Инструменты пользователя

Инструменты сайта


smelov_v_v

СМЯЛОЎ Уладзімір Уладзіслававіч

Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт. Скончыў Рыжскі інстытут інжынераў грамадзянскай авіяцыі ў 1982 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2005 г., дацэнт кафедры інфармацыйных сістэм і тэхналогій.

Uladzimir V. SMYALOU

Candidate of Technical Sciences. Assistant Professor. Graduated from Riga Institute of Civil Aviation Engineers in 1988. Has been working at BSTU since 2005. Assistant Professor of Department of Information Systems and Technologies.


Навуковыя інтарэсы: алгарытмы рашэння задач аптымізацыі, матэматычнае мадэляванне, тэхналогія праектавання інфармацыйных сістэм, тэхналогія праграмавання. Аўтар 21 навуковай працы, 3 вучэбных дапаможнікаў.

Педагагічная дзейнасць: распрацаваў і чытае курсы “Матэматычнае праграмаванне”, “Праграмаванне сеткавых прыкладанняў”, “Праграмаванне інтэрнэт-выданняў”, “Сістэмнае праграмаванне”.

Асноўныя публікацыі: Смелов, В.В. Алгебраический метод представления структуры бинарного дерева / В.В. Смелов Труды БГТУ. Сер. VI, Физ.-мат. науки и информатика. – 2006. – Вып. XIV. Смелов, В.В. Алгебраические свойства бинарных деревьев / В.В. Смелов Труды БГТУ. Сер. VI, Физ.-мат. науки и информатика. – 2006. – Вып. XIV. Смелов, В.В. Разработка распределенных приложений в среде Windows / В.В. Смелов. – Минск: БГТУ, 2008.


Scientific interests: Algorithms of optimization problem solution, mathematical modeling, technology of information system design, technology of programming. The author of 21 papers, 3 tutorials.

Teaching activities: Has developed and delivers the courses of lectures: “Mathematical Programming”, “Programming of Network Applications”, “Design of Web Issues”, “Systemic Programming”.

Main publications: Smelov, V.V. Algebraic Method of Binary Tree Structure Presentation / V.V. Smelov Proceedings of BSTU. Series VI, Physical-Ma­thematical Sciences and Informatics. – 2006. – Iss. XIV. Smelov, V.V. Algebraic Properties of Binary Trees / V.V. Smelov Proceedings of BSTU. Series VI, Physical-Mathematical Sciences and Informatics. – 2006. – Iss. XIV. Smelov, V.V. Development of Distributed Applications in Windows / V.V. Smelov. – Minsk: BSTU, 2008.

smelov_v_v.txt · Последние изменения: 2016/01/05 09:45 — pia