Инструменты пользователя

Инструменты сайта


mesharakova_a_v

МЕШЧАРАКОВА Алена Валянцінаўна

Кандыдат эканамічных навук, дацэнт. Скончыла ў 1985 г. Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2001 г., дацэнт кафедры эканомікі прыродакарыстання і менеджменту.

Alena V. Meshcharakova

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1985. Has been working at BSTU since 2001. Assistant Professor of Department of Management and Nature Management Economics.


Навуковыя інтарэсы: эканоміка лесапрамысловага комплексу; цэлюлозна-папяровая прамысловасць; выкарыстанне драўняных адыходаў; кіраванне персаналам; псіхалогія кіравання; канфлікталогія. Аўтар звыш 130 друкаваных прац, 3 вучэбных дапаможнікаў, больш за 10 вучэбна-метадычных прац, 1 манаграфіі, 11 аўтарскіх пасведчанняў.

Навуковыя партнёры: Навукова-даследчы эканамічны інстытут Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь, Інстытут эканомікі НАН Беларусі.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Кіраванне персаналам”, “Псіхалогія кіравання”, “Канфлікталогія”.

Асноўныя публікацыі: Ермашкевич, В.Н. Биомасса – топливно-энергетические ресурсы Беларуси / В.Н. Ермашкевич, Е.В. Мещерякова Механизм реализации потенциала. – Минск: ИООО “Право и экономика”, 2001. Мещерякова, Е.В. Международные экономические отношения: учеб. пособие / Е.В. Мещерякова, Д.Г. Малашевич. – Минск: БГТУ, 2004. Мещерякова, Е.В. Психология управления: учеб пособие / Е.В. Мещерякова. – Минск: БГТУ, 2004. Мещерякова, Е.В. Психология управления: учеб пособие / Е.В. Мещерякова. – Минск: Выш. школа, 2005. Мещерякова, Е.В. Мебельная промышленность: направления развития в Республике Беларусь / Е.В. Мещерякова Лесная пром-сть. – 2005. – № 2. Мещерякова, Е.В. Практические подходы к управлению человеческими ресурсами и их взаимосвязь со стратегией бизнеса. Метод наилучшей практики / Е.В. Мещерякова Кадровая служба. – 2005. – № 12. Мещерякова, Е.В. Экологические проблемы целлюлозно- бумажной промышленности / Е.В. Мещерякова Труды БГТУ. Сер. VII, Экономика и управление. – 2007. – Вып. XV. Мещерякова, Е.В. Экология в целлюлозно-бумажной промышленности: проблемы и основные направления их решения / Е.В. Мещерякова Лесопромышленник. – 2007. – № 1. Мещерякова, Е.В. Конфликтология: тексты лекций / Е.В. Мещерякова. – Минск: БГТУ, 2008. —- Scientific interests: Economics of forest industry complex; pulp-and-paper industry; utilization of timber waste; personnel management; psychology of management; conflictology. The author of more than 130 publications, 3 tutorials, more than 10 manuals, 1 monograph, 11 invention certificates. Scientific partners: Scientific-Research Economic Institute of Ministry of Economy of the Republic of Belarus, Institute of Economics of National Aca­demy of Sciences of Belarus. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Personnel Management”, “Psychology of Management”, “Conflictology”. Main publications: Ermashkevich, V.N. Biomass as Fuel and Energy Resource of Belarus / V.N. Ermashkevich, E.V. Meshcheryakova Mechanism of Potential Realization. – Minsk: Pravo i Ekonomika Publ., 2001. Meshcheryakova, E.V. International Economic Relations: tutorial / E.V. Meshcheryakova, D.G. Malashevich. – Minsk: BSTU, 2004. Meshcheryakova, E.V. Psychology of Management: tutorial / E.V. Meshcheryakova. – Minsk: BSTU, 2004. Meshcheryakova, E.V. Psychology of Management: tutorial / E.V. Meshcheryakova. – Minsk: Vysheishaya Shkola Publ., 2005. Meshcheryakova, E.V. Furniture Industry: Lines of Development in the Republic of Belarus / E.V. Meshcheryakova Forest Industry. – 2005. – No. 2. Meshcheryakova, E.V. Practical Approaches to Human Resources Management and their Interconnection with Business Strategy. Best Practice Method / E.V. Meshcheryakova Personnel Department. – 2005. – No. 12. Meshcheryakova, E.V. Ecological Problems of Pulp-and-paper Industry / E.V. Meshcheryakova Proceedings of BSTU. Series VII, Economics and Management. – 2007. – Iss. XV. Meshcheryakova, E.V. Ecology in Pulp-and-paper Industry: Problems and Main Ways to Solve / E.V. Meshcheryakova Timber Merchant. – 2007. – No. 1. Meshcheryakova, E.V. Conflictology: texts of Lectures / E.V. Meshcheryakova. – Minsk: BSTU, 2008.

mesharakova_a_v.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:26 — pia