Инструменты пользователя

Инструменты сайта


mokhau_s_p

МОХАЎ Сяргей Пятровіч

Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт. Выпускнік Беларускага тэхналагічнага інстытута імя С.М. Кірава 1981 г. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1981 г., з 2002 г. загадчык кафедры лясных машын і тэхналогіі лесанарыхтовак.

Syargey P. Mokhau

Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1981. Has been working at BSTU since 1981. Head of Department of Forestry Machinery and Logging Technology since 2002.


Навуковыя інтарэсы: праектаванне і паляпшэнне тэхніка-эксплуатацыйных паказчыкаў лясных машын; комплекснае выкарыстанне драўніны. Распрацаваў методыкі ацэнкі і выбару параметраў аўтацягнікоў-сартыментавозаў, шчэпавозаў, а таксама разліку трываласці іх вузлоў і агрэгатаў. Аўтар 107 навуковых публікацый, 10 вучэбных дапаможнікаў і 15 вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: Санкт-Пецярбургская лесатэхнічная акадэмія, Аб’яднаны ін­сты­тут машынабудавання НАН Беларусі, Мінскі аўтамабільны і Мінскі трактарны заводы.

Педагагічная дзейнасць: распрацаваў і чытае курсы лекцый “Прамысловыя і гідра- і пнеўмапрывады”, “Тэхналогія лесасечных і лесаскладскіх работ”, “Спецыяльны прывад тэхналагічнага абсталявання галіны”, “Комплекснае выкарыстанне драўніны”.

Асноўныя публікацыі: Мохов, С.П. Обоснование колесных формул магистральных автопоездов для перевозки круглого леса / С.П. Мохов, М.К. Асмоловский, А.Р. Гороновский Машиностроение: сб. науч. тр. – Минск, 2003. – Вып. 19. Коробкин, В.А. Современные лесные машины белорусского производства / В.А. Коробкин, А.С. Федоренчик, С.П. Мохов Лесная промышленность Беларуси. – 2004. – № 1. Результаты эксплуатационных испытаний автощеповозов МАЗ / С.П. Мохов [и др.] Труды БГТУ. Сер. ІІ, Лесная и деревообраб. пром-сть. – 2009. – Вып. XVII. —- Scientific interests: Design and improvement of specifications of forestry machinery; comprehensive utilization of wood. Has developed procedures for evaluation and choice of parameters of short loggers and chip trucks, procedures for calculation of strength of their assemblies and units. Author of 107 papers, 10 tutorials, 15 inventions. Scientific partners: St. Petersburg Forestry Engineering Academy, NASB Joint Institute of Machine-Building, Minsk Automobile Plant, Minsk Tractor Plant. Teaching activities: Has developed and delivers the courses of lectures: “Industrial Hydraulic and Pneumatic Drive”, “Technology of Felling and Timber Yards”, “Special Drive of Field-Specific Equipment”, “Comprehensive Utilization of Wood”. Main publications: Mokhov, S.P. Wheel Arrangements Justification of Linehaul Trains for Round Timber Transportation / S.P. Mokhov, M.K. Asmolovsky, A.R. Goronovsky Machine-Building: Proceedings. – Minsk, 2003. – Iss. 19. Korobkin, V.A. Modern Forestry Machinery Made in Belarus / V.A. Korobkin, A.S. Fyedorenchik, S.P. Mokhov Forest Industry of Belarus. – 2004. – No. 1. Results of Operating Tests of MAP Chip Trucks / S.P. Mokhov [et al.] Proceedings of BSTU. Series II, Forest and Woodworking Industry. – 2009. – Iss. XVII.

mokhau_s_p.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:09 — pia