Инструменты пользователя

Инструменты сайта


pushkin_a_a

ПУШКІН Андрэй Аляксандравіч

Кандыдат сельскагаспадарчых навук, выпускнік Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта 2001 г. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 2004 г., дацэнт кафедры лесаўпарадкавання.

Andrey A. Pushkin

Candidate of Agricultural Sciences. Graduated from BSTU in 2001. Has been working at BSTU sin-­ ce 2004. Assistant Professor of Forest Inventory Department.


Навуковыя інтарэсы: лесаўпарадкаванне, лясная таксацыя, метады дыстанцыйнага зандавання лясоў, геаінфармацыйныя сістэмы і камп’ютарныя тэхналогіі ў лясной гаспадарцы, інжынерная геадэзія, сістэмы глабальнага пазіцыянавання і іх выкарыстанне ў лясной гаспадарцы, прасторавае мадэляванне дынамікі лясных экасістэм. Аўтар 23 публікацый: 4 вучэбных і метадычных дапаможнікаў, 19 навуковых артыкулаў.

Навуковыя партнёры: РУП “Белдзяржлес”, УП “Геаінфармацыйныя сістэмы”, Інстытут эксперыментальнай батанікі імя В.Ф. Купрэвіча НАН Беларусі, РУП “Касмааэрагеалогія”.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Інжынерная геадэзія”, “Камп’ютарныя тэхналогіі ў лясной гаспадарцы”.

Асноўныя публікацыі: Информационная система управления лесным хозяйством. Практикум / О.А. Атрощенко [и др.]. – Минск: БГТУ, 2005. (Один из авт.). Пушкин, А.А. Инженерная геодезия. Тахеометрическая съемка: метод. рекомендации / А.А. Пушкин, С.В. Ковалевский. – Минск: БГТУ, 2009. Пушкин, А.А. Проектирование размера главного пользования в сосновых лесах при сохранении их биологического разнообразия / А.А. Пушкин Сб. тр. молодых ученых НАН Беларуси. – Минск: ИП Логвинов, 2004. Атрощенко, О.А. Использование средств глобального спутникового позиционирования для актуализации картографической базы данных ГИС “Лесные ресурсы” / О.А. Атрощенко, А.А. Пушкин, К.Н. Бусел Труды БГТУ. Сер. I, Лесное хоз-во. – 2007. – Вып. XV. Пушкин, А.А. Точность отвода лесосек с применением GPS Trimble R3 / А.А. Пушкин, К.Н. Бусел, А.В. Денисенко Труды БГТУ. Сер. I, Лесное хоз-во. – 2008. – Вып. XVI. —- Scientific interests: Forest inventory, forest mensuration, methods of forest remote probing, geoinformation systems and computer technologies in fo­restry, engineering geodesy, global positioning systems and their use in forestry, 3D-modelling of forest ecosystems dynamics. Author of 23 papers: 4 tutorials and manuals, 19 scientific papers. Scientific partners: RUE “Beldzyarzhles”, UE “Geoinformation Systems”, NASB Institute of Experimental Botany, RUE “Kasmaaeragealogiya”. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Engineering Geodesy”, “Computer Technologies in Forestry”. Main publications: Information System for Forestry Management. Practical Manual / O.A. Atroshchenko [et al.]. – Minsk: BSTU, 2005. (A co-author). Pushkin, A.A. Engineering Geodesy. Tacheometric Survey: Methodical Recommendations / A.A. Pushkin, S.V. Kovalevsky. – Minsk: BSTU, 2009. Pushkin, A.A. Design of Primary Utilization Extent in Pine Forests under Preservation of Their Biodiversity / A.A. Pushkin Proceedings of NASB Young Scholars. – Minsk: Logvinov Publ., 2004. Atroshchenko, O.A. Using Satellite GPS for Updating Geospatial Database of GIS “Forest Resources” / O.A. Atroshchenko, A.A. Pushkin, K.N. Busel Proceedings of BSTU. Series I, Fo­restry. – 2007. – Iss. XV. Pushkin, A.A. Accuracy of Felling Siting with GPS Trimble R3 Application / A.A. Pushkin, K.N. Busel, A.V. Denisenko Proceedings of BSTU. Series I, Forestry. – 2008. – Iss. XVI.

pushkin_a_a.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:05 — pia