Инструменты пользователя

Инструменты сайта


penkin_a_a

ПЕНКІН Антон Анатолевіч

Кандыдат тэхнічных навук. Скончыў Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт у 2003 г., аспірантуру ў 2006 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2005 г., асістэнт кафедры хімічнай перапрацоўкі драўніны, намеснік дэкана па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце факультэта тэхналогіі арганічных рэчываў.

Anton A. PENKIN

Candidate of Technical Sciences. Graduated from Belarusian State Technological University in 2003, post-graduate course – in 2006. Has been working at BSTU since 2005. Lecturer of Department of Chemical Processing of Wood, Vice-Dean on up-bringing and ideological work at Faculty of Technology of Organic Substances.


Навуковыя інтарэсы: тэарэтычныя асновы і тэхналогія друкарскіх відаў паперы, у тым ліку спецыяльнай. Распрацоўка рэсурсазберагальных напрамкаў у вытворчасці паперы для друку. Аўтар 28 навуковых прац, 1 вучэбна-метадычнага дапаможніка, 1 патэнта на вынаходства.

Навуковыя партнёры: ВУП “Папяровая фабрыка” Дзяржзнака Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь.

Педагагічная дзейнасць: чытае курс лекцый па дысцыпліне “Асновы кіравання інтэлектуальнай уласнасцю”, вядзе лабараторныя і практычныя заняткі па дысцыплінах спецыяльнасці “Хімічная тэхналогія перапрацоўкі драўніны”.

Асноўныя публікацыі: Пенкин, А.А. Модифицирование карбонатных наполнителей в производстве печатных видов бумаги / А.А. Пенкин, В.И. Темрук, Т.В. Соловьева Целлюлоза. Бумага. Картон. – 2008. – № 5. Ресурсосбережение в производстве бумаги для печати с модифицированными карбонатными наполнителями / А.А. Пенкин [и др.] Энерго- и материалосберегающие экологически чистые технологии: материалы VIII Междунар. науч.-техн. конф., Гродно, 30–31 окт. 2009 г. – Гродно, 2010. Пенкин, А.А. Применение карбонатных наполнителей, модифицированных катионным крахмалом, в технологии бумаги для печати / А.А. Пенкин Труды БГТУ. Сер. IV, Химия, технология орган. в-в и биотехнология. – 2009. – Вып. ХVII. Соловьева, Т.В. Технология древесноволокнистых плит, технология древесностружечных плит, технология композиционных материалов и пластиков. Лабораторный практикум / Т.В. Соловьева, А.А. Пенкин. – Минск: БГТУ, 2009. —- Scientific interests: Theoretical principles and technology of printing paper, including special kinds. Development of directions of raw material conservation in printing paper manufacture. The author of 28 papers, 1 manual, 1 patent on invention. Scientific partners: PUE Paper-manufacturing plant of State Currency of Ministry of Finance of the Republic of Belarus. Teaching activities: Delivers the course of lectures: “Principles of Intellectual Property Management”, conducts laboratory and practical work on specilaity (chemical technology of wood processing). Main publications:** Penkin, A.A. Modification of Carbonate Fillers at Manufacture of Printing Paper / A.A. Penkin, V.I. Temruk, T.V. Solovyeva Cellulose. Paper. Cardboard. – 2008. – No. 5. Energy Conservation in Production of Printing Paper with Modified Carbonate Fillers / A.A. Penkin [et al.] Energy-and-Material Conservation Ecologically Pure Technologies: materials of VIII International Scientific technical Conference, Grodno, October 30-31, 2009. – Grodno, 2010. Penkin, A.A. Application of Carbonate Fillers Modified by Catione Starch in Printing Paper Technology / A.A. Penkin Proceedings of BSTU. Series IV, Chemistry and Technology of Inorganic Substances. – 2009. – Iss. XVII. Solovyeva, T.V. Technology of Wood Fibre Boards, Technology of Wood Particle Boards, Technology of Composite Materials and Plastics. Manual for Laboratory Works / T.V. Solovyeva, A.A. Penkin. – Minsk: BSTU, 2009.

penkin_a_a.txt · Последние изменения: 2016/01/05 11:31 — pia