Инструменты пользователя

Инструменты сайта


manzhynsky_s_a

МАНЖЫНСКІ Сяргей Анатолевіч

Кандыдат эканамiчных навук, дацэнт. Скончыў у 2003 г. Беларускi дзяржаўны тэхналагiчны унiверсiтэт з адзнакай і аспірантуру ў 2006 г. Працуе ў Беларускiм дзяржаўным тэхналагiчным унiверсiтэце з моманту яго сканчэння, дацэнт кафедры эканомікі кіравання на прадпрыемствах, намеснік дэкана па вучэбнай i навуковай рабоце інжынерна-эканамічнага факультэта.

Syargey A. Manzhynsky

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State Technological University (with honors). In 2006, graduated from post-graduate courses. Has been working at BSTU since the time of graduation. Assistant Professor of Department of Economics and Management on Enterprises. Vice-Dean on Education and Science of Economic Engineering Faculty.


Навуковыя iнтарэсы: эканоміка-матэматычнае мадэляванне аптымальнага развіцця вытворча-гаспадарчых сістэм, ацэнка эфектыўнасці сістэм кіравання на меза- і мікраўзроўні, аналіз выніковасці галіновых і міжгаліновых узаемадзеянняў, ацэнка трансакцыйных выдаткаў карпаратыўных сістэм. Аўтар і сааўтар больш за 30 навуковых прац, 5 вучэбных і вучэбна-метадычных дапаможнікаў.

Навуковыя партнёры: Вільнюскі тэхнічны універсітэт імя Гедымінаса (Літва), Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны канцэрн па нафце і хіміі “Белнафтахім”, Міністэр­ства эканомікі Рэспублікі Беларусь і інш.

Педагагiчная дзейнасць: распрацаваў і чытае асноўныя лекцыйныя курсы па дысцыплінах “Эканоміка і кіраванне ў арганізацыі (прадпрыемстве)”, “Знешнеэканамічная дзейнасць”, “Арганізацыя вытворчасці”, “Інвестыцыйнае праектаванне”.

Асноўныя публiкацыi: Манжинский, С.А. Совершенствование механизма функцио-нирования нефтехимического комплекса Беларуси / С.А. Манжинский Белорусский экономический журнал. – 2005. – № 2. Манжинский, С.А. Корпоративное управление и эффективность международной экономической интеграции предприятий химической промышленности Беларуси и России / С.А. Манжинский, С.А. Касперович Экономика и управление. – 2006. – № 2. Манжинский, С.А. Формирование стратегии развития производственного комплекса на основе оптимизации распределения прибыли (на примере концерна “Белнефтехим”) / С.А. Манжинский Финансы, учет, аудит. – 2007. – № 9. Манжинский, С.А. Перспективы создания международной корпоративной структуры на базе предприятий химической промышленности Беларуси / С.А. Манжинский, С.А. Касперович Вестник БГЭУ. – 2007. – № 4. Деревяго, И.П. Эколого-экономические аспекты использова-ния ставки дисконта в оценке природных ресурсов / И.П. Де-ревяго, С.А. Манжинский Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. – 2009. – № 6. —- Scientific interests: Mathematical economic modeling of optimal development of economic production systems, evaluation of effectiveness of management systems on meso- and microlevels, analysis of effectiveness of intra-branch and inter-branch contacts, estimation of transaction costs in corporative systems. The author and co-author of more than 70 publications, 5 tutorials and manuals. Scientific partners: Vilnius Gediminas Technical University (Lithuania), Academy of Public Administration under the Aegis of the President of the Republic of Belarus, Belarusian State Concern for Oil and Chemistry (“Belneftekhim”), Ministry of Economy of the Republic of Belarus etc. Teaching activities: Has developed and delivers the basic courses of lectures: “Economics and Management in Organization (Enterprise)”, “Foreign Economic Activities”, “Organization of Production”, “Investment Planning”. Main publications: Manzhinsky, S.A. Improvement of Mechanisms of Operation of Petrochemical Industry in Belarus / S.A. Manzhinsky Belarusian Economic Journal. – 2005. – No. 2. Manzhinsky, S.A. Corporative Management and Effectiveness of International Economic Integration of Enterprises in Chemical Industry of Belarus and Russia / S.A. Manzhinsky, S.A. Kaspero­vich Economics and Management. – 2006. – No. 2. Manzhinsky, S.A. Preparation of the Strategy of Development of Production Complex on the Basis of Profit Distribution Optimization (Belneftekhim Concern Case Study) / S.A. Manzhinsky Finance, Accounting, Audit. – 2007. – No. 9. Manzhinsky, S.A. Prospects of Formation of International Corporative Structure Based on Enterprises of Chemical Industry in Belarus / S.A. Manzhinsky, S.A. Kasperovich Proceedings (Vestnik) of BSEU. – 2007. – No. 4. Derevyago, I.P. Environmental and Economic Aspects of Discount Rate Application for Assessment of Natural Resources / I.P. Derevyago, S.A. Manzhinsky Mineral Resources of Russia. Economics and Management. – 2009. – No. 6.

manzhynsky_s_a.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:23 — pia