Инструменты пользователя

Инструменты сайта


lamotkin_s_a

ЛАМОТКІН Сяргей Аляксандравіч

Кандыдат хімічных навук, дацэнт. Скончыў Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кірава ў 1993 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1996 г., дацэнт кафедры фізіка-хімічных метадаў сертыфікацыі прадукцыі.

Syargey A. LAMOTKIN

Candidate of Chemical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1993. Has been working at BSTU since 1996. Assistant Professor of Department of Physical-Chemical Methods of Products Certification.


Навуковыя інтарэсы: спектральныя і храматаграфічныя метады аналізу. Вывучэнне экстрактыўных рэчываў расліннай сыравіны. Аўтар 150 публікацый, 1 патэнта.

Навуковыя партнёры: Інстытут фізіка-арганічнай хіміі НАН Беларусі, канцэрны “Белбiяфарм” і “Беллеспаперапрам”.

Педагагічная дзейнасць: распрацаваў курсы лекцый па дысцыплінах “Квалiметрыя і кіраванне якасцю”, “Квалiметрыя прадукцыі, працэсаў і сістэм”, “Асновы стандартызацыі, сертыфікацыі і метралогіі”, “Метралогія, стандартызацыя і кіраванне якасцю”, “Ідэнтыфікацыя і стандартызацыя прадуктаў галіны”.

Асноўныя публікацыі: Ламоткин, С.А. Основы стандартизацыи и сертификации: учеб. пособие / С.А. Ламоткин, Г.Н. Власова. – Минск: БГЭУ, 2007. Глоба, И.И. Хроматографические и спектральные методы анализа / И.И. Глоба, С.А. Ламоткин. – Минск: БГТУ, 2008. Ламоткин, С.А. Квалиметрия и управление качеством продукции / С.А. Ламоткин. – Минск: БГТУ, 2009. Shpak, S.I. Chemical composition of Pinus silvestris essential oil in contaminated areas / S.I. Shpak, S.A. Lamotkin, A.I. Lamotkin Chemistry of Natural Compounds. – 2007. – Vol. 43, No. 1. Индикация состояния территории на основании анализа химиче­ского состава эфирного масла сосны / С.А. Ламоткин [и др.] Экосистемы. – 2008. – № 1.


Scientific interests: Spectral and chromotographic methods of analysis, study of extractive substances of vegetable raw materials. The author of 150 papers, 1 patent.

Scientific partners: NASB Institute of Physical-Organic Chemistry, concerns “Belbiyafarm” and “Bellespaperapram”.

Teaching activities: Has developed and delivers the courses of lectures: “Qualimetrics and Quality Control”, “Qualimetrics of Production, Processes and Systems”, “Fundamentals of Certification, Standardization and Metrology”, “Metrology, Standardization and Quality Control”, “Identification and Standardization of Products”.

Main publications: Lamotkin, S.A. Fundamentals of Standardization and Certification: tutorial / S.A. Lamotkin, G.N. Vlasova. – Minsk: BSEU, 2007. Globa, I.I. Chromotographic and Spectral Methods of Analysis / I.I. Globa, S.A. Lamotkin. – Minsk: BSTU, 2008. Lamotkin, S.A. Qualimetrics and Production Quality Control / S.A. Lamotkin. – Minsk: BSTU, 2009. Shpak, S.I. Chemical Composition of Pinus Silvestris Essential Oil in Contaminated Areas / S.I. Shpak, S.A. Lamotkin, A.I. Lamotkin Chemistry of Natural Compounds. – 2007. – Vol. 43, No. 1. Indication of Territory Conditions on the Basis of Analysis of Chemical Composition of Pine Essential Oil / S.A. Lamotkin [et al.] Ecosystems. – 2008. – No. 1.

lamotkin_s_a.txt · Последние изменения: 2016/01/05 11:49 — pia