Инструменты пользователя

Инструменты сайта


pinaeu_g_f

ПІНАЕЎ Генадзь Фёдаравіч

Доктар хімічных навук, прафесар, акадэмік Беларускай інжынернай акадэміі, член-карэспандэнт Міжнароднай інжынернай акадэміі (г. Масква). Скончыў Уральскі політэхнічны інстытут у 1959 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1966 г., прафесар кафедры тэхналогіі неарганічных рэчываў і агульнай хімічнай тэхналогіі.

Genadz F. Ppinaeu

Doctor of Chemical Sciences, Professor. Member of Belarusian Engineering Academy. Corresponding Member of International Engineering Academy (Moscow). Graduated from Ural Polytechnical Institute in 1959. Has been working at BSTU since 1966. Professor of Department of Inorganic Materials Techno­logy and General Chemical Technology.


Навуковыя інтарэсы: хімія, тэрмадынаміка, кінетыка, матэматычнае мадэляванне схем, аперацый і працэсаў тэхналогіі асноўнай хімічнай прамысловасці, фазавыя раўнавагі ў шматкампанентных водна-салявых сістэмах, метады прагназавання тэрмадынамічных характарыстык солепадобных злучэнняў на аснове канцэпцыі кіслотнасці-асноўнасці, інжынернае прагназаванне селектыўнай высокатэмпературнай хемасорбцыі кіслых газаў з сумесей, удасканаленне эксергетычнага метаду аналізу тэхналагічных працэсаў. Аўтар больш за 100 артыкулаў, 3 вучэбных дапаможнікаў, 40 вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: Расійскі хіміка-тэхналагічны універсітэт імя Дз.І. Мендзялеева.

Педагагічная дзейнасць: чытае лекцыйныя курсы “Тэарэтычныя асновы тэхналогіі неарганічных рэчываў”, “Тэхналогія содавых прадуктаў”, “Агульная хімічная тэхналогія”.

Асноўныя публікацыі: Пинаев, Г.Ф. Основы теории химико-технологических процессов / Г.Ф. Пинаев, В.В. Печковский. – Минск: Выш. школа, 1973. Технология калийных удобрений / В.В. Печковский [и др.]. – Минск: Выш. школа, 1978. (Один из авт.). Пинаев, Г.Ф. Новая система стандартных эксергий химических элементов / Г.Ф. Пинаев Инженерно-физический журнал. – 1998. – Т. 71, № 3, 6. —- Scientific interests: Chemistry, thermodynamics, kinetics, mathematical modeling of schemes, operations and processes of technologies applied in basic chemical industry, phase equilibriums in multicomponent water-salt systems, methods of prediction of thermodynamic characteristics of salt-like compounds on the basis of acidity-basicity concept, engineering prediction of selective high-temperature hemosorption of acid gases from mixtures, improvement of exergy method of analysis of technological processes. The author of more than 100 papers, 3 tutorials, 40 inventions. Scientific partners: Mendeleev University of Chemical Technology of Russia. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Theoretical Principles of Technology of Inorganic Substances”, “Technology of Soda Product”, “General Chemical Technology”. Main publications: Pinaev, G.F. Principles of Theory of Chemical Technological Processes / G.F. Pinaev, V.V. Pechkovsky. – Minsk: Vysheishaya Shkola Publ., 1973. Technology of Potash Fertilizers / V.V. Pechkovsky [et al.]. – Minsk: Vysheishaya Shkola Publ., 1978. (A co-author). Pinaev, G.F. New System of Standard Exergies of Chemical Elements / G.F. Pinaev Journal of Engineering Physics. – 1998. – Vol. 71, No. 3, 6.

pinaeu_g_f.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:18 — pia