Инструменты пользователя

Инструменты сайта


makaznak_n_a

МАКАЗНАК Наталія Аляксандраўна

Кандыдат архітэктуры, дацэнт. У 1988 г. скончыла Беларускі політэхнічны інстытут. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1995 г., дацэнт кафедры ландшафтнага праектавання і садова-паркавага будаўніцтва.

Nataliya A. Makaznak

Candidate of Architecture, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Polytechnical Institute in 1988. Has been working at BSTU since 1995. Assistant Professor of Department of Landscape Design and Architecture.


Навуковыя інтарэсы: садова-паркавае мастацтва і ландшафтная архітэктура. Аўтар 60 навуковых і вучэбна-метадычных прац, у тым ліку 18 вучэбна-метадычных дапаможнікаў. З’яўляецца сааўтарам 7 архітэктурна-ландшафтных праектных распрацовак.

Навуковыя партнёры: Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт, Маскоўскі архітэктурны інстытут, Санкт-Пецярбургская лесатэхнічная акадэмія, Варонежскі дзяржаўны лесатэхнічны універсітэт.

Педагагічная дзейнасць: чытае лекцыйныя курсы “Гісторыя і тэорыя ландшафтнага мастацтва”, “Садова-паркавыя збудаванні”, “Перспектыўныя кірункі ландшафтнага будаўніцтва”, “Асновы садова-паркавай і лесапаркавай гаспадаркі”.

Асноўныя публікацыі: Макознак, Н.А. Перспективные варианты архитектурно-ланд­шафтной организации погребальных территорий / Н.А. Мако­знак Градостроительство и архитектура: современность и перспективы: сб. науч. тр. – Минск: БГПА, 1998. Макознак, Н.А. Компьютеризация творческого процесса в учебном ландшафтном проектировании / Н.А. Макознак Труды БГТУ. Сер. VIII, Учеб.-метод. работа. – 2000. – Вып. V. Макознак, Н.А. Особенности реконструкции композиций исторического парка в д. Станьково / Н.А. Макознак, Т.М. Бурганская, Л.А. Малыженкова Труды БГТУ. Сер. I, Лесное хоз-во. – 2001. – Вып. IX. Antipov, V. Loshitsa Estate Park Complex in Minsk: Problems of Preservation and Reconstruction / V. Antipov, T. Burganskaya, N. Ma­­ko­­znak Urban Greenspace in the 21st Century: Abstracts of Conference – Urban Greening as a Development Tool. – St. Petersburg, 2001. Антипов, В.Г. Предпосылки реставрации комплекса старинных пейзажных парков города Несвиж / В.Г. Антипов, Т.М. Бурганская, Н.А. Макознак Труды БГТУ. Сер. I, Лесное хоз-во. – 2003. – Вып. XІ. Маказнак, Н.А. Садова-паркавыя збудаванні: асаблівасці ар­хітэк­тур­на-канструкцыйнага вырашэння / Н.А. Маказнак. – Мінск: БДТУ, 2003. Проектирование и создание малых ландшафтно-архитектурных форм (комплексов): пособие проектировщику / под. ред. Г.А. Потаева. – Минск: Минсктиппроект, 2006. (Одна из авт.). —- Scientific interests: Landscape art and architecture. Author of 60 publications, including 18 manuals. Co-author of 7 landscape-architectural projects. Scientific partners: Belarusian National Technical University, Moscow Architectural Institute, St. Petersburg State Forest Engineering Academy, Varo­nezh State Forest Engineering University. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “History and Theory of Landscape Art”, “Landscape Structures”, “Perspective Trends in Landscape Architecture”, “Principles of Landscape and Forest Park Economy”. Main publications: Makoznak, N.A. Perspective Variants of Landscape-Architectural Arrangement of Burial Areas / N.A. Makoznak Urban Development and Architecture: Present and Future: Proceedings. – Minsk: BSPA, 1998. Makoznak, N.A. Computerization of Creative Approach in Educational Landscape Design / N.A. Makoznak Proceedings of BSTU. Series VIII, Educational Work. – 2000. – Iss. V. Makoznak, N.A. Peculiarities of Compositional Reconstruction in Stan’kovo Historical Park / N.A. Makoznak, T.M. Burganskaya, L.A. Malyzhenkova Proceedings of BSTU. Series I, Forestry. – 2001. – Iss. IX. Antipov, V. Loshitsa Estate Park Complex in Minsk: Problems of Preservation and Reconstruction / V. Antipov, T. Burganskaya, N. Makoznak Urban Greenspace in the 21st Century: Abstracts of Conference – Urban Greening as a Development Tool. – St. Petersburg, 2001. Antipov, V.G. Prerequisites for the Reconstruction of Ancient Landscape Parks in Nesvizh / V.G. Antipov, T.M. Burganskaya, N.A. Ma­koznak Proceedings of BSTU. Series I, Forestry. – 2003. – Iss. XI. Makoznak, N.A. Landscape Structures: Peculiarities of Architectural and Constructional Concepts / N.A. Makoznak. – Minsk: BSTU, 2003. Design and Construction of Small Landscape Complexes: Designer’s Manual / by ed. G.A. Potayev. – Minsk: Minsktipproyekt Publ., 2006. (A co-author).

makaznak_n_a.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:04 — pia