Инструменты пользователя

Инструменты сайта


martsul_u_m

МАРЦУЛЬ Уладзімір Мікалаевіч

Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт. Член-карэспандэнт Міжнароднай акадэміі экалогіі, аўдытар сістэм кіравання навакольным асяроддзем. Скончыў Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кірава ў 1976 г. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1976 г., загадчык кафедры прамысловай экалогіі.

Uladzimir М. Martsul

Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor. Corresponding Member of International Academy of Ecology, Nature Management Auditor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1976. Has been working at BSTU since 1976. Head of Department of Industrial Ecology.


Навуковыя інтарэсы: калоідна-хімічныя ўзаемадзеянні з удзелам бія- і сінтэтычных палімераў пры ачышчэнні сцёкавых вод, ацэнка і нарміраванне ўздзеяння вытворчых аб’ектаў на навакольнае асяроддзе, перапрацоўка і абясшкоджванне палімерзмя­шчальных адыходаў. Аўтар больш за 150 навуковых прац, 4 вучэбных дапаможнікаў, 27 вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: БелНДЦ “Экалогія”, Беластоцкі тэхнічны універсітэт (Польшча), Інстытут прыродакарыстання НАН Беларусі.

Педагагічная дзейнасць: распрацаваў і чытае курсы лекцый “Ацэнка ўздзеяння на навакольнае асяроддзе і экалагічная экспертыза”, “Тэхнічныя асновы аховы навакольнага асяроддзя”, “Вытворчы экалагічны кантроль і экалагічнае аўдзіраванне”, “Сістэмны аналіз у ахове навакольнага асяроддзя”. Падрыхтаваў 6 кандыдатаў навук.

Асноўныя публікацыі: Марцуль, В.Н. Оценка воздействия на окружающую среду / В.Н. Марцуль. – Минск: БГТУ, 2006. Неверов, А.В. Экологический менеджмент / А.В. Неверов, Н.Л. Мороз, В.Н. Марцуль. – Минск: БГТУ, 2006. Асновы экалогіі і рацыянальнага прыродакарыстання / Л.М. Раж­коў [і інш.]. – Мінск: Ураджай, 1999. (Адзін з аўт.). Романовский, В.И. Термическая деструкция отработанных синтетических ионитов / В.И. Романовский, В.Н. Марцуль Весцi Нац. акад. навук Беларусi. Сер. хiм. навук. – 2008. – № 1. Марцуль, В.Н. Газообразные продукты пиролиза полимерных композиций на основе поливинилхлорида / В.Н. Марцуль, М. Абади, В.Т. Липик Весцi Нац. акад. навук Беларусi. Сер. хiм. навук. – 2002. – № 1. Марцуль, В.Н. Интерполимерные реакции между поли-N,N- диметил-N,N-диаллиламмонийхлоридом и гетерофункциональным полиэлектролитом – лигносульфонатами натрия / В.Н. Марцуль, Л.А. Шибека Весцi Нац. акад. навук Беларусi. Сер. хiм. навук. – 2002. – № 3. —- Scientific interests: Colloidal chemical interactions involving biopolymers and synthetic-base polymers in treatment of natural and industrial sewage, assessment and regulation of impact of industrial plants on environment, industrial recycling and neutralization. The author of more than 150 publications, including 4 tutorials, 27 inventions. Scientific partners: Belarusian Scientific-Research Centre “Ecologia”, Belostok Technical University (Poland), NASB Institute of Nature Management. Teaching activities: Has developed and delivers the courses of lectures: “Assessment of Impact on Environment and Ecological Expertise”, “Technical Principles of Environmental Protection”, “Industrial Ecological Mo­nitoring and Ecological Audit”, “Systems Analysis in Environmental Protection”. Has trained 6 Candidates of Sciences. Main publications: Martsul, V.N. Assessment of Impact on Environment / V.N. Martsul. – Minsk: BSTU, 2006. Neverov, A.V. Ecological Management / A.V. Neverov, N.L. Moroz, V.N. Martsul. – Minsk: BSTU, 2006. Principles of Ecology and Rational Nature Management / L.N. Rozhkov [et al.]. – Minsk: Uradzhai Publ., 1999. (A co-author). Romanovsky, V.I. Thermal Destruction of Synthetic Ionites Waste / V.I. Romanovsky, V.N. Martsul News (Vesti) of NASB. Series of Chemical Sciences. – 2008. – No. 1. Martsul, V.N. Gaseous Products of Pyrolysis of Polymer Compositions on the Basis of Polyvinylchloride / V.N. Martsul, M. Abadi, V.T. Lipik News (Vesti) of NASB. Series of Chemical Sciences. – 2002. – No. 1. Martsul, V.N. Inter-polymer Reactions Between Poly-N,N-dimethyl-N,N-diallylammoniumchloride and Sodium Lignosulphonate He­terofunctional Polyelectrolyte / V.N. Martsul, L.A. Shibeka News (Vesti) of NASB. Series of Chemical Sciences. – 2002. – No. 3.

martsul_u_m.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:17 — pia