Инструменты пользователя

Инструменты сайта


marchanka_u_m

МАРЧАНКА Уладзімір Мацвеевіч

Доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар. Член AMS (American Mathematical Society), член SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics), член Беларускага матэматычнага таварыства, член Навукова-тэхнічнага савета Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. Скончыў факультэт прыкладной матэматыкі БДУ ў 1971 г. З 1979 г. працуе ў БДТУ, загадчык кафедры вышэйшай матэматыкі. Узнагароджаны Ганаровымі граматамі БДУ, Гомельскага дзяржуніверсітэта, БДТУ, Міністэрства адукацыі, знакам “Ударнік X пяцігодкі”, знакам “Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь”, Ганаровай граматай Дзяржкамітэта па навуцы і тэхналогіях Рэспублікі Беларусь. Намінант “Who’s who in the World”, American Biographical Institute (ABI, USA), International Biographical Center (IBC, England), “Хто ёсць хто ў Рэспубліцы Беларусь” і інш.

Uladzimir M. Marchanka

Doctor of Physical-Mathematical Sciences, Professor. Member of AMS, SIAM, Belarusian Mathematical Society. Member of Scientific Technical Council of Ministry of Education of the Republic of Belarus. Graduated from BSU (Faculty of Applied Mathematics) in 1971. Has been working at BSTU since 1979. Head of Department of Higher Mathematics. Awarded the Honorary Letters of Commendation of BSU, Gomel State University, BSTU, Ministry of Education. Awarded the badge “Effective Worker in Tenth Five-year Plan Period”, the badge “Outstanding Worker of Education of the Republic of Belarus”, the Honorary Letters of Commendation of the State Committee for Science and Technologies of the Republic of Belarus. Nominated for “Who’s who in the World”, by American Biographical Institute (ABI, USA), by International Biographical Center (IBC, England), for “Who is who in the Republic of Belarus” etc.


Навуковыя інтарэсы: якасная тэорыя кіравання і назірання ў лінейных дынамічных сістэмах; алгебраічныя метады прасторы станаў; кананічныя формы кіруемых і назіраемых сістэм са спазненнем; вылічэнне мінімальнага ліку ўваходаў і выхадаў кіруемых і назіраемых сістэм і інш.; дэскрыптарныя і гібрыдныя сістэмы; сістэмы са шматмерным часам; сістэмы функцыянальна-дыферэнцыяльных ураўненняў; тэорыя матрыц і яе дастасаванне да тэорыі кіравання; якасная тэорыя кіравання і назірання ў бясконцамерных сістэмах; эфектыўныя формы навучальнага працэсу па матэматыцы. Аўтар звыш 300 навуковых прац.

Навуковыя партнёры: Вядучыя беларускія і замежныя навуковыя цэнтры. Кіраўнік і галоўны выканаўца навуковых праектаў Фонду фундаментальных даследаванняў Рэспублікі Беларусь, фонду “Інфарматыка”, Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, навуковых заданняў Дзяржпраграм Рэспублікі Беларусь, сумесных навуковых праектаў з L’Ecole Сentrale de Nantes (Францыя), Беластоцкай палітэхнікай, Варшаўскай палітэхнікай (Польшча), Халонскім тэхналагічным інстытутам (Ізраіль) і інш.

Педагагічная дзейнасць: чытае лекцыйныя курсы па дысцыплінах “Вышэйшая матэматыка”, “Сістэмны аналіз”, “Метады аптымізацыі і статыстычнай апрацоўкі вынікаў вымярэнняў” і інш.

Асноўныя публікацыі: Marchenko, V.M. On the qualitative control theory in dynamic systems with distributed delay / V.M. Marchenko, I.K. Asmykovich Control of distributed parameter systems: Proc. of the Third IFAC Symposium, Toulouse, France, June 29 - July 2, 1982 / Oxford etc. Pergamon Press. – 1983. Марченко, В.М. Некоторые вопросы качественной теории управ­ления линейными стационарными системами с последейст­вием / В.М. Марченко Mathematical Control Theory / Banach Center Publications. – Warsawa, 1985. Marchenko, V.M. Some control problems for time-delay systems / V.M. Marchenko Perspectives in Control Theory. – Birkhaуser (Boston, Basel, Berlin), 1990. Marchenko, V.M. On the observability of linear differential-algebraic systems with delay / V.M. Marchenko, O.N. Poddubnaya, Z. Zacz­kiewiсz IEEE Tians. Automat. Control. – 2006. – Vol. 51, No. 8. Marchenko, V.M. DAD systems of control and observation and open problems / V.M. Marchenko International Journal: Mathematical Manuscripts (IJMM). – 2007. – Vol. 1, No. 2. —- Scientific interests: Qualitative theory of control and observation in linear dynamic systems; algebraic methods of state space; canonical forms of controllable and observable systems with delay; calculation of minimal number of inputs and outputs of controllable and observable systems; descriptor and hybrid systems; systems with multidimensional time; systems of functional differential equations; matrix theory and its application to the control theory; qualitative theory of control and observation in infinite-dimensional systems; effective methods of teaching mathematics. The author of more than 300 publications. Scientific partners: Leading Belarusian and foreign mathematical centers. Manager and principal investigator of scientific projects of Fundamental Research Fund of the Republic of Belarus, “Informatica” fund, Ministry of Education of the Republic of Belarus, scientific tasks in governmental programs of the Republic of Belarus, joint scientific projects with L’Ecole Centrale de Nantes (France), Warsaw Polytechnic, Belostok Polytechnic (Poland), Holon Institute of Technology (Israel) and others. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Higher Mathematics”, “System Analysis”, “Methods of Optimization and Statistical Processing of Measurement Results” and others. Main publications: Marchenko, V.M. On the qualitative control theory in dynamic systems with distributed delay / V.M. Marchenko, I.K. Asmykovich Control of distributed parameter systems: Proc. of the Third IFAC Symposium, Toulouse, France, June 29 - July 2, 1982 / Oxford etc. Pergamon Press. – 1983. Marchenko, V.M. Some Problems of the Qualitative Theory of Control of Linear Stationary Systems with After-Effect / V.M. Marchenko Mathematical Control Theory / Banach Center Publications. – Warsaw, 1985. Marchenko, V.M. Some Control Problems for Time-delay Systems / V.M. Marchenko Perspectives in Control Theory. – Birkhauser (Boston, Basel, Berlin), 1990. Marchenko, V.M. On the observability of linear differential-algebraic systems with delay / V.M. Marchenko, O.N. Poddubnaya, Z. Zacz­kiewiсz IEEE Tians. Automat. Control. – 2006. – Vol. 51, No. 8. Marchenko, V.M. DAD systems of control and observation and open problems / V.M. Marchenko International Journal: Mathematical Manuscripts (IJMM). – 2007. – Vol. 1, No. 2.

marchanka_u_m.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:26 — pia