Инструменты пользователя

Инструменты сайта


lemyasheusky

ЛЕМЯШЭЎСКІ Іван Міхайлавіч

Доктар эканамічных навук, прафесар. У 1970 г. скончыў з адзнакай Беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі, фінансава-эканамічны факультэт. Працаваў загадчыкам кафедры (1985 г.), дэканам факультэта міжнародных эканамічных зносін (1992 г.). Прайшоў навуковую стажыроўку ў Берліне, а таксама ва універсітэце Франкфурта-на-Майне. У 1994–1995 гг. з’яўляўся кіраўніком групы саветнікаў прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь. Прысвоены першы клас дзяржаўнага служачага. Член савета па абароне доктарскіх дысертацый пры БДТУ. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 2006 г., прафесар кафедры эканамічнай тэорыі.

Ivan M. Lemyasheusky

Doctor of Economic Sciences, Professor. Graduated from Belarusian State Institute of National Economy, Financial and Economic Faculty (with honors) in 1970. Was a Head of Department (1985), Dean of Fa­culty of International Economic Relations (1992). Took scientific fellowship training in Berlin and in Frankfurt am Main University. In 1994-1995, was the head of a group of advisers of the Prime Minister of the Republic of Belarus. Holds a rank of a Civil Servant, First Class. Member of D. Sc. Certification Council of BSTU. Has been working at BSTU since 2006. Professor of Department of Economic Theory.


Навуковыя інтарэсы: трансфармацыя сучасных эканамічных сістэм, макраэканамічная раўнавага нацыянальнай эканомікі Беларусі, удасканаленне фінансава-крэдытнай сферы. Аўтар звыш 200 навуковых прац, 12 вучэбных дапаможнікаў, 3 манаграфій.

Навуковыя партнёры: Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт, Гомельскі дзяр­жаўны універсітэт, Мінскі інстытут кіравання, Палескі дзяржаўны універсітэт.

Педагагічная дзейнасць: чытае вучэбныя курсы “Эканамічная тэорыя”, “Мікраэканоміка”, “Макраэканоміка”, “Нацыянальная эканоміка Беларусі”.

Асноўныя публікацыі: Лемешевский, И.М. Экономическое самоуправление: монография / И.М. Лемешевский. – Минск: Выш. школа, 1992. Лемешевский, И.М. Экономическая теория: учеб. пособие / И.М. Лемешевский. – 3-е изд. – Минск: ФУАинформ, 2007. Лемешевский, И.М. Макроэкономика: мировой опыт и белорусская практика: учеб. пособие / И.М. Лемешевский. – 3-е изд. – Минск: ФУАинформ, 2009. Лемешевский, И.М. Микроэкономика. Основы микроэкономического анализа и белорусская практика: учеб. пособие / И.М. Лемешевский. – 4-е изд. – Минск: ФУАинформ, 2010.


Scientific interests: Transformation of modern economic systems, macroeconomic equilibrium of Belarusian national economy, improvement of finance and credit sector. The author of more than 200 publications, 12 tutorials, 3 monographs.

Scientific partners: Belarusian State Economic University, Gomel State University, Minsk Institute of Management, Polesye State University.

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Economic Theory”, “Microeconomics”, “Macroeconomics”, “National Economy of Belarus”.

Main publications: Lemeshevsky, I.M. Economic Self-management: monograph / I.M. Lemeshevsky. – Minsk: Vysheishaya Shkola Publ., 1992. Lemeshevsky, I.M. Economic Theory: tutorial / I.M. Lemeshevsky. – 3rd Edition. – Minsk: FUAinform Publ., 2007. Lemeshevsky, I.M. Microeconomics: tutorial / I.M. Lemeshevsky. – 4th Edition. – Minsk: FUAinform Publ., 2010. Lemeshevsky, I.M. Macroeconomics: World Experience and Belarusian Practice: tutorial / I.M. Lemeshevsky. – 3rd Edition. – Minsk: FUAinform Publ., 2009. Lemeshevsky, I.M. Microeconomics. Principles of Microeconomic Analysis and Belarusian Practice: tutorial / I.M. Lemeshevsky. – 4th Edition. – Minsk: FUAinform Publ., 2010.

lemyasheusky.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:25 — pia