Инструменты пользователя

Инструменты сайта


mikhalyonok_s_g

МІХАЛЁНАК Сяргей Георгіевіч

Кандыдат хімічных навук, дацэнт. Скончыў факультэт тэхналогіі арганічных рэчываў Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта ў 1996 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1996 г., дацэнт кафедры арганічнай хіміі.

Syargey G. MIKHALYONAK

Candidate of Chemical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State Technological University in 1996. Has been working at BSTU since 1996. Assistant Professor of Department of Organic Chemistry.


Навуковыя інтарэсы: арганічная хімія, хімія гетэрацыклічных злучэнняў – сінтэз вытворных трыазолу, піразолу, піролу, пірола[1,2-b]піразолу, вылучэнне з раслін біялагічна актыўных лігнанаў і сінтэз іх аналагаў, вызначэнне будовы арганічных рэчываў метадамі ЯМР-, ІЧ-спектраскапіі і мас-спектраметрыі. Аўтар 60 навуковых прац, 2 вучэбных і 3 вучэбна-метадычных дапаможнікаў, 1 вынаходства.

Навуковыя партнёры: Беларускі дзяржаўны універсітэт, Інстытут фізіка-арганічнай хіміі НАН Беларусі, Навукова-даследчы інстытут фізіка-хімічных праблем БДУ, Інстытут хіміі новых матэрыялаў НАН Беларусі, Інстытут біяарганічнай хіміі НАН Беларусі.

Педагагічная дзейнасць: падрыхтаваў і чытае курсы лекцый па арганічнай хіміі і харчо-вай хіміі. Кіруе падрыхтоўкай аспірантаў.

Асноўныя публікацыі: Mikhalyonok, S.G. Alkaloids of the pyrrolo[1,2-b]pyrazole series: Synthesis of withasomnine and its analogs / S.G. Mikhalyonok, N.M. Kuz’menok, A.M. Zvonok Selected methods for synthesis and modification of heterocycles / ed. by V.G. Kartsev. – M.: IBS Press, 2002. – Vol. 1. Михаленок, С.Г. Редокс-трансформация аддуктов циклоприсоединения диазоксусного эфира к β-арилакрилоилоксиранам / С.Г. Михаленок, Н.М. Кузьменок, А.М. Звонок Химия гетероциклических соединений. – 2005. – № 8. Органическая химия. Лабораторный практикум по органическому синтезу: учеб. пособие / А.Э. Щербина [и др.]. – Минск: БГТУ, 2006. (Один из авт.). Стасевич, О.В. Выделение секоизоларицирезинола диглюкозида из лигнансодержащего экстракта семян Linum Usitatissimum / О.В. Стасевич, С.Г. Михаленок, В.П. Курченко Химия природных соединений. – 2009. − № 1. Стасевич, О.В. Выбор оптимальных условий разделения лигнансодержащего экстракта из семян льна масличного в тонком слое сорбента / О.В. Стасевич, С.Г. Михаленок, В.П. Курченко Химико-фармацевтический журнал. – 2009. – T. 43, № 7.


Scientific interests: Organic chemistry, chemistry of heterocyclic compounds – synthesis of substituted triazoles, pyrazoles, pyrolles, pyrolo[1,2-b]- pyrazoles, isolation of biologically active lignans from plants and synthesis of their analogues, determination of organic compounds structure by NMR-, IR- and MS-spectroscopy. The author of 60 papers, 2 tutorials, 3 manuals, 1 invention.

Scientific partners: Belarusian State University, NASB Institute of Physical-Organic Chemistry, Research Institute for Physical-Chemical Problems of Belarusian State University, NASB Institute of Chemistry of New Materials, NASB Institute of Bioorganic Chemistry.

Teaching activities: Has developed and delivers the courses of lectures on organic chemistry and food chemistry. Manages the work of post-graduates.

Main publications: Mikhalyonok, S.G. Alkaloids of the Pyrrolo[1,2-b]pyrazole series: Synthesis of withasomnine and its analogs / S.G. Mikhalyonok, N.M. Kuz’menok, A.M. Zvonok Selected methods for synthesis and modification of heterocycles / ed. by V.G. Kartsev. – M.: IBS Press, 2002. – Vol. 1. Mikhalyonok, S.G. Redox Transformation of Adducts from Cycloaddition of Diazoacetic Ether to β-Arylacryloyxiranes / S.G. Mikhalyonok, N.M. Kuz’menok, A.M. Zvonok Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2005. – No. 8. Organic Synthesis. Manual for Laboratory Works / A.E. scherbina [et al.]. – Minsk: BSTU, 2006. (A co-author). Stasevich, O.V. Isolation of Secoisolariciresinol Diglucoside from Lignan Containing Extract of Linum Usitatissimum Seeds / O.V. Stasevich, S.G. Mikhalyonok, V.P. Kurchenko Chemistry of Natural Compounds. – 2009. – No. 1. Stasevich, O.V. Selection of Optimal Conditions for Separating Lignan Containing Extract from Oil Flax Seed by Thin-layer Chromotography / O.V. Stasevich, S.G. Mikhalyonok, V.P. Kurchenko Pharmaceutical Chemistry Journal. – 2009. – Vol. 43, No. 7.

mikhalyonok_s_g.txt · Последние изменения: 2016/01/05 11:55 — pia