Инструменты пользователя

Инструменты сайта


shetska_s_v

ШЭЦЬКА Сяргей Васілевіч

Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт. Скончыў Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт у 1996 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1996 г., загадчык кафедры тэхналогіі і дызайну вырабаў з драўніны.

Syargey V. Shets’ka

Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State Technological University in 1996. Has been working at BSTU since 1996. Head of Department of Technology and Design of Wooden Articles.


Навуковыя інтарэсы: тэхналогіі сталярна-будаўнічых вырабаў і іншых вырабаў з драўніны і драўняных матэрыялаў, стварэнне безадыходных рэсурсазберагальных тэхналогій дрэваапрацоўкі. Аўтар 37 навуковых прац, 7 вучэбна-метадычных публікацый, 1 патэнта.

Навуковыя партнёры: Канцэрн “Беллеспаперапрам”, Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь, Маскоўскі дзяржаўны універсітэт лесу, ААТ “Забудова”, ААТ “Магілёўдрэў”.

Педагагічная дзейнасць: распрацаваў і чытае курсы лекцый “Тэхналогія дрэваапрацоўкі”, “Тэхналогія і абсталяванне дрэваапрацоўчых вытворчасцей”, “Тэхналогія мастацкай апрацоўкі драўніны”, “Тэхналогія і канструкцыі будаўнічых вырабаў з драўніны”.

Асноўныя публікацыі: Устройство для измерения диаметров круглых лесоматериалов: пат. № 7986 Рэсп. Беларусь / А.А. Янушкевич, С.В. Шетько, Г.Д. Василенок; заявитель Белорус. гос. технол. ун-т. – № а 200330492; заявл. 06.06.2003; опубл. 30.04.2006 Афіцыйны бюл. / Нац. цэнтр інтэлектуал. уласнасці. – 2006. – № 2. Игнатович, Л.В. Технология изделий из древесины / Л.В. Игнатович, С.В. Шетько. – Минск: БГТУ, 2006. Шетько, С.В. Облегченные щиты с бумажным сотовым заполнителем в производстве мебели и столярно-строительных изделий / С.В. Шетько, Е.В. Наливко Труды БГТУ. Сер. ІІ, Лесная и деревообраб. пром-сть. – 2008. – Вып. ХVІ. Янушкевич, А.А. Моделирование раскроя хлыстов на пиловочные бревна / А.А. Янушкевич, С.В. Шетько Труды БГТУ. Сер. ІІ, Лесная и деревообраб. пром-сть. – 1998. – Вып. VІ. Янушкевич, А.А. Рациональные границы сортировочных групп бревен / А.А. Янушкевич, С.В. Шетько, Л.А. Зайцева Труды БГТУ. Сер. ІІ, Лесная и деревообраб. пром-сть. – 2003. – Вып. ХI.


Scientific interests: Technology of joinery and construction articles as well as other wooden articles, development of waste-free resource-saving woodworking technologies. Author of 37 papers, 7 manuals, 1 patent.

Scientific partners: Concern “Bellespaperapram”, Ministry of Forestry of the Republic of Belarus, Moscow State University of Forest, open JSC “Zabudova”, open JSC “Magileudreu”.

Teaching activities: Has developed and delivers the courses of lectures: “Woodworking Technology”, “Technology and Equipment of Woodworking Production”, “Technology of Art Processing of Wood”, “Technology and Design of Construction Wooden Articles”.

Main publications: Diameter-Measuring Device for Round Timber: patent No. 7986 of the Republic of Belarus / A.A. Yanushkevich, S.V. Shet’ko, G.D. Va­silenok; applicant BSTU. – No. a 200330492; application 06.06.2003; published 30.04.2006 Official bulletin / National Centre of Intellectual Property. – 2006. – No. 2. Ignatovich, L.V. Technology of Wooden Articles / L.V. Ignatovich, S.V. Shet’ko. – Minsk: BSTU, 2006. Shet’ko, S.V. Lightweight Boards with Paper Honeycomb in Furniture, Joinery and Construction Articles / S.V. Shet’ko, E.V. Nalivko Proceedings of BSTU. Series II, Forest and Woodworking Industry. – 2008. – Iss. XVI. Yanushkevich, A.A. Modelling of Tree Length Cutting into Sawlogs / A.A. Yanushkevich, S.V. Shet’ko Proceedings of BSTU. Series II, Forest and Woodworking Industry. – 1998. – Iss. VI. Yanushkevich, A.A. Rational Borders of Log Sorting Groups / A.A. Yanushkevich, S.V. Shet’ko, L.A. Zaitseva Proceedings of BSTU. Series II, Forest and Woodworking Industry. – 2003. – Iss. XI.

shetska_s_v.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:10 — pia