Инструменты пользователя

Инструменты сайта


smelov_v_v

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

smelov_v_v [2016/01/05 09:45] (текущий)
pia создано
Строка 1: Строка 1:
 +{{:​smelov_v_v.png?​nolink&​200 |}}СМЯЛОЎ Уладзімір Уладзіслававіч
  
 +Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт. Скончыў Рыжскі інстытут інжынераў грамадзянскай авіяцыі ​
 +ў 1982 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2005 г., дацэнт кафедры інфармацыйных сістэм і тэхналогій.
 +
 +Uladzimir V. SMYALOU
 +
 +Candidate of Technical Sciences. Assistant Professor. ​ Graduated from Riga Institute of Civil Aviation Engineers in 1988. Has been working at BSTU since 2005. Assistant Professor of Department of Information Systems and Technologies.
 +
 +----
 +
 +**Навуковыя інтарэсы:​**
 +алгарытмы рашэння задач аптымізацыі,​ матэматычнае мадэляванне,​ тэхналогія праектавання інфармацыйных сістэм,​ тэхналогія праграмавання.
 +Аўтар 21 навуковай працы, 3 вучэбных дапаможнікаў. ​
 +
 +**Педагагічная дзейнасць:​**
 +распрацаваў і чытае курсы “Матэматычнае праграмаванне”,​ “Праграмаванне сеткавых прыкладанняў”,​ “Праграмаванне інтэрнэт-выданняў”,​ “Сістэмнае праграмаванне”.
 +
 +**Асноўныя публікацыі:​**
 +Смелов,​ В.В. ​ Алгебраический метод представления структуры бинарного дерева / В.В. Смелов //  Труды БГТУ. Сер. VI, Физ.-мат. науки и информатика. – 2006. – Вып. XIV.
 +Смелов,​ В.В. Алгебраические свойства бинарных деревьев / В.В. Смелов //  Труды БГТУ. Сер. VI, Физ.-мат. науки и информатика. – 2006. – Вып. XIV.  ​
 +Смелов,​ В.В. Разработка распределенных приложений в среде Windows / В.В. Смелов. –  Минск: БГТУ, ​ 2008.
 +
 +----
 +
 +**Scientific interests:​**
 +Algorithms of optimization problem solution, mathematical modeling, technology of information system design, technology of programming.
 +The author of 21 papers, 3 tutorials. ​
 +
 +**Teaching activities:​**
 +Has developed and delivers the courses of lectures: “Mathematical Programming”,​ “Programming of Network Applications”,​ “Design of Web Issues”, “Systemic Programming”.
 +
 +**Main publications:​**
 +Smelov, V.V. Algebraic Method of Binary Tree Structure Presentation / V.V. Smelov // Proceedings of BSTU. Series VI, Physical-Ma­thematical Sciences and Informatics. – 2006. – Iss. XIV.
 +Smelov, V.V. Algebraic Properties of Binary Trees / V.V. Smelov // Proceedings of BSTU. Series VI, Physical-Mathematical Sciences and Informatics. – 2006. – Iss. XIV.
 +Smelov, V.V. Development of Distributed Applications in Windows / V.V. Smelov. – Minsk: BSTU, 2008. 
smelov_v_v.txt · Последние изменения: 2016/01/05 09:45 — pia