wood. Manual for Laboratory Works / V.B. Snopkov, L.F. Donchenko, V.M. Ser­dega. – Minsk: BSTU, 2003. Snopkov, V.B. Hydrothermal Processing and Protection of Wood. Examples and Tasks / V.B. Snopkov. – Minsk: BSTU, 2005. Snopkov, V.B. Hydrothermal Processing and Protection of Wood. Yearly and Diploma Projects / V.B. Snopkov. – Minsk: BSTU, 2007.

snapkou_v_b.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:10 — pia