Инструменты пользователя

Инструменты сайта


nosnikau_v_v

НОСНІКАЎ Вадзім Валер’евіч

Кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт. Скончыў лесагаспадарчы факультэт Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта ў 1995 г. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1995 г., дацэнт кафедры лясных культур і глебазнаўства.

Vadzim V. Nosnikau

Candidate of Agricultural Sciences, Assistant Professor. Graduated from BSTU (Forestry Faculty) in 1995. Has been working at BSTU since 1995. Assistant Professor of Department of Sylvulae and Soil Science.


Навуковыя інтарэсы: інтэнсіфікацыя вырошчвання пасадачнага матэрыялу ў лясных гадавальніках, тэхналогія і тэхніка стварэння лясных культур, ахоўнае лесаразвядзенне. Аўтар 42 публікацый.

Навуковыя партнёры: Інстытут лесу НАН Беларусі, Інстытут эксперыментальнай батанікі імя В.Ф. Купрэвіча НАН Беларусі, Маскоўскі дзяржаўны універсітэт лесу, Архангельскі дзяржаўны тэхнічны універсітэт, Рэспубліканскі лясны селекцыйна-насенняводчы цэнтр.

Педагагічная дзейнасць: чытае лекцыі па курсе “Машыны і механізмы садова-паркавай гаспадаркі”, праводзіць заняткі па курсах “Лясныя культуры і ахоўнае лесаразвядзенне”, “Механізацыя лесагаспадарчых работ”.

Асноўныя публікацыі: Носников, В.В. Защитное лесоразведение в Беларуси и его место в комплексе противодефляционных мероприятий / В.В. Нос­ников Труды БГТУ. Сер. I, Лесное хоз-во. – 2003. – Вып. XI. Гвоздев, В.К. Лесные культуры и защитное лесоразведение. Ла­бораторный практикум / В.К. Гвоздев, А.П. Волкович, В.В. Носников. – Минск: БГТУ, 2005. Асмоловский, М.К. Машины и механизмы садово-паркового хо­зяйства. Лабораторный практикум / М.К. Асмоловский, В.В. Нос­ников. – Минск: БГТУ, 2006. Носников, В.В. Особенности выращивания посадочного материала липы мелколистной / В.В. Носников, А.П. Волкович Труды БГТУ. Сер. I, Лесное хоз-во. – 2008. – Вып. XVI. Носников, В.В. Применение гербицидов для борьбы с сорной растительностью в питомниках / В.В. Носников, А.П. Волкович Труды БГТУ. Сер. I, Лесное хоз-во. – 2009. – Вып. XVII. —- Scientific interests: Intensification of planting stock cultivation in forest nurseries, technology and engineering of sylvulae formation, protective forest-growing. Author of 42 papers. Scientific partners: NASB Institute of Forest, NASB Institute of Experimental Botany, Moscow State University of Forest, Arkhangelsk State Technical University, Republican Forest Selection and Seed Growing Centre. Teaching activities: Delivers the course of lectures “Machines and Mechanisms for Landscaping”; conducts classes on the following disciplines: “Sylvulae and Protective Forest-Growing”, “Mechanization of Forestry Operations”. Main publications: Nosnikov, V.V. Protective Forest-Growing in Belarus and its Role in the Anti-Deflationary Actions / V.V. Nosnikov Proceedings of BSTU. Series I, Forestry. – 2003. – Iss. XI. Gvozdev, V.K. Sylvulae and Protective Forest-Growing. Manual for Laboratory Works / V.K. Gvozdev, A.P. Volkovich, V.V. Nosnikov. – Minsk: BSTU, 2005. Asmolovsky, M.K. Machines and Mechanisms for Landscaping. Manual for Laboratory Works / M.K. Asmolovsky, V.V. Nosnikov. – Minsk: BSTU, 2006. Nosnikov, V.V. Peculiarities of Tillet Planting Stock Cultivation / V.V. Nosnikov, A.P. Volkovich Proceedings of BSTU. Series I, Fo­restry. – 2008. – Iss. XVI. Nosnikov, V.V. Herbicides Application for Weed Vegetation Control in Nurseries / V.V. Nosnikov, A.P. Volkovich Proceedings of BSTU. Series I, Forestry. – 2009. – Iss. XVII.

nosnikau_v_v.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:05 — pia