Инструменты пользователя

Инструменты сайта


naskavets_m_t

НАСКАВЕЦ Міхаіл Трафімавіч

Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт. Выпускнік Беларускага тэхналагічнага інстытута імя С.М. Кірава 1978 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1978 па 1983 г. і з 1991 г., з 2000 г. загадчык кафедры транспарту лесу.

Mikhail T. Naskavets

Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1978. Has been working at BSTU in 1978-1983 and since 1991. Head of Department of Forest Transportation since 2000.


Навуковыя інтарэсы: транспартнае асваенне лясоў, канструяванне і тэхналогіі будаўніцтва лесатранспартных шляхоў, распрацоўка тэхнічных рашэнняў па ўдасканаленні работы лесавознай тэхнікі і дарожна-будаўнічых машын, менеджмент транспартна-тэхналагічных працэсаў. Аўтар 96 навуковых прац, 5 вучэбных дапаможнікаў, 14 вынаходстваў, 16 патэнтаў.

Навуковыя партнёры: Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт, Беларускі дарожны навукова-даследчы інстытут, праектна-пошукавае рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства “Белдзіпралес”, Маскоўскі аўтамабільна-дарожны інстытут (Дзяржаўны тэхнічны універсітэт), лясны факультэт Белгародскага універсітэта, канцэрн “Беллеспаперапрам”.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый “Транспартнае асваенне лясных масіваў”, “Дарожна-будаўнічыя машыны”, “Будаўніцтва і эксплуатацыя лесавозных дарог”, “Лесаэксплуатацыя”. Падрыхтаваў 5 магістраў тэхнічных навук.

Асноўныя публікацыі: Насковец, М.Т. Определение размеров покрытия жесткого типа, устраиваемого на лесотранспортных путях со слабым основанием / М.Т. Насковец Труды БГТУ. Сер. ІІ, Лесная и деревообраб. пром-сть. – 2001. – Вып. ІX. Насковец, М.Т. Тенденции повышения распределяющей способности конструкций лесовозных автомобильных дорог / М.Т. Насковец Problemy Komunikacyinego Udostepniema Lasu: Miedzynarodowe Seminarium pt. – Warszawa, 2000. Этапы возникновения и развития транспорта Беларуси / И.И. Леонович [и др.] Труды БГТУ. Сер. ІІ, Лесная и деревообраб. пром-сть. – 1996. – Вып. ІV. (Один из авт.). Насковец, М.Т. Обеспечение своевременной доставки древесины потребителям / М.Т. Насковец, Р.О. Короленя Труды БГТУ. Сер. ІІ, Лесная и деревообраб. пром-сть. – 2008. – Вып. XVI. Насковец, М.Т. Определение вертикальных нормальных напряжений, возникающих в грунтовой дороге от давления автомобильного колеса / М.Т. Насковец, С.С. Макаревич, С.А. Севрук Автомобильные дороги и мосты. – 2008. – № 1. —- Scientific interests: Development of forest roads and technologies of their construction; development of technical solutions for improvement of forest transportation and road-building machinery operation, transport management. Author of 96 papers, 5 tutorials, 14 inventions, 16 patents. Scientific partners: Belarusian National Technical University, Belarusian Scientific- Research Institute of Roads, design-searching republican unitary enterprise “Beldziprales”, Moscow Institute of Automobile Roads (State Technical University), Belgorod University (Faculty of Fo­restry), concern “Bellespaperapram”. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Transport Development of Woodlands”, “Road-Building Machines”, “Construction and Maintenance of Forest Roads”, “Forest Exploitation”. Has trained 5 Masters of Technical Sciences. Main publications: Naskovets, M.T. Determination of Size of Rigid Pavement for Forest Roads with Weak Base / M.T. Naskovets Proceedings of BSTU. Series II, Forest and Woodworking Industry. – 2001. – Iss. ІX. Naskovets, M.T. Trends of Increasing of Distributive Capacity of Structures of Forest Transport Automobile Roads / M.T. Naskovets Proceedings of the International Seminar on Forest Transport Roads. – Warsaw, 2000. Stages of Development of Transport in Belarus / I.I. Leonovich [et al.] Proceedings of BSTU. Series II, Forest and Woodworking Industry. – 1996. – Iss. IV. (A co-author). Naskovets, M.T. Guarantee of On-Time Delivery of Wood to Consumers / M.T. Naskovets, R.O. Korolenya Proceedings of BSTU. Series II, Forest and Woodworking Industry. – 2008. – Iss. XVI. Naskovets, M.T. Calculation of Vertical Standard Stersses Resulting from Automobile Wheel Pressure / M.T. Naskovets, S.S. Makarevich, S.A. Sevruk Automobile Roads and Bridges. – 2008. – No. 1.

naskavets_m_t.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:09 — pia