Инструменты пользователя

Инструменты сайта


lyavitsky_i_a

ЛЯВІЦКІ Іван Адамавіч

Доктар тэхнічных навук, прафесар. Скончыў у 1963 г. Беларускі політэхнічны інстытут. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1990 г., загадчык кафедры тэхналогіі шкла і керамікі.

Ivan A. Lyavitsky

Doctor of Technical Sciences, Professor. Graduated from Belarusian Polytechnical Institute in 1963. Has been working at BSTU since 1990. Head of Department of Glass and Ceramics Technology.


Навуковыя інтарэсы: тэарэтычныя асновы і тэхналогія вытворчасці керамічных вырабаў і шклопадобных пакрыццяў. Аўтар 312 друкаваных прац, у тым ліку 26 вучэбна-метадычных і 293 прац навуковага характару, 1 манаграфіі, 127 пасведчанняў на вынаходствы і прамысловыя ўзоры.

Навуковыя партнёры: Інстытут агульнай і неарганічнай хіміі НАН Беларусі, Харкаўскі тэхнічны універсітэт, Фрыдрых-Аляксандр універсітэт г. Эрланген-Нюрнберг (Германія), Белгародскі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт імя У.Р. Шухава, Рыжскі тэхнічны універсітэт, Расійскі хіміка-тэхналагічны універсітэт імя Дз.І. Мендзялеева.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый “Крышталяграфія і мінералогія”, “Цеплатэхнічныя ўстаноўкі і агрэгаты прадпрыемстваў керамікі і вогне­трывалых матэрыялаў”, “Асновы праектавання керамічных прад­прыемстваў і шклозаводаў”. Падрыхтаваў 6 кандыдатаў навук.

Асноўныя публікацыі: Левицкий, И.А. Расчет тепловых процессов, установок и агрегатов керамического производства: учеб. пособие / И.А. Левицкий. – Минск: БГТУ, 2003. Левицкий, И.А. Теплотехнические установки и агрегаты предприятий производства стекла: учеб. пособие / И.А. Левицкий, Ю.Г. Павлюкевич. – Минск: БГТУ, 2006. Левицкий, И.А. Легкоплавкие глазури для облицовки и бытовой керамики / И.А. Левицкий. – Минск: БГТУ, 1999. Левицкий, И.А. Кристаллография, минералогия и петрография. Практикум / И.А. Левицкий. – Минск: БГТУ, 2008. Левицкий, И.А. Особенности структуро- и фазообразования в цирконийсодержащих фриттах и глазурях / И.А. Левицкий, С.Е. Ба­ранцева, Н.В. Мазура Стекло и керамика. – 2009. – № 7. —- Scientific interests: Theoretical principles and technology of production of ceramic articles and glassy coatings. The author of 312 publications, including 26 educational publications and 293 scientific papers, 1 monograph,127 invention certificates and certificates of industrial prototypes. Scientific partners: NASB Institute of General and Inorganic Chemistry, Kharkov Technical University, Frederick-Alexander University (Erlangen-Nuernberg, Germany), Belgorod State Technological University, Riga Technical University, Mendeleev University of Chemical Techno­logy of Russia. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Mineralogy and Crystallography”, “Heat Engineering Installations and Units for Production of Cera­mics and Fire-resistant Materials”, “Principles of Engineering Design of Ceramic Enterprises and Glass Plants”. Has trained 6 Candidates of Sciences. Main publications: Levitsky, I.A. Design of Heat Processes and Ceramic Production Installations and Units: tutorial / I.A. Levitsky. – Minsk: BSTU, 2003. Levitsky, I.A. Heat Engineering Installations and Units for Glass Production: tutorial / I.A. Levitsky, Yu.G. Pavlyukevich. – Minsk: BSTU, 2006. Levitsky, I.A. Low-Melting Glazes for Facing and Home Ceramics / I.A. Levitsky. – Minsk: BSTU, 1999. Levitsky, I.A. Crystallography, Mineralogy, Petrography. Practical Manual / I.A. Levitsky. – Minsk: BSTU, 2008. Levitsky, I.A. Peculiarities of Structure and Phase Formation in Frits and Glazes Containing Zirconium / I.A. Levitsky, S.E. Barantseva, N.V. Mazura Glass and Ceramics. – 2009. – No. 7.

lyavitsky_i_a.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:17 — pia