Инструменты пользователя

Инструменты сайта


nyamtsou_v_b

НЯМЦОЎ Валянцін Барысавіч

Доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, член Міжнароднага таварыства па вадкіх крышталях, член рэдкалегіі Міжнароднага часопіса “Нелінейныя з’явы ў складаных сістэмах”. Скончыў Беларускі лесатэхнічны інстытут у 1959 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1966 г., загадчык кафедры тэарэтычнай механікі з 1992 па 2001 г. З 2001 г. прафесар кафедры тэарэтычнай механікі.

Valyantsin B. Nyamtsou

Doctor of Physical-Mathematical Sciences, Professor. Member of International Association of Liquid Crystals. Member of Editorial Board of International Journal “Nonlinear Phenomena in Complex Systems”. Graduated from Belarusian Forestry Engineering Institute in 1959. Has been working at BSTU since 1966. Head of Department of Theoretical Mechanics in 1992-2001. Professor of Department of Theoretical Mechanics since 2001.


Навуковыя інтарэсы: тэарэтычная і прыкладная механіка, статыстычная механіка і тэрмадынаміка раўнаважных і нераўнаважных працэсаў, фізіка кандэнсаванага стану рэчываў (вадкіх крышталёў і цвёрдых цел), механіка суцэльных асяроддзяў, біяфізіка малекулы ДНК, вязкапругкія ўласцівасці вадкакрышталічных палімераў і эластамераў. Аўтар каля 300 навуковых і педагагічных прац, у тым ліку 1 манаграфіі.

Навуковыя партнёры: Інстытут фізікі АН Украіны, Інстытут фізікі НАН Беларусі, Інстытут цепла- і масаабмену імя А.В. Лыкава НАН Беларусі, Беларускі дзяржаўны універсітэт, Маскоўскі дзяржаўны універсітэт імя М.В. Ламаносава, Інстытут электронікі НАН Беларусі, Інстытут крышталяграфіі РАН, Кавендышская лабараторыя (Англія), Інстытут біяфізікі клеткі РАН, Інстытут біяфізічнай хіміі (Гётынген, Германія). Даў старт міжнародным сувязям кафедры.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па тэарэтычнай і прыкладной механіцы. Падрыхтаваў 3 кандыдатаў навук.

Асноўныя публікацыі: Немцов, В.Б. Неравновесная статистическая механика систем с ориентационным порядком / В.Б. Немцов. – Минск: Тэхналогія, 1997. Nemtsov, V.B. Statistical hydrodynamics of cholesteric liquid crystals / V.B. Nemtsov Physics. – 1977. – Vol. 86A, No. 3. Density dependence of vibrational energy relaxation rates in supercritical solution: A hydrodynamic model / V.B. Nemtsov [et al.] Physical Review E. – 1999. – Vol. 60, No. 4. Nemtsov, V.B. Statistical theory of the Elastic Properties of DNA Molecules / V.B. Nemtsov Nonlinear phenomena in Complex systems. – 1998. – No. 1. Nemtsov, V.B. Thermodynamical description of thermomechanical mechanisms of DNA deformation / V.B. Nemtsov Іbid. – 2000. – Vol. 3, No. 1. Немцов, В.Б. Персистентная модель рептационного движения молекулы ДНК / В.Б. Немцов, А.Н. Камлюк, А.В. Ширко Биофизика. – 2010. – Т. 55, № 2. —- Scientific interests: Theoretical and applied mechanics, statistical mechanics and thermodynamics of equilibrium and non-equilibrium processes, physics of condensed-state substances (liquid crystals and solids), mechanics of continuums, biophysics of DNA molecules, viscoelastic properties of liquid-crystal polymers and elastomers. The author of about 300 scientific and educational publications, including 1 monograph. Scientific partners: Institute of Physics of NAS of Ukraine, NASB Institute of Physics, NASB Institute of Heat-Mass Exchange, Belarusian State University, Lomonosov Moscow State University, NASB Institute of ElectronicS, RAS Institute of Crystallography, Cavendish laboratory (England), RAS Institute of Cellular Biophysics, Institute of Biophysical Chemistry (Gottingen, Germany). Teaching activities: Delivers the courses of lectures on theoretical and applied mechanics. Has trained 3 Candidates of Sciences. Main publications: Nemtsov, V.B. Non-equilibrium Statistical Mechanics of Systems with Orientation Order / V.B. Nemtsov. – Minsk: Technology, 1997. Nemtsov V.B. Statistical Hydrodynamics of Cholesteric Liquid Crystals / V.B. Nemtsov Physics. – 1977. – Vol. 86A, No. 3. Density Dependence of Vibrational Energy Relaxation Rates in Supercritical Solution: A Hydrodynamic Model / V.B. Nemtsov [et al.] Physical Review E. – 1999. – Vol. 60, No. 4. Nemtsov, V.B. Statistical Theory of the Elastic Properties of DNA Molecules / V.B. Nemtsov Nonlinear Phenomena in Complex Systems. – 1998. – No. 1. Nemtsov, V.B. Thermodynamical Description of Thermomechanical Mechanisms of DNA Deformation / V.B. Nemtsov Іbid. – 2000. – Vol. 3, No. 1. Nemtsov, V.B. Persistent Model of Reptational Movement DNA Molecule / V.B. Nemtsov, A.N. Kaml’uk, A.V. Shirko Biophysics. – 2010. – Vol. 55, No. 2.

nyamtsou_v_b.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:17 — pia