Инструменты пользователя

Инструменты сайта


matveika_a_p

МАТВЕЙКА Аляксандр Пятровіч

Доктар тэхнічных навук, прафесар, акадэмік Беларускай інжынернай акадэміі, выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь, ганаровы грамадзянін г. Любань, ветэран працы. Скончыў Беларускі лесатэхнічны інстытут імя С.М. Кірава ў 1953 г. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1954 г., прафесар кафедры лясных машын і тэхналогіі лесанарыхтовак, член савета па абароне доктарскіх дысертацый пры БДТУ, член навукова-метадычнага савета БДТУ.

Alyaksandr P. Matveika

Doctor of Technical Sciences, Professor. Academician of Belarusian Engineering Academy. Outstanding Worker of Education of the Republic of Belarus. Honorary Citizen of Lyuban’ Town, Veteran of Laboru. Graduated from Belarusian Forestry Engineering Institute in 1953. Has been working at BSTU since 1954. Professor of Department of Forestry Machinery and Logging Technology. Member of Specialized D. Sc. Certification Council of BSTU. Member of Educational Methodical Council of BSTU.


Навуковыя інтарэсы: малаадыходныя і безадыходныя тэхналагічныя працэсы нарыхтоўкі драўнянай сыравіны і машыны для іх рэалізацыі; крыніцы драўнянай сыравіны і напрамкі іх рацыянальнага і комплекснага выкарыстання. Аўтар 258 навуковых і навукова-метадычных прац, у тым ліку 6 брашур, 2 вучэбных, 3 вучэбна-метадычных і 2 даведачных дапаможнікаў, 3 падручнікаў для ВНУ, 1 манаграфіі, 16 вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: Маскоўскі дзяржаўны універсітэт лесу, Санкт-Пецярбургская дзяржаўная лесатэхнічная акадэмія, Латвійскі сельскагаспадарчы універсітэт, Інстытут лесу НАН Беларусі, Латвійскі навукова-даследчы інстытут лясных навук “Сілава”, Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь.

Педагагічная дзейнасць: распрацаваў і чытае лекцыйныя курсы “Тэхналогія і машыны лесасечных работ”, “Тэхналогія і абсталяванне лесанарыхтоўчай вытворчасці”. Падрыхтаваў 3 кандыдатаў навук.

Асноўныя публікацыі: Матвейко, А.П. Технология и машины лесосечных работ: учебник / А.П. Матвейко. – Минск, 1984. Матвейко, А.П. Справочник мастера лесозаготовок / А.П. Матвейко, А.С. Федоренчик, Г.И. Завойских. – М.: Экология, 1993. Матвейко, А.П. Малоотходные и безотходные технологии в лесном хозяйстве и лесной промышленности / А.П. Матвейко. – Минск: БГТУ, 1999. Матвейко, А.П. Технология и машины лесосечных работ: учебник / А.П. Матвейко, А.С. Федоренчик. – Минск: Технопринт, 2002. Матвейко, А.П. Научные основы малоотходных и безотходных технологий заготовки древесного сырья / А.П. Матвейко Труды БГТУ. Сер. II, Лесная и деревообраб. пром-сть. – 2004. – Вып. XII. Матвейко, А.П. Технология и оборудование лесозаготовительного производства: учебник / А.П. Матвейко. – Минск: Техноперспектива, 2006. —- Scientific interests: Low-waste and waste-free technological processes and machinery for rawwood logging; sources of rawwood, its rational and comprehensive utilization. Author of 258 publications, including 6 brochures, 2 tutorials, 3 manuals, 2 reference books, 3 textbooks for higher educational institutions, 1 monograph, 16 inventions. Scientific partners: Moscow State University of Forest, St. Petersburg State Forestry Engineering Academy, Latvian Agricultural University, Institute of Forest of National Academy of Sciences of Belarus, Latvian Scientific-Research Institute of Forest Sciences “Silava”, Ministry of Forestry of the Republic of Belarus. Teaching activities: Has developed and delivers the courses of lectures: “Technology and Machinery of Felling”, “Technology and Equipment of Logging Industry”. Has trained 3 Candidates of Sciences. Main publications: Matveiko, A.P. Technology and Machinery of Felling: textbook / A.P. Matveiko. – Minsk, 1984. Matveiko, A.P. Logging Foreman’s Reference Book / A.P. Matveiko, A.S. Fyedorenchik, G.I. Zavoiskikh. – M.: Ecologiya Publ., 1993. Matveiko, A.P. Low-Waste and Waste-Free Technologies for Fo­restry and Forest Industry / A.P. Matveiko. – Minsk: BSTU, 1999. Matveiko, A.P. Technology and Machinery of Felling: textbook / A.P. Matveiko, A.S. Fyedorenchik. – Minsk: Tekhnoprint Publ., 2002. Matveiko, A.P. Scientific Principles of Low-Waste and Waste-Free Technologies of Rawwood Logging / A.P. Matveiko Proceedings of BSTU. Series II, Forest and Woodworking Industry. – 2004. – Iss. XII. Matveiko, A.P. Technology and Equipment of Logging Industry: textbook / A.P. Matveiko. – Minsk: Tekhnoperspektiva Publ., 2006.

matveika_a_p.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:09 — pia