Инструменты пользователя

Инструменты сайта


petrova_l_i

ПЯТРОВА Людміла Іванаўна

Кандыдат філалагічных навук, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь, выдатнік друку Рэспублікі Беларусь, змагар за асвету Расійскай акадэміі славеснасці, старшыня Дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі па спецыяльнасці “Літаратурная работа (рэдагаванне)” Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1999 г., прафесар кафедры рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій.

Lyudmila I. PYATROVA

Candidate of Philological Sciences. Prize-Winner of State Grant of the Republic of Belarus. Honored Worker of Culture of the Republic of Belarus, Outstanding Worker of Printing, fighter for enlightenment of the Russian Academy of Letters. Has been working at BSTU since 1999. Professor of Department of Editing and Publishing Technologies.


Навуковыя інтарэсы: літаратуразнаўства, мовазнаўства, драматургія, выдавецкая справа, мастацтвазнаўства. Аўтар больш за 50 навуковых прац, 5 вучэбных дапаможнікаў, 1 манаграфіі.

Навуковыя партнёры: Інстытут мовазнаўства і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі, Інстытут мастацтвазнаўства НАН Беларусі, Беларускі дзяржаўны універсітэт, Акадэмія мастацтваў.

Педагагічная дзейнасць: выкладае дысцыпліны “Рэдагаванне асобных відаў літаратуры”, “Агульны курс рэдагавання”, “Рэдакцыйная падрыхтоўка газетна-часопісных выданняў”, “Рэдагаванне навукова-тэхнічнай літаратуры”.

Асноўныя публікацыі: Пятрова, Л.І. Рамантыкі пранікнёнае святло: Беларуская драматургія 20–30-х гадоў / Л.І. Пятрова. – Мінск, 1987. Зильберглейт, М.А. Методика и техника подготовки курсовых и дипломных работ / М.А. Зильберглейт, Л.И. Петрова. – Минск, 2003. Петрова, Л.И. Общий курс редактирования / Л.И. Петрова. – Минск, 2004. Петрова, Л.И. Редактирование отдельных видов литературы / Л.И. Петрова. – Минск, 2004. Петрова, Л.И. Редакторская подготовка газетно-журнальных изданий / Л.И. Петрова. – Минск, 2006. Петрова, Л.И. Редактирование отдельных видов литературы / Л.И. Петрова, Н.И. Сушко. – Минск, 2009. Петрова, Л.И. Редактирование научно-технической литературы / Л.И. Петрова. – Минск, 2010.


Scientific interests: Literature, linguistics, dramaturgy, publishing, arts. The author of more than 50 papers, 5 tutorials, 1 monograph.

Scientific partners: NASB Institute of Belarusian Language and Literature, NASB Institute of Belarusian Arts, Belarusian State University, Academy of Arts.

Teaching activities: Delivers the coursers of lectures: “Editing of Certain Genres of Li­terature”, “General Course of Editing”, “Editorial Preparation of Periodic Editions”, “Editing of Scientific and Technical Literature”.

Main publications: Petrova, L.I. Bright Light of Romanticism: Belarusian Dramaturgy of the 20-30s / L.I. Petrova. – Minsk, 1987. Zilbergleit, M.A. Methods and Techniques of Preparing Term and Diploma Papers / M.A. Zilbergleit, L.I. Petrova. – Minsk, 2003. Petrova, L.I. General Course of Editing / L.I. Petrova. – Minsk, 2004. Petrova, L.I. Editing of Certain Genres of Literature / L.I. Petrova. – Minsk, 2004. Petrova, L.I. Editorial Preparation of Periodic Editions / L.I. Petrova. – Minsk, 2006. Petrova, L.I. Editing of Certain Genres of Literature / L.I. Petrova, N.I. Sushko. – Minsk, 2009. Petrova, L.I. Editing of Scientific-technical Literature / L.I. Petrova. – Minsk, 2010.

petrova_l_i.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:21 — pia