Инструменты пользователя

Инструменты сайта


lyadnitsky_a_v

ЛЯДНIЦКІ Андрэй Вiкенцевiч

Кандыдат эканамічных навук, дацэнт. Скончыў Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт з адз­накай у 1997 г., аспірантуру ў 2000 г. У 1995 г. прайшоў трохмесяцовую стажыроўку на кафедры лясной і дрэваапрацоўчай гаспадаркі Усходняй Еўропы Тэхнічнага універсітэта Дрэздэна. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2000 г., загадчык кафедры эканомікі і кіравання на прадпрыемствах.

Andrey V. Lyadnitsky

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State Technological University (with honors) in 1997. Graduated from post-graduate courses in 2000. In 1995, took three-months fellowship training in Dresden Technical University (Department of Eastern European Forestry and Woodworking). Has been working at BSTU since 2000. Head of Department of Economics and Management on Enterprises.


Навуковыя інтарэсы: распрацоўка, стварэнне і ацэнка эканамічнай эфектыўнасці прагрэсіўных тэхналагічных працэсаў нарыхтоўкі, транспарціроўкі, захоўвання і спальвання драўнянага паліва, прымянення нетрадыцыйных і аднаўляльных крыніц энергіі. Аўтар 55 навуковых прац, 5 вучэбна-метадычных дапаможнікаў, 1 манаграфіі, 1 вынаходства.

Навуковыя партнёры: Тэхнічны універсітэт Дрэздэна (Германія), Маскоўскі дзяржаўны універсітэт лесу (Расія), Санкт-Пецярбургская лесатэхнічная акадэмія (Расія), Міністэрства лясной гаспадаркі, канцэрн “Беллеспаперапрам”, Дэпартамент па энергаэфектыўнасці Дзяржаўнага камітэта па стандартызацыі Рэспублікі Беларусь.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Арганізацыя вытворчасці і кіраванне прадпрыемствам”, “Прадпрымальніцкая дзейнасць прадпрыемства”, “Эканоміка прадпрыемства галіны”.

Асноўныя публікацыі: Lednizkij, A.W. Ökologo-ökonomische Effektivität der Nutzung des Holzbrennstoffes in Weissrussland / A.W. Lednizkij, A.S. Fjedorentschik Energetische Nutzung nachwachsender Rohstoffe: Tagungsband 10: Internationale Fachtagung, Freiberg, 2004 / TU Bergakademie Freiberg. – Freiberg, 2004. Fyedorenchik, A.S. Equipment and technologies of combined procurement of merchantable wood with cutting wastes utilization for energy production in Belarus / А.S. Fyedorenchik, A.V. Lednitsky FORMEC’08: 41. International Symposium in Schmallenberg, Germany, 2008 / Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. – Schmallenberg, 2008. Ледницкий, А.В. Производство топливной щепы из древесно-кустарниковой возобновляемой растительности зоны отчуж-дения линий электропередачи / А.В. Ледницкий Энергоэффективность. – 2009. – № 7. Федоренчик, А.С. Энергетическое использование низкокачественной древесины и древесных отходов: монография / А.С. Федоренчик, А.В. Ледницкий. – Минск: БГТУ, 2010. —- Scientific interests: Development, implementation and economic evaluation of advanced processes of fuel wood procurement, transportation, storage and firing, application of unconventional and renewable sour­ces of energy. The author of 55 publications, 5 manuals, 1 monograph, 1 invention. Scientific partners: Dresden Technical University (Germany), Moscow State University of Forest (Russia), St. Petersburg Forestry Engineering Academy (Russia), Ministry of Forestry, “Bellesbumprom” Concern, Department of Energy Effectiveness (State Standardization Committee of the Republic of Belarus). Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Organization of Production and Management on Enterprise”, “Enterprise Entrepreneurial Activities”, “Economics of an Enterprise of Branch of Industry”. Main publications: Lednitsky, A.V. Ecological and Economic Effectiveness of Utilization of Wood Spirit Production Raw Materials in Belarus / A.V. Lednitsky, A.S. Fyedorenchik Renewable Raw Materials Utilization for Energy Production: 10th International Conference, Freiberg, 2004 / Freiberg Mining Academy. – Freiberg, 2004. Fyedorenchik, A.S. Equipment and technologies of combined procurement of merchantable wood with cutting wastes utilization for energy production in Belarus / A.S. Fyedorenchik, A.V. Lednitsky FORMEC’08: 41. International Symposium in Schmallenberg, Germany, 2008 / Woodcutting and Forest Machinery Board (Registered Union). – Schmallenberg, 2008. Lednitsky, A.V. Fuel Chips Production of Wooden and Bush Plants in Power Transmission Lines Right-of-ways / A.V. Lednitsky Energy Effectiveness. – 2009. – No. 7. Fyedorenchik, A.S. Utilization of Low-quality Wood and Wood Waste for Energy Production: monograph / A.S. Fyedorenchik, A.V. Lednitsky. – Minsk: BSTU, 2010.

lyadnitsky_a_v.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:26 — pia