Инструменты пользователя

Инструменты сайта


sidarenka_m_v

CІДАРЭНКА Марына Вячаславаўна

Кандыдат архітэктуры. Скончыла Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт у 1999 г. З 1999 г. па 2003 г. навучалася ў аспірантуры на кафедры горадабудаўніцтва архітэктурнага факультэта Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэта. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2005 г., дацэнт кафедры ландшафтнага праектавання і садова-паркавага будаўніцтва.

Maryna V. Sidarenka

Candidate of Architecture. Graduated from BSTU in 1999. Post-Gradute of Urban Development Department of Architectural Faculty of BNTU from 1999 till 2003. Has been working at BSTU since 2005. Assistant Professor of Department of Landscape Design and Architecture.


Навуковыя інтарэсы: раслінныя формы ў гарадскім асяроддзі, сучасныя кірункі ў ландшафтным кіраванні, гісторыя садова-паркавага мастацтва, методыкі адукацыі ў галіне ландшафтнага праектавання. Аўтар 35 друкаваных прац.

Навуковыя партнёры: Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт (кафедры горадабудаўніцтва, дызайну архітэктурнага асяроддзя), Беларускі навукова-даследчы інстытут кіравання і горадабудаўніцтва.

Педагагічная дзейнасць: падрыхтавала курсы лекцый па дысцыплінах “Сістэмы азелянення населеных месцаў”, “Фітадызайн”.

Асноўныя публікацыі: Сидоренко, М.В. Цвета цветов Австрии / М.В. Сидоренко Архитектура и строительство. – 2002. – № 5. Сидоренко, М.В. Современные образы индивидуального сада / М.В. Сидоренко Архитектура и строительство. – 2006. – № 3. Сидоренко, М.В. Ландшафтное образование: будущее профессии / М.В. Сидоренко, Е.Е. Нитиевская Архитектура и строительство. − 2008. − № 6. Сидоренко, М.В. Растительные формы как средство индивидуализации городской среды / М.В. Сидоренко Актуальные проб­лемы лесного комплекса: сб. науч. тр. – Брянск, 2002. – Вып. 5. Сидоренко, М.В. Основные подходы к использованию растений на различных уровнях восприятия / М.В. Сидоренко Архитектурные тетради: сб. науч. тр. – Минск: Юнимедия, 2004. – Вып. I: Современные проблемы архитектуры и стратегия архитектурного образования. Сидоренко, М.В. Деловая игра “Проектирование малого сада” в процессе обучения студентов специальности “Садово-парковое строительство” / М.В. Сидоренко Труды БГТУ. Сер. VIII, Учеб.-метод. работа. − 2007. − Вып. XV. Сидоренко, М.В. Ландшафтный дизайн зон пешеходного движения / М.В. Сидоренко Архитектура: сб. науч. тр. – 2008. – Вып. 1. Сидоренко, М.В. Типология малых садов / М.В. Сидоренко Архитектура: сб. науч. тр. – 2008. – Вып. 1.


Scientific interests: Plants in urban environment, modern trends in landscape ma­nagement, history of landscape art, teaching methods in landscape design. Author of 35 papers.

Scientific partners: Belarusian National Technical University (Urban Development Department and Department of Architectural Design), Belarusian Scientific-Research Institute of Management and Urban Deve­lopment.

Teaching activities: Has developed the courses of lectures: “Landscaping Systems in Population Centres”, “Phytodesign”.

Main publications: Sidorenko, M.V. Colours of Austrian Flowers / M.V. Sidorenko Architecture and Construction. – 2002. – No. 5. Sidorenko, M.V. Modern Styles of Individual Garden / M.V. Sidorenko Architecture and Construction. – 2006. – No. 3. Sidorenko, M.V. Landscape Education: Future Prospects / M.V. Si­dorenko, E.E. Nitiyevskaya Architecture and Construction. – 2008. – No. 6. Sidorenko, M.V. Plants as a Specific Feature of Urban Environment / M.V. Sidorenko Current Problems of Forest Complex: Proceedings. – Bryansk, 2002. – Iss. 5. Sidorenko, M.V. Main Approaches to Plants Application at Different Levels of Perception / M.V. Sidorenko Architectural Sketches: Proceedings. – Minsk: Unimediya Publ., 2004. – Iss. 1: Modern Problems and Educational Strategy in Architecture. Sidorenko, M.V. Business Roleplay “Small Garden Design” in the Training Process of Students of Speciality “Landscape Architecture” / M.V. Sidorenko Proceedings of BSTU. Series VIII, Educational Work. – 2007. – Iss. XV. Sidorenko, M.V. Landscape Design of Pedestrian Traffic Zones / M.V. Sidorenko Architecture: Proceedings. – 2008. – Iss. 1. Sidorenko, M.V. Classification of Small Gardens / M.V. Sidorenko Architecture: Proceedings. – 2008. – Iss. 1.

sidarenka_m_v.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:06 — pia