Инструменты пользователя

Инструменты сайта


paplauskaya_l_f

ПАПЛАЎСКАЯ Лілія Францаўна

Кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт. Скончыла Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кі­рава ў 1972 г. і аспірантуру ў 1976 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1976 г., дацэнт кафедры лясных культур і глебазнаўства.

Liliya F. Paplauskaya

Candidate of Agricultural Sciences, Assistant Professor. Graduated from BTI in 1972 and from Post-Graduate Course in 1976. Has been working at BSTU since 1976. Assistant Professor of Department of Sylvulae and Soil Science.


Навуковыя інтарэсы: даследаванне ўнутрывідавой зменлівасці, гібрыдызацыі, прадукцыйнасці і ўстойлівасці насаджэнняў дрэвавых парод. Аўтар больш за 110 навуковых і метадычных прац, у тым ліку 2 вучэбных тыпавых праграм, 7 вучэбна-метадычных дапаможнікаў, 4 вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: Інстытут лесу НАН Беларусі, Інстытут эксперыментальнай батанікі імя В.Ф. Купрэвіча НАН Беларусі, Рэспубліканскі лясны селекцыйна-насенняводчы цэнтр.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Генетыка і селекцыя”, “Генетыка і селекцыя дэкаратыўных раслін”, кіруе практыкай студэн­таў, курсавым і дыпломным праектаваннем, аспірантамі.

Асноўныя публікацыі: Поплавская, Л.Ф. Селекция насаждений сосны обыкновенной на устойчивость / Л.Ф. Поплавская, Н.И. Якимов, Л.М. Серо-глазова Труды БГТУ. Сер. І, Лесное хоз-во. – 2003. – Вып. XI. Семенов, В.Е. Технология выращивания посадочного материа-ла сосны и ели с закрытой корневой системой / В.Е. Семенов, Л.Ф. Поплавская, Н.И. Якимов Устойчивое развитие лесов и рациональное использование лесных ресурсов: материалы Междунар. конф. – Минск, 2005. Поплавская, Л.Ф. Рост семенного и вегетативного потомства гибридно-семенной плантации / Л.Ф. Поплавская, С.В. Ребко Труды БГТУ. Сер. І, Лесное хоз-во. – 2006. – Вып. XIV. Поплавская, Л.Ф. Особенности вегетативной и половой репро­дукции лиственницы европейской / Л.Ф. Поплавская, П.В. Тупик, Н.И. Якимов Труды БГТУ. Сер. І, Лесное хоз-во. – 2007. – Вып. XV. Ребко, С.В. Сравнительная характеристика роста географиче­ских культур сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.) / С.В. Ребко, Л.Ф. Поплавская Весці Нац. акад. навук Беларусі. Ч. 1. Сер. біял. навук: прил. к журн. – 2008. —- Scientific interests: Investigation of intraspecific variability, hybridization, productivity and sustainability of wood stands. Author of more than 110 papers, including 2 standard curricula, 7 manuals, 4 inventions. Scientific partners: NASB Institute of Forest, NASB Institute of Experimental Botany, Republican Forest Selection and Seed Growing Centre. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Genetics and Selection”, “Gene­tics and Selection of Decorative Plants”; supervises students’ practice, yearly and diploma projects, post-graduates. Main publications: Poplavskaya, L.F. Sustainability Selection of Scotch Pine Stands / L.F. Poplavskaya, N.I. Yakimov, L.M. Seroglazova Proceedings of BSTU. Series І, Forestry. – 2003. – Iss. XI. Semyonov, V.E. Cultivation Technology for Pine and Spruce Planting Stocks with Closed Root System / V.E. Semyonov, L.F. Poplavskaya, N.I. Yakimov Sustainable Development of Forests and Rational Utilization of Forest Resources: Materials of an International Conference. – Minsk, 2005. Poplavskaya, L.F. Growth of Seed and Vegetative Hybrid-Seed Plantation Offshoots / L.F. Poplavskaya, S.V. Rebko Proceedings of BSTU. Series І, Forestry. – 2006. – Iss. XIV. Poplavskaya, L.F. Peculiarities of Vegetative and Sexual Reproduction of European Larch / L.F. Poplavskaya, P.V. Tupik, N.I. Yakimov Proceedings of BSTU. Series І, Forestry. – 2007. – Iss. XV. Rebko, S.V. Comparative Characteristics of Scotch Pine Growth Depending on Geographical Conditions (Pinus silvestris L.) / S.V. Reb­ko, L.F. Poplavskaya News (Vesti) of National Academy of Sciences of Belarus. Part 1. Series of Biological Sciences: Appendix to Journal. – 2008.

paplauskaya_l_f.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:05 — pia