Инструменты пользователя

Инструменты сайта


roukach_a_i

РОЎКАЧ Андрэй Іванавіч

Кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт. Cкончыў лесагаспадарчы факультэт Беларускага тэхналагічнага інстытута імя С.М. Кірава ў 1975 г. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1991 г., загадчык кафедры паляўніцтвазнаўства.

Andrey I. Roukach

Candidate of Agricultural Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute (Forestry Faculty) in 1975. Has been working at BSTU since 1991. Head of Hunting Science Department.


Навуковыя інтарэсы: лесазнаўства і паляўніцтвазнаўства: узаемаадносіны лясных звяроў і птушак з іншымі кампанентамі лясных экасістэм; сучасныя праблемы паляўнічай гаспадаркі. Аўтар 91 навуковай працы, 4 вучэбных дапаможнікаў.

Навуковыя партнёры: РУП “Белдзяржпаляванне”, НПЦ па біярэсурсах НАН Беларусі, Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка.

Педагагічная дзейнасць: чытае лекцыі па курсах “Біялогія лясных звяроў і птушак з асновамі дзічынаразвядзення”, “Фауністычныя рэсурсы экалагічнага турызму”. Мае метадычныя распрацоўкі па дадзеных курсах.

Асноўныя публікацыі: Роўкач, А.І. Біялогія лясных звяроў і птушак з асновамі паляўніцтвазнаўства: вучэб. дапаможнік / А.І. Роўкач. – Мінск: БДТУ, 2005. Роўкач, А.І. Біялогія лясных звяроў і птушак з асновамі дзічынаразвядзення: дапаможнік / А.І. Роўкач. – Мінск: БДТУ, 2009. Асновы экалогіі і рацыянальнае прыродакарыстанне: вучэб. дапаможнік / Л.М. Ражкоў [і інш.]. – Мінск: Ураджай, 1999. (Адзін з аўт.). Тэхналогія лесагаспадарчай вытворчасці: вучэб. дапаможнік / Г.У. Меркуль [і інш.]. – Мінск: БДТУ, 2004. (Адзін з аўт.). Ровкач, А.И. Анализ пространственно-временных показателей рубок ухода в контексте влияния на среду обитания животных семейства оленьи в Негорельском учебно-опытном лесхозе / А.И. Ровкач, П.А. Гештовт Труды БГТУ. Сер. І, Лесное хоз-во. – 2008. – Вып. XVI. Ровкач, А.И. Отечественный и зарубежный опыт ведения охотничьего хозяйства по выращиванию косули европейской высоких трофейных качеств / А.И. Ровкач, О.В. Бахур, П.А. Гештовт Труды БГТУ. Сер. І, Лесное хоз-во. – 2009. – Вып. XVII.


Scientific interests: Dendrology and hunting science; relationship of forest animals and birds with other components of forest ecosystems; current problems of hunting industry. Author of 91 papers, 4 tutorials.

Scientific partners: RUE “Beldzyarzhpalyavanne”, NASB Scientific and Industrial Centre for Bioresources, Belarusian State Pedagogical University.

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Biology of Forest Animals and Birds and Principles of Game Breeding”, “Faunistic Resources of Ecological Tourism”. Has developed manuals on the courses being delivered.

Main publications: Roukach, A.I. Biology of Forest Animals and Birds and Principles of Hunting Science: tutorial / A.I. Roukach. – Minsk: BSTU, 2005. Roukach, A.I. Biology of Forest Animals and Birds and Principles of Game Breeding: manual / A.I. Roukach. – Minsk: BSTU, 2009. Fundamentals of Ecology and Rational Nature Utilization: tutorial / L.M. Razhkou [et al.]. – Minsk: Uradzhai Publ., 1999. (A co- author). Technology of Forestry Production: tutorial / G.U. Merkul [et al.]. – Minsk: BSTU, 2004. (A co-author). Rovkach, A.I. Analysis of Space-Time Characteristics of Clean Cutting and Its Impact on Deer Habitat in Negoreloe Forestry Experimental Station / A.I. Rovkach, P.A. Geshtovt Proceedings of BSTU. Series І, Forestry. – 2008. – Iss. XVI. Rovkach, A.I. National and Foreign Game Keeping Experience of European Roedeer with High Trophy Values / A.I. Rovkach, O.V. Bakhur, P.A. Geshtovt Proceedings of BSTU. Series І, Fo­restry. – 2009. – Iss. XVII.

roukach_a_i.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:06 — pia