Инструменты пользователя

Инструменты сайта


shcherbina_y_i

ШЧАРБІНА Яўген Іванавіч

Доктар тэхнічных навук, прафесар. Выпускнік Азербайджанскага інстытута нафты і хіміі (г. Баку) 1954 г. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1965 г., прафесар кафедры тэхналогіі нафтахімічнага сінтэзу і перапрацоўкі палімерных матэрыялаў”.

Yaugen I. SHCHARBINA

Doctor of Technical Sciences, Professor. Graduated from Azerbaijan Institute of Petroleum and Chemistry (Baku) in 1954. Has been working at BSTU since 1965. Professor of Department of Technology of Petrochemical Synthesis and Polymer Materials Processing.


Навуковыя інтарэсы: хімія і тэхналогія арганічных рэчываў, фізіка і хімія палімераў, эластамерныя кампазіцыйныя матэрыялы і вырабы. Аўтар 436 навуковых публікацый, у тым ліку 166 артыкулаў, 15 вучэбна-метадычных даведнікаў, 146 патэнтаў і аўтарскіх пасведчанняў на вынаходствы.

Навуковыя партнёры: Маскоўская дзяржаўная акадэмія тонкай хімічнай тэхналогіі імя М.В. Ламаносава, Санкт-Пецярбургскі тэхналагічны універсітэт, Расійскі універсітэт нафты і газу імя І.М. Губкіна, Варонежскі тэхналагічны універсітэт, Казанскі дзяржаўны тэхналагіч­ны універсітэт, Інстытут механікі металапалімерных сістэм імя У.А. Бе­лага НАН Беларусі.

Педагагічная дзейнасць: падрыхтаваны і прачытаны 3 лекцыйныя курсы па дысцыплінах “Структура і ўласцівасці гумы”, “Абсталяванне і асновы праектавання заводаў пластычных мас”, “Рэцыклінг эластамераў”. Падрыхтаваў 15 кандыдатаў навук.

Асноўныя публікацыі: Щербина, Е.И. Структура и свойства резин / Е.И. Щербина, Р.М. Долинская. – Минск: БГТУ, 2004. Щербина, Е.И. Вторичное использование резин / Е.И. Щербина, С.С. Мигаль. – Минск: БГТУ, 2001. Щербина, Е.И. Особенности термического старения резин на основе гидрированного бутадиен-нитрильного каучука / Е.И. Щербина, Ю.В. Коровина, Р.М. Долинская Весці Нац. акад. навук Беларусі. Сер. хім. навук. – 2007. – № 4. Изучение влияния модифицирующих добавок на свойства полимерных композиций на основе термоэластопластов / Е.И. Щер­бина [и др.] Вопросы химии и химической технологии. – 2007. – № 6. Изучение вулканизации акрилатного каучука с комбинацией хлоросодержащих и карбоксильных групп / Е.И. Щербина [и др.] Вопросы химии и химической технологии. – 2007. – № 5. —- Scientific interests: Chemistry and technology of organic materials, physics and che­mistry of polymers, elastomer composite materials and articles. The author of 436 publications, including 166 articles, 15 manuals, 146 patents and certificates for inventions. Scientific partners: Moscow State Academy of Fine Chemical Technology, St. Petersburg Technological University, Russian University of Petroleum and Gas (Moscow), Voronezh Technological University, Kazan State Technological University, NASB Institute of Mechanics of Metal Polymer Systems. Teaching activities: Has developed and delivers the courses of lectures: “Structure and Properties of Rubber”, “Equipment and Design of Plastics Production Plants”, “Recycling of Elastomers”. Has trained 15 Candidates of Sciences. Main publications: Shcherbina, E.I. Structure and Properties of Rubber / E.I. Shcherbina, R.M. Dolinskaya. – Minsk: BSTU, 2004. Shcherbina, E.I. Reuse of Rubber / E.I. Shcherbina, S.S. Migal’. – Minsk: BSTU, 2001. Shcherbina, E.I. Peculiarities of Thermal Ageing of Rubbers on the Basis of Hydronated Butadiene-Nitril Raw Rubber / E.I. Shcherbina, Yu.V. Korovina, R.M. Dolinskaya News (Vesti) of National Academy of Sciences of Belarus. Series of Chemical Sciences. – 2007. – No. 4. Study of Influence of Modified Additives on Properties of Polymer Compositions Based on Thermoelastolayers / E.I. Shcherbina [et al.] Questions (Voprosy) of Chemistry and Chemical Technolo­gy. – 2007. – No. 6. Study of Vulcanization of Acrylate Raw Rubber Combined with Chlorine Containing and Carboxyl Groups / E.I. Shcherbina [et al.] Questions (Voprosy) of Chemistry and Chemical Technology. – 2007. – No. 5.

shcherbina_y_i.txt · Последние изменения: 2016/01/05 12:12 — pia