Инструменты пользователя

Инструменты сайта


radzivon_a_v

РАДЗIВОН Алена Вадзiмаўна

Кандыдат хiмiчных навук, дацэнт. Скончыла ў 1982 г. хiмiчны факультэт Беларускага дзяржаўнага унiверсiтэта iмя У.I. Ленiна. Працуе ў Беларускiм дзяржаўным тэхналагiчным унiверсiтэце з 1982 г., загадчык кафедры аналiтычнай хiмii.

Alena V. RADZIVON

Candidate of Chemical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State University (Chemical Faculty) in 1982. Has been working at BSTU since 1982. Head of Department of Analytical Chemistry.


Навуковыя інтарэсы: метады раздзялення, канцэнтравання i вызначэння рэчываў; комплексаўтварэнне ў шматкампанентных водных растворах; сумеснае асаджэнне гiдраксiдаў; методыка выкладання аналiтычнай хiмii ў тэхналагiчных ВНУ; камп’ютарнае і праграмнае забеспячэнне аналітычнага працэсу. Аўтар 198 навуковых прац, у тым лiку 21 вучэбна-метадычнага дапаможнiка i 5 вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: Кафедра аналiтычнай хiмii Беларускага дзяржаўнага унiверсiтэта.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый “Аналiтычная хiмiя”, “Фiзiка-хiмiчныя ме­та­­ды аналiзу”, “Аналiтычная хiмiя i фiзiка-хiмiчныя метады аналiзу”. Распрацавала шэраг тыпавых і базавых вучэбных праграм.

Асноўныя публікацыі: Соколовский, А.Е. Исследование процесса гидроксокомплексообразования в системах Al3+ – Hg2+ – NO3– – H2O и Al3+ – Cd2+ – NO3– – H2O / А.Е. Соколовский, Е.В. Радион ЖПХ. – 2009. – Т. 82, вып. 1. Спектрофотометрическое определение состава электролита никелирования. І. Ионообменное разделение компонентов электролита / Е.В. Радион [и др.] Труды БГТУ. Сер. ІІІ, Химия и технология неорган. в-в. – 2005. – Вып. ХIІI. Соколовский, А.Е. Тенденции развития практикума по инструментальным методам анализа / А.Е. Соколовский, Е.В. Радион Труды БГТУ. Сер. VIII, Учеб.-метод. работа. – 2005. – Вып. VIII. Соколовский, А.Е. Физико-химические методы анализа: тексты лекций / А.Е. Соколовский, Е.В. Радион. – Минск: БГТУ, 2008. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: типовая учеб. программа для высших учеб. заведений / сост. Е.В. Радион [и др.]. – Минск: БГТУ, 2008. —- Scientific interests: Methods of separation, concentration and determination of substances; formation of complexes in polycomponent aqueous solutions; joint precipitation of hydroxides; teaching methods of analytical chemistry at technical higher school; intensification of teaching process by using computer teaching/training programs. The author of 198 papers, including 21 manuals and 5 inventions. Scientific partners: Belarusian State University (department of analytical chemistry). Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Analytical Chemistry”, “Physical-Chemical Methods of Analysis”, “Analytical Chemistry and Methods of Physical-Chemical Analysis”. Has developed some educational programs and curricula. Main publications: Sokolovsky, A.E. Study of the Process of Hydroxo-Complexes Formation in Al3+ – Hg2+ – NO3– – H2O and Al3+ – Cd2+ – NO3– – H2O Systems / A.E. Sokolovsky, E.V. Radion Russian Journal of Applied Chemistry. – 2009. – Vol. 82, Iss. 1. Spectrophotometric Determination of Composition of Electrolyte for Nickel Plating. I. Ion-Exchange Separation of Electrolyte Components / E.V. Radion [et al.] Proceedings of BSTU. Series III, Chemistry and Technology of Inorganic Substances. – 2005. – Iss. XIII. Sokolovsky, A.E. Tendencies of Development of Practical Work on Instrumental Methods of Analysis / A.E. Sokolovskii, E.V. Radion Proceedings of BSTU. Series VIII, Educational Work. – 2005. – Iss. VIII. Sokolovsky, A.E. Physical-Chemical Methods of Analysis: texts of lectures / A.E. Sokolovsky, E.V. Radion. – Minsk: BSTU, 2008. Analytical Chemistry and Physical-Chemical Methods of Analysis: educational program for chemical-technological specialities of higher educational institutions / by E.V. Radion [et al.]. – Minsk: BSTU, 2008.

radzivon_a_v.txt · Последние изменения: 2016/01/05 12:01 — pia