Инструменты пользователя

Инструменты сайта


revyako_m_m

РЭВЯКА Mixaіл Mixaйлавіч

Доктар тэхнічных навук, прафесар. Скончыў Беларускі політэхнічны інстытут у 1958 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1961 г., прафесар кафедры тэхналогіі нaфтaxiмiчнaгa сінтэзу i перапрацоўкі палімерных матэрыялаў, з 1995 г. з’яўляецца старшынёй савета па абароне доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый пры БДТУ.

Mikhail M. REVYAKA

Doctor of Technical Sciences, Professor. Graduated from Belarusian Polytechnical Institute in 1958. Has been working at BSTU since 1961. Professor of Department of Technology of Petrochemical Synthesis and Polymer Materials Processing. Chairman of Specialized Cand. Sc. / D. Sc. Certification Council at BSTU.


Навуковыя інтарэсы: вывучэнне ўплыву структуры i саставу палімераў на ix тэхналагічныя i фізіка-механічныя характарыстыкі; распрацоўка метадаў мадыфікацыі якасцей палімераў з мэтай рэгулявання эксплуатацыйных характарыстык; распрацоўка навуковых асноў стварэння кампазіцыйных матэрыялаў на базе naлімерных матэрыялаў. Створаны шэраг новых палімерных матэрыялаў: напоўненыя поліалефіны, самазатухальныя палімерныя кампазіцыі, машынабудаўнічыя кампазіцыйныя матэрыялы на аснове тэрмапластаў. Аўтар 356 артыкулаў, 61 навуковага дапаможніка, 9 манаграфiй i 56 вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: Інстытут мexaнікі металапалімерных сістэм імя У.А. Белага НАН Беларусі, Інстытут фізіка-арганічнай xiміi HAH Беларусі, Xіміка-тэхналагічны універсітэт імя Дз.І. Мендзялеева, НВА “Пластпалімер”, НВА “Інтэграл”, Беларускі дзяржаўны універсітэт, Гродзенскі дзяржаўны універсітэт, Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт.

Педагагічная дзейнасць: распрацаваў i чытае курсы лекцый “Канструяванне вырабаў з пластмас i тэхналагічнага аснашчэння”, “Абсталяванне i асновы праектавання прадпрыемстваў па перапрацоўцы пластмас”, “Разлік i канструяванне пластмасавых вырабаў i формаў”. Падрыхтаваў 8 кандыдатаў навук.

Асноўныя публікацыі: Рэвяка, М.М. Разлік і канструяванне пластмасавых вырабаў і формаў: вучэб. дапаможнік / М.М. Рэвяка, В.М. Каспяровіч. – Мінск: БДТУ, 2002. Ревяко, М.М. Оборудование и основы проектирования предприятий по переработке пластмасс: учеб. пособие / М.М. Ревяко, О.М. Касперович. – Минск: БГТУ, 2005. Ревяко, М.М. Технология переработки пластических масс. Проектирование произ­водств: учеб. пособие / М.М. Ревяко. – Минск: БГТУ, 2006. Соловьева, Т.В. Технология древесных композиционных материалов и изделий: учеб.-метод. пособие / Т.В. Соловьева, М.М. Ре­вяко, И.А. Хмы­зов. – Минск: БГТУ, 2008. Ревяко, М.М. Теоретические основы переработки полимеров: учеб. пособие / М.М. Ревяко, Н.Р. Прокопчук. – Минск: БГТУ, 2009.


Scientific interests: Study of influence of structure and composition of polymers on their technological and physical-mechanical characteristics; development of modification methods of polymers qualities in view of regulating exploitation characteristics; development of scientific backgrounds of composite materials based on polymeric materials. Has obtained some new polymeric materials: filled polyalefines, self-damping polymeric compositions, machine-building thermoplastic composite materials. The author of 356 papers, 61 tutorials, 9 monographs, 56 inventions.

Scientific partners: NASB Institute of Mechanics of Metal-Polymer Systems, NASB Institute of Physical-Organic Chemistry, Mendeleyev Chemical Technological University, scientific-production amalgamations “Plastpalimer” and “Integral”, Belarusian State University, Belarusian National Technical University, Grodno. State University.

Teaching activities: Has developed and delivers the courses of lectures: “Design of Articles Made of Plastic Materials and Technological Equipment”, “Equipment and Principles of Plastics Processing Plants”, “Calculation and Design of Plastic Articles and Mouldings”. Has trained 8 Candidates of Sciences.

Main publications: Revyako, M.M. Calculation and Design of Plastic Articles and Mouldings: tutorial / M.M. Revyako, V.M. Kasperovich. – Minsk: BSTU, 2002. Revyako, M.M. Equipment and Design Principles of Plastic Processing Enterprises: tutorial / M.M. Revyako, V.M. Kasperovich. – Minsk: BSTU, 2005. Revyako, M.M. Technology of Plastic Materials Processing. Production Design: tutorial / M.M. Revyako. – Minsk: BSTU, 2006. Solov’eva, T.V. Technology of Wood-Based Composite Materials and Articles: manual / T.V. Solov’eva, M.M. Revyako, I.A. Khmyzov. – Minsk: BSTU, 2008. Revyako, M.M. Theoretical Principles of Polymer Materials Processing: tutorial / M.M. Revyako, N.R. Prokopchuk. – Minsk: BSTU, 2009.

revyako_m_m.txt · Последние изменения: 2016/01/05 12:04 — pia