Инструменты пользователя

Инструменты сайта


razhkou_l_m

РАЖКОЎ Леанід Мікалаевіч

Доктар сельскагаспадарчых навук, прафесар. Cкончыў лесагаспадарчы факультэт Беларускага тэхналагічнага інстытута імя С.М. Кірава ў 1962 г. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1967 г., дэкан лесагаспадарчага факультэта (1983–­­1991 гг.), загадчык кафедры лесаводства (1991–2007 гг.), прафесар кафедры лесаводства (з 2007 г.).

Leanid M. Razhkou

Doctor of Agricultural Sciences, Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute (Forestry Faculty) in 1962. Has been working at BSTU since 1967. Dean of Forestry Faculty from 1983 till 1991. Head of Silviculture Department from 1991 till 2007. Professor of Silviculture Department since 2007.


Навуковыя інтарэсы: арганізацыя і вядзенне гаспадаркі ў рэкрэацыйных лясах; сістэмы лясной гаспадаркі на аснове несуцэльных высечак лесу; экалогія лесу; лес і клімат; ахова прыроды; экалагічная сертыфікацыя лесу і сістэм лесавырошчвання; экалагічна арыентаванае лесаводства. Аўтар 240 навуковых прац, у іх ліку 15 брашур, 5 вучэбных дапаможнікаў, 32 вучэбна-метадычныя выданні, 1 падручнік, 6 манаграфій.

Навуковыя партнёры: Маскоўскі дзяржаўны універсітэт лесу, Украінскі дзяржаўны лесатэхнічны універсітэт, Інстытут лесу НАН Беларусі.

Педагагічная дзейнасць: чытае лекцыі па лесаводстве, экалогіі, лясной метэаралогіі, лясной сертыфікацыі.

Асноўныя публікацыі: Ражкоў, Л.М. Экалогія з асновамі метэаралогіі: падручнік / Л.М. Раж­коў. – Мінск: Ураджай, 1995. Асновы экалогіі і рацыянальнага прыродакарыстання: вучэб. дапаможнік / Л.М. Раж­коў [і інш.]. – Мінск: Ураджай, 1999. Ражкоў, Л.М. Лесазнаўства і лесаводства. Дыпломнае праектаванне: вучэб. дапаможнік / Л.М. Раж­коў. – Мінск: БДТУ, 2005. Ражкоў, Л.М. Экалогія з асновамі метэаралогіі. Лабараторны практыкум / Л.М. Раж­коў, Г.Я. Клімчык, Дз.В. Шыман. – Мінск: БДТУ, 2007. Ражкоў, Л.М. Лесазнаўства і лесаводства. Практыкум / Л.М. Раж­коў. – Мінск: БДТУ, 2009. Рожков, Л.Н. Основы теории и практики рекреационного лесоводства: монография / Л.Н. Рожков. – Минск: БГТУ, 2002. Рожков, Л.Н. Экологически ориентированное лесоводство: монография / Л.Н. Рожков. – Минск: БГТУ, 2005. Рожков, Л.Н. Система комплексной подготовки инженеров технологических специальностей вузов в области окружающей среды / Л.Н. Рожков, В.С. Романов Образование в области окру­жающей среды: материалы первой Всесоюзной конференции в области ООС. – М.: ВИНИТИ, 1980. Рожков, Л.Н. История становления и развития высшего ле­со­хо­зяй­­ственного образования на Беларуси (XIX–XXI столетия) / Л.Н. Рожков Труды БГТУ. Сер. VIII, Учеб.-метод. работа. – 2003. – Вып. XI.


Scientific interests: Organization and management of recreational forests; forestry systems based on random forest cutting; forest ecology; forest and climate; environmental protection; ecological certification of forests and systems of forest cultivation; ecology-oriented silviculture. Author of 240 publications, including 15 brochures, 5 tutorials, 32 manuals, 1 textbook, 6 monographs.

Scientific partners: Moscow State University of Forest, Ukrainian State Forestry Engineering University, NASB Institute of Forest.

Teaching activities: Delivers the courses of lectures on silviculture, ecology, forest meteorology, forest certification.

Main publications: Razhkou, L.M. Ecology and Fundamentals of Meteorology: textbook / L.M. Razhkou. – Minsk: Uradzhai Publ., 1995. Fundamentals of Ecology and Rational Nature Utilization: tutorial / L.M. Razhkou [et al.]. – Minsk: Uradzhai Publ., 1999. Razhkou, L.M. Dendrology and Silviculture. Diploma Projecting: tutorial / L.M. Razhkou. – Minsk: BSTU, 2005. Razhkou, L.M. Ecology and Fundamentals of Meteorology. Manual for Laboratory Works / L.M. Razhkou, G.Ya. Klimchyk, Dz.V. Shyman. – Minsk: BSTU, 2007. Razhkou, L.M. Dendrology and Silviculture. Practical Manual / L.M. Razhkou. – Minsk: BSTU, 2009. Rozhkov, L.N. Fundamentals of Theory and Practice of Recreational Forest Management: monograph / L.N. Rozhkov. – Minsk: BSTU, 2002. Rozhkov, L.N. Ecology-Oriented Silviculture: monograph / L.N. Rozhkov. – Minsk: BSTU, 2005. Rozhkov, L.N. System of Complex Training of Engineers of Technological Specialities in the Sphere of Environmental Protection / L.N. Rozhkov, V.S. Romanov Education in the Sphere of Environmental Protection: Proceedings of the 1st Conference on Environmental Protection. – M., 1980. Rozhkov, L.N. History of Foundation and Development of Higher Forestry Education in Belarus (XIX-XXI centuries) / L.N. Rozhkov Proceedings of BSTU. Series VIII, Educational Work. – 2003. – Iss. XI.

razhkou_l_m.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:05 — pia