Инструменты пользователя

Инструменты сайта


markevich_r_m

МАРКЕВІЧ Раіса Міхайлаўна

Кандыдат хімічных навук, дацэнт. Скончыла Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кірава ў 1981 г., аспірантуру ў 1984 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1984 г., дацэнт кафедры біятэхналогіі і біяэкалогіі.

Raisa M. MARKEVICH

Candidate of Chemical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1982. Has been working at BSTU since 1984. Assistant Professor of Department of Biotechnology and Bioecology.


Навуковыя інтарэсы: экалагічная біятэхналогія, біялагічная ачыстка сцёкавых вод, біятэхналагічная апрацоўка гліны з мэтай паляпшэння тэхналагічных уласцівасцей, тэхналогіі харчовых прадуктаў. Аўтар звыш 100 навуковых і метадычных прац, 4 вучэбных дапаможнікаў.

Навуковыя партнёры: Беларускі дзяржаўны універсітэт, Гродзенскі дзяржаўны уні-версітэт імя Янкі Купалы, Інстытут мікрабіялогіі НАН Беларусі, гарадскія водаканалы (Мінск, Магілёў, Гомель, Віцебск, Ліда, Салігорск і інш.).

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый “Экалагічная біятэхналогія”, “Тэхналогія харчовых вытворчасцей”, “Хімія тлушчаў”.

Асноўныя публікацыі: Ручай, Н.С. Биотехнология. Лабораторный практикум / Н.С. Ручай, Р.М. Маркевич, А.И. Гребенчикова. – Минск: БГТУ, 2005. Ручай, Н.С. Экологическая биотехнология: учеб. пособие / Н.С. Ручай, Р.М. Маркевич. – Минск: БГТУ, 2007. Маркевич, Р.М. Основные пищевые производства: учеб. пособие / Р.М. Маркевич. – Минск: БГТУ, 2008. Методическое руководство по контролю процесса биологиче­ской очистки городских сточных вод / Р.М. Маркевич [и др.]. – Минск: БГТУ, 2009. Куис, Л.В. Влияние состава питательной среды на накопление органических кислот бактериями рода Bacillus / Л.В. Куис, Р.М. Маркевич, И.В. Лайковская Весці Нац. акад. навук Беларусі. Сер. біял. навук. – 2009. – № 4. Биотехнологическая обработка глин / Л.В. Куис [и др.] Наука и инновации. – 2009. – № 10(80). (Одна из авт.).


Scientific interests: Ecological biotechnology, biological purification of sewage, biotechnological treatment of clay for improving its technological properties, technology of food stuffs. The author of more than 100 papers, 4 tutorials.

Scientific partners: Belarusian State University, Grodno. State University, NASB Institute of Microbiology, City Watercanals (Minsk, Mogilev, Gomel, Vitebsk, Lida, Soligorsk, etc.).

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Ecological Biotechnology”, “Technology of Food Production”, “Chemistry of Fats”.

Main publications: Ruchai, N.S. Biotechnology. Manual for Laboratory Works / N.S. Ruchai, R.M. Markevich, A.I. Grebenchikova. – Minsk: BSTU, 2005. Ruchai, N.S. Ecological Biotechnology: tutorial / N.S. Ruchai, R.M. Markevich. – Minsk: BSTU, 2007. Markevich, R.M. Main Food Productions: tutorial / R.M. Marke­vich. – Minsk: BSTU, 2008. Guide on Controlling the Process of Biological Purification of Urban Sewage / R.M. Markevich [et al.]. – Minsk: BSTU, 2009. Kuis, L.V. Influence of Contents of Culture Medium on Accumulation of Organic Acids by Bacteria Bacillus / L.V. Kuis, R.M. Markevich, I.V. Laikovskaya News (Vesti) of National Academy of Sciences of Belarus. Series of Biological Sciences. – 2009. – No. 4. Biotechnological Treatment of Clay / L.V. Kuis [et al.] Science and Innovations. – 2009. – No. 10(80). (a co-author).

markevich_r_m.txt · Последние изменения: 2016/01/05 11:53 — pia