Инструменты пользователя

Инструменты сайта


shalima_p_u

ШАЛІМА Пётр Уладзіміравіч

Кандыдат эканамічных навук, дацэнт. Cкончыў у 1986 г. Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кі­рава. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1986 г. Дацэнт кафедры менеджменту і эканомікі прыродакарыстання. Дэкан факультэта выдавецкай справы і паліграфіі.

Pyotr U. SHALIMA

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1986. Has been working at BSTU since 1986. Assistant Professor of Department of Nature Ma­nagement. Dean of Faculty of Printing and Publishing.


Навуковыя інтарэсы: эканоміка лясной гаспадаркі; арганізацыя і планаванне лесанарыхтовак, лесапілення і дрэваапрацоўкі; эколага-эканамічныя кірункі прыродакарыстання (у лесагаспадарчым і лесапрамысловым дачыненні) пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС; аптымізацыя вытворчасці; эканоміка-матэматычнае мадэляванне; маркетынг і знешнеэканамічная дзейнасць у галіне лясной гаспадаркі і лесапрадукцыі. Аўтар 36 друкаваных навуковых і вучэбна-метадычных прац.

Навуковыя партнёры: Прадпрыемствы Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Вытворчы менеджмент”, “Маркетынг з асновамі лагістыкі”.

Асноўныя публікацыі: Шаліма, П.У. Драўніна высечак догляду ў лясах першай зоны ра­дыяцыйнай небяспечнасці і шляхі яе выкарыстання / П.У. Ша­ліма Труды БГТУ. Сер. I, Лесное хоз-во. – 1994. – Вып. II. Неверов, А.В. Лесные ресурсы в составе части национального богатства государства: сб. науч. тр. НИЭИ Минэкономики Респ. Беларусь / А.В. Неверов, Л.И. Шершень, П.В. Шалима. – Минск, 1995. Неверов, А.В. Экономическая эффективность лесохозяйствен­ных мероприятий / А.В. Неверов, Л.И. Шершень, П.В. Шалима Труды БГТУ. Сер. VI, Экономика и управление. – 1997. – Вып. III. Шалима, П.В. Практическое применение экономико-ма­те­ма­тиче­ско­го моделирования для формирования оптимальной струк­туры лесопромышленного производства / П.В. Шалима, К.А. Пиль­­кевич Труды БГТУ. Сер. VII, Экономика и управле­ние. – 2000. – Вып. VIII. Шаліма, П.У. Маркетынг і знешнеэканамічная дзейнасць: вучэб. дапаможнік / П.У. Шаліма. – Мінск, 2004. Клімчык, Г.Я. Ацэнка ўскоснай шкоды ад нізавых пажараў рознай інтэнсіўнасці / Г.Я. Клімчык, І.Э. Рыхтэр, П.У. Шаліма Труды БГТУ. Сер. І, Лесное хоз-во. – 2009. – Вып. XVIІ. Климчик, Г.Я. Влияние лесных пожаров на лесные биогеоценозы / Г.Я. Климчик, И.Э. Рихтэр, П.В. Шалима. – Минск: Васса-медия, 2009.


Scientific interests: Economics of forestry; organization and planning of logging, saw-milling and wood-processing; ecological economic trends of nature management (in forestry and forest production complex) after Chernobyl NPP disaster; optimization of production; economic-mathematic modeling; marketing and foreign economic activity in forestry and forest production. The author of 36 publications.

Scientific partners: Enterprises of Ministry of Forestry of the Republic of Belarus.

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Production Management”, “Marketing with Principles of Logistics”.

Main publications: Shalima, P.V. Wood of Thinnings in Forests of First Zone of Radiation Hazard and Ways of Its Utilization / P.V. Shalima Proceedings of BSTU. Series I, Forestry. – 1994. – Iss. II. Neverov, A.V. Forest Resources in Part of National Wealth of State: Proceedings of Scientific-Research Economic Institute of Ministry of Economy of the Republic of Belarus / A.V. Neverov, L.I. Shershen, P.V. Shalima. – Minsk, 1995. Neverov, A.V. Economic Effectiveness of Forestry Procedures / A.V. Neverov, L.I. Shershen, P.V. Shalima Proceedings of BSTU. Series VI, Economics and Management. – 1997. – Iss. III. Shalima, P.V. Application of Economic-Mathematical Modeling for Forming of Optimal Structure of Forest Industry Production / P.V. Shalima, K.A. Pilkevich Proceedings of BSTU. Series VII, Economics and Management. – 2000. – Iss. VIII. Shalima, P.V. Marketing and Foreign Economic Activity: tutorial / P.V. Shalima. – Minsk, 2004. Klimchyk, G.Ya. Assessment of Secondary Damage from Ground Fires of Various Intensity / G.Ya. Klimchyk, I.E. Rykhter, P.V. Shalima Proceedings of BSTU. Series I, Forestry. – 2009. – Iss. XVII. Klimchyk, G.Ya. Forest Fire Influence on Forest Biogeocenoses / G.Ya. Klimchyk, I.E. Rykhter, P.V. Shalima. – Minsk: Vassamediya Publ., 2009.

shalima_p_u.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:20 — pia