Инструменты пользователя

Инструменты сайта


mashkousky_u_p

МАШКОЎСКІ Уладзімір Пятровіч

Кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт. Выпускнік Беларускага тэхналагічнага інстытута імя С.М. Кірава 1982 г. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1988 г., загадчык кафедры лесаўпарадкавання.

Uladzimir P. Mashkousky

Candidate of Agricultural Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1982. Has been working at BSTU since 1988. Head of Department of Forest Inventory.


Навуковыя інтарэсы: лясная таксацыя, лесаўпарадкаванне, матэматычныя метады і ЭВМ у лясной гаспадарцы, мадэляванне лясных біягеацэнозаў, экспертныя сістэмы ў лясной гаспадарцы. Аўтар 70 публікацый: 60 навуковых артыкулаў, 10 вучэбных і метадычных дапаможнікаў.

Навуковыя партнёры: РУП “Белдзяржлес”, Інстытут лесу НАН Беларусі, Інстытут эксперыментальнай батанікі імя В.Ф. Купрэвіча НАН Беларусі, Маскоўскі дзяржаўны універсітэт лесу.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Лесаўпарадкаванне”, “Лясная біяметрыя”, “ЭВМ у лясной гаспадарцы”.

Асноўныя публікацыі: Атрощенко, О.А. Применение ПЭВМ в лесной таксации: метод. пособие / О.А. Атрощенко, В.П. Машковский, И.В. Толкач. – Минск: БГТУ, 1993. Ермаков, В.Е. Лесоустройство: метод. указания / В.Е. Ермаков, В.П. Машковский. – Минск: БГТУ, 1993. Машкоўскі, У.П. ЭВМ у лясной гаспадарцы і лесаўпарадкаванні: вучэб. дапаможнік / У.П. Машкоўскі. – Мінск: БДТУ, 2000. Машковский, В.П. Уравнения для определения выхода древесины заданной крупности / В.П. Машковский Труды БГТУ. Сер. I, Лесное хоз-во. – 2000. – Вып. VIII. Машковский, В.П. Лесная биометрия: учеб.-метод. пособие / В.П. Машковский. – Минск: БГТУ, 2005. Машковский, В.П. Системы управления базами данных: пособие / В.П. Машковский, С.И. Минкевич. – Минск: БГТУ, 2009. —- Scientific interests: Forest mensuration, forest inventory, mathematical methods and PC in forestry, modelling of forest biogeocenoses, expert systems in forestry. Author of 70 publications: 60 papers, 10 tutorials and manuals. Scientific partners: RUE “Beldzyarzhles”, NASB Institute of Forest, NASB Institute of Experimental Botany, Moscow State University of Forest. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Forest Inventory”, “Forest Biometrics”, “Computers in Forestry”. Main publications: Atroshchenko, O.A. Personal Computers for Forest Mensuration: manual / O.A. Atroshchenko, V.P. Mashkovsky, I.V. Tolkach. – Minsk: BSTU, 1993. Yermakov, V.E. Forest Inventory: Methodical Recommendations / V.E. Yermakov, V.P. Mashkovsky. – Minsk: BSTU, 1993. Mashkovsky, V.P. Electronic Computers in Forestry and Forest Inventory: tutorial / V.P. Mashkovsky. – Minsk: BSTU, 2000. Mashkovsky, V.P. Equations for Determining Output of Given-Size Wood / V.P. Mashkovsky Proceedings of BSTU. Series I, Forestry. – 2000. – Iss. VIII. Mashkovsky, V.P. Forest Biometrics: manual / V.P. Mashkovsky. – Minsk: BSTU, 2005. Mashkovsky, V.P. Database Control Systems: tutorial / V.P. Mash­kovsky, S.I. Minkevich. – Minsk: BSTU, 2009.

mashkousky_u_p.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:04 — pia