Инструменты пользователя

Инструменты сайта


kuzmyankov_m_i

КУЗЬМЯНКОЎ Mixaіл Іванавіч

Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь, доктар тэхнічных навук, прафесар, член навукова-тэхнічнага савета ДНТП “Хімічныя тэхналогіі і вытворчасці”, падпраграма “Малатанажная хімія”, Дзяржаўнага экспертнага савета па праблемах будаўніцтва і энергетыкі, савета па абароне дысертацый пры БДТУ. У 1960 г. скончыў Беларускі політэхнічны iнстытут. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1966 г., прафесар кафедры хімічнай тэхналогіі вяжучых матэрыялаў.

Mikhail I. Kuzmyankov

Doctor of Technical Sciences, Professor. Honored Worker of Science of the Republic of Belarus. Member of Scientific Technical Council of State Scientific Technical Programs “Chemical Technologies and Production”, subprogram “Low-Tonnage Chemistry”. Member of State Expert Council on Problems of Building and Energetics, Member of Cand. Sc. / D. Sc. Certification Council of BSTU. Graduated from Belarusian Polytechnical Institute in 1960. Has been working at BSTU since 1966. Professor of Department of Chemical Technology of Binding Materials.


Навуковыя інтарэсы: хімічная тэхналогія неарганічных манамерных i палімерных вяжучых рэчываў i кампазіцыйных матэрыялаў будаўнічага, тэхнічнага i стаматалагічнага прызначэння. Аўтар 200 навуковых прац, 3 падручнікаў, 2 манаграфій, больш за 100 вынаходстваў.

Важнейшыя навукова-тэхнічныя распрацоўкі, укаранёныя ў вытворчасць: тэхналогія насычальнага складу для бетону “сіфтом”, стаматалагічныя цэменты “аквадэнт”, “мігрофас”, “эндасіл”, “мігростэк”, “мігрофіл”, гідратаваныя сілікатныя парашкі.

Навуковыя партнёры: ААТ “Краснасельскбудматэрыялы”, ААТ “Гомельскі хімічны завод”, ААТ “Гродзенскі камбінат будаўнічых матэрыялаў”, ААТ “Гродзенскі інстытут азотнай прамысловасці”, Расійскі хіміка-тэхналагічны універсітэт імя Дз.І. Мендзялеева, Нацыянальны тэхнічны універсітэт Украіны, Інстытут цепла- i масаабмену імя А.В. Лыкава HAH Беларусі, Беларуская медыцынская акадэмія паслядыпломнай адукацыі, Інстытут агульнай i неарганічнай xiміі HAH Беларусі, Універсітэт “Bauhaus” (г. Веймар, Германія), Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт, Беларускі дзяржаўны медыцынскі універсітэт.

Педагагічная дзейнасць: чытае курс лекцый “Хімічная тэхналогія вяжучых рэчываў”. Падрыхтаваў 13 кандыдатаў навук.

Асноўныя публікацыі: Жунина, Л.А. Пироксеновые ситаллы / Л.А. Жунина, М.И. Кузьменков, В.Н. Яглов. – Минск: БГТУ, 1974. Кузьменков, М.И. Химия и технология метафосфатов / М.И. Кузьменков, С.В. Печковский, С.В. Плышевский. – Минск: Універсітэцкае, 1985. Кузьменков, М.И. Вяжущие вещества и технология производ­ства изделий на их основе / М.И. Кузьменков, Т.С. Куницкая. – Минск: БГТУ, 2003. Кузьменков, М.И. Основы технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов / М.И. Кузьменков, А.А. Сакович. – Минск: БГТУ, 2004. Плышевский, С.В. Тепловые процессы в технологии силикатных ма­териалов / С.В. Плышевский, М.И. Кузьменков. – Минск: БГТУ, 2006. Кузьменков, М.И. Химическая технология вяжущих веществ / М.И. Кузьменков, О.Е. Хотянович. – Минск: БГТУ, 2008.


Scientific interests: Chemical technology of inorganic monomer and polymer binding and composite materials for building, technical and stomatological applications. The author of 200 publications, 3 textbooks, 2 monographs, more than 100 inventions. Has developed and applied: technology of filling composition for “Siftom” Concrete, “Akvadent”, “Migrofas”, “Andasil”, “Migrostak”, “Migrofil” stomatological cements, hydrated silicate powders.

Scientific partners: JSC “Krasnoselskstroimaterialy”, JSC “Gomel Chemical Plant”, JSC “Grodno Integrated Works of Building Materials”, Institute of Nitrogen Industry (GIAP, Grodno), Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Ukrainian National Technical University, NASB Institute of Heat-Mass Exchange, Belarusian Medical Academy of Post-graduate Education, NASB Institute of General and Inorganic Chemistry, Bauhaus University (Weimar, Germany), Belarusian National Technical University, Belarusian State Medical University.

Teaching activities: Delivers the course of lectures on Chemical Technology of Binding Materials. Has trained 13 Candidates of Sciences.

Main publications: Zhunina, L.A. Pyroxene Glassceramics / L.A. Zhunina, M.I. Kuzmenkov, V.N. Yaglov. – Minsk: BSTU, 1974. Kuzmenkov, M.I. Chemistry and Technology of Metaphosphates / M.I. Kuzmenkov, S.V. Pechkovsky, S.V. Plyshevsky. – Minsk: Universitetskaye Publ., 1985. Kuzmenkov, M.I. Binding Materials and Technology Production of Articles on Their Basis / M.I. Kuzmenkov, T.S. Kunitskaya. – Minsk: BSTU, 2003. Kuzmenkov, M.I. Principles of High-Melting Non-metallic and Silicate Materials Technology / M.I. Kuzmenkov, A.A. Sakovich. – Minsk: BSTU, 2004. Plyshevsky, S.V. Thermal Processes in Silicate Materials Techno­logy / S.V. Plyshevsky, M.I. Kuzmenkov. – Minsk: BSTU, 2006. Kuzmenkov, M.I. Chemical Technology of Binding Materials / M.I. Kuzmenkov, O.E. Khotyanovich. – Minsk: BSTU, 2008.

kuzmyankov_m_i.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:16 — pia