Инструменты пользователя

Инструменты сайта


litvinau_v_f

ЛІТВІНАЎ Васіль Фёдаравіч

Кандыдат ветэрынарных навук, старшы навуковы супрацоўнік, член-карэспандэнт Міжнароднай экалагічнай акадэміі. У 1970 г. скончыў Віцебскі ветэрынарны інстытут, а ў 1975 г. – аспірантуру Беларускага навукова-даследчага інстытута эксперыментальнай ветэрынарыі (БелНДІЭВ). У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1999 г., дацэнт кафедры паляўніцтвазнаўства.

Vasil F. Litvinau

Candidate of Veterinary Sciences, Senior Research Worker. Corresponding Member of International Ecological Academy. Graduated from Vitebsk Veterinary Institute in 1970, post-graduated courses of Belarusian Scientific-Research Institute of Experimental Veterinary (BelSRIEV) in 1975. Has been working at BSTU since 1999. Assistant Professor of Silviculture Department.


Навуковыя інтарэсы: паразіталогія; экалогія; біялогія; хваробы дзікіх жывёл; экспертыза прадукцыі дзічыны; маніторынг дзікіх млекакормячых, зверагадоўля і паляўнічая гаспадарка. Аўтар 200 публікацый, у тым ліку 18 метадычных рэкамендацый, 4 дапаможнікаў, 4 вучэбных дапаможнікаў для ВНУ, 2 вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: НПЦ па біярэсурсах НАН Беларусі, Расійскі навукова-даследчы інстытут паляўнічай гаспадаркі і зверагадоўлі, Беларускі навукова-даследчы інстытут эксперыментальнай ветэрынарыі імя С.М. Вышалескага НАН Беларусі, Віцебская акадэмія ветэрынарнай медыцыны.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Хваробы дзікіх жывёл”, “Зверагадоўля і асновы таваразнаўства”, “Паляўнічая гаспадарка”, “Кіналогія”, “Таксідэрмія”, “Трафейная справа”.

Асноўныя публікацыі: Литвинов, В.Ф. Метастрангилёз дикого кабана и его профилактика / В.Ф. Литвинов. – Минск: Ураджай, 1979. Литвинов, В.Ф. Трематодозы диких копытных / В.Ф. Литвинов. – Минск: Ураджай, 1981. Литвинов, В.Ф. Выращивание и болезни собак / В.Ф. Литвинов. – Минск: Ураджай, 1981. Литвинов, В.Ф. Болезни диких животных / В.Ф. Литвинов. – Минск: БГТУ, 2003. Литвинов, В.Ф. Звероводство / В.Ф. Литвинов, В.С. Романов. – Минск: БГТУ, 2005. Литвинов, В.Ф. Паразитоценологическая оценка охотничьих угодий / В.Ф. Литвинов. – Минск: БГТУ, 2007. Литвинов, В.Ф. Паразитоценозы диких животных / В.Ф. Литвинов. – Минск: БГТУ, 2007.


Scientific interests: Parasitology; ecology; biology; diseases of wild animals; expertise of game products; monitoring of wild mammals; animal breeding and game hunting. Author of 200 publications, including 18 students’ guides, 4 tutorials, 4 manuals, 2 inventions.

Scientific partners: NASB Scientific and Industrial Center on Bioresources, Russian Research Institute of Game Hunting and Animal Breeding, Belarusian Scientific-Research Institute of Experimental Veterinary, Vitebsk Academy of Veterinary Medicine.

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Diseases of Wild Animals”, “Animal Breeding and Principles of Merchandising”, “Game Keeping”, “Cynology”, “Taxidermy”, “Trophy Science”.

Main publications: Litvinov, V.F. Metastrongyloidiasis of Wild Boar and its Prophylaxis / V.F. Litvinov. – Minsk: Uradzhai Publ., 1979. Litvinov, V.F. Trematodiasis of Wild Hoofed Animals / V.F. Litvinov. – Minsk: Uradzhai Publ., 1981. Litvinov, V.F. Breeding and Diseases of Dogs / V.F. Litvinov. – Minsk: Uradzhai Publ., 1981. Litvinov, V.F. Diseases of Wild Animals / V.F. Litvinov. – Minsk: BSTU, 2003. Litvinov, V.F. Animal Breeding / V.F. Litvinov, V.S. Romanov. – Minsk: BSTU, 2005. Litvinov, V.F. Parasitocenological Evaluation of Hunting Grounds / V.F. Litvinov. – Minsk: BSTU, 2007. Litvinov, V.F. Parasitocenoses of Wild Animals / V.F. Litvinov. –Minsk: BSTU, 2007.

litvinau_v_f.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:04 — pia