Инструменты пользователя

Инструменты сайта


narkevich_i_i

НАРКЕВІЧ Іван Іванавіч

Доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар. Выпускнік Беларускага тэхналагічнага інстытута імя С.М. Кірава 1969 г. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1969 г., загадчык кафедры фізікі.

Ivan I. NARKEVICH

Doctor of Physical-Mathematical Sciences, Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1969. Has been working at BSTU since 1969. Head of Department of Physics.


Навуковыя інтарэсы: малекулярна-статыстычная тэорыя неаднародных кандэнсаваных асяроддзяў і паверхневых з’яў. Распрацаваў двухузроўневую методыку ўлікаў укладаў ад цеплавых вакансій у тэрмадынамічныя патэнцыялы малекулярных сістэм, якая выкарыстоўваецца для пабудовы нелінейнай статыстычнай тэорыі пругкасці і фазавых пераходаў. Аўтар больш за 140 навуковых і навукова-метадычных артыкулаў, 2 вучэбных і 9 вучэбна-метадычных дапаможнікаў, 1 падручніка.

Навуковыя партнёры: Беларускі дзяржаўны універсітэт, Гродзенскі медыцынскі інстытут, НПЦ НАН Беларусі па матэрыялазнаўстве, Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны універсітэт, Кіеў­скі нацыянальны універсітэт імя Т. Шаўчэнкі.

Педагагічная дзейнасць: чытае курс лекцый па фізіцы. Падрыхтаваў 2 кандыдатаў навук (аднаго сумесна з праф. Л.А. Ротам). Рыхтуе кандыдата навук.

Асноўныя публікацыі: Наркевич, И.И. Физика для ВТУЗов / И.И. Наркевич, Э.И. Волмянский, С.И. Лобко. – Минск: Выш. школа, 1992, 1994. Наркевич, И.И. Физика / И.И. Наркевич, Э.И. Волмянский, С.И. Лоб­ко. – Минск: Новое знание, 2004. Жаркевич, А.В. Статистико-механическое описание структурных, термодинамических и механических свойств неоднородной молекулярной среды / А.В. Жаркевич, С.И. Клинцевич, И.И. Наркевич Весці Нац. акад. навук Беларусі. Сер. фіз.-мат. навук. – 1998. – № 4. Молекулярно-статистическое описание неоднородно деформированных образцов / И.И. Наркевич [и др.] Инженерно-физический журнал. – 2002. – Т. 75, № 4. Наркевич, И.И. Статистическая модель одноосного деформирования молекулярных кристаллов с вакансиями / И.И. Наркевич, А.В. Жаркевич, Е.В. Фарафонтова ФТТ-2007. Актуальные проблемы физики твердого тела. – Минск: ИЦ БГУ, 2007. – Т. 3. Наркевич, И.И. Молекулярно-статистическое описание теплоемкости кристаллов с тепловыми вакансиями / И.И. Наркевич, А.В. Жаркевич, Е.В. Фарафонтова Инженерно-физический журнал. – 2010. – Т. 83, № 2.


Scientific interests: Molecular-statistical theory of non-uniform condensed media and surface phenomena. Has developed a two-level technique of recording heat fluctuation effects on molecular system thermodynamic potential, used for development of non-linear statistical theory of tension and phase transition. The author of more than 140 papers, 2 tutorials, 9 ma­nuals, 1 textbook.

Scientific partners: Belarusian State University, Grodno. Medical University, NASB Research Practical Center on Materials Science, St. Petersburg State University, Kiev National University.

Teaching activities: Delivers the course of lectures on general physics. Has trained 2 Candidates of Sciences. Manages the work of post-graduates.

Main publications: Narkevich, I.I. Physics for Higher Technical Educational Institutions / I.I. Narkevich, E.I. Volmyansky, S.I. Lobko. – Minsk: Vysheishaya Shkola Publ., 1992, 1994. Narkevich, I.I. Physics / I.I. Narkevich, E.I. Volmyansky, S.I. Lobko. – Minsk: Novoye Znaniye Publ., 2004. Zharkevich, A.V. Statistical-Mechanical Description of Structural, Thermodynamic and Mechanic Properties of Non-uniform Molecular Medium / A.V. Zharkevich, S.I. Klyntsevich, I.I. Narkevich News (Vesti) of National Academy of Sciences of Belarus. Series of Physical-Chemical Sciences. – 1998. – No. 4. Molecular Statistical Description of Non-uniform Deformed Samples / I.I. Narkevich [et al.] Engineering-Physical Journal. – 2002. – Vol. 75, No. 4. Narkevich, I.I. Statistical Model of One-Axis Deformation of Molecular Crystals with Vacancies / I.I. Narkevich, A.V. Zharkevich, E.V. Farafontova FTT-2007. Topical Problems of Physics of So- lids. – Minsk: BSU, 2007. – Vol. 3. Narkevich, I.I. Molecular Statistical Description of Thermal Capa- city of Crystals with Heat Vacancies / I.I. Narkevich, A.V. Zharke­vich, E.V. Farafontova Engineering-Physical Journal. – 2010. – Vol. 83, No. 2.

narkevich_i_i.txt · Последние изменения: 2016/01/05 10:45 — pia