Инструменты пользователя

Инструменты сайта


kulak_m_i

КУЛАК Міхаіл Іосіфавіч

Доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, акадэмік Беларускай горнай акадэміі. Выдатнік друку Беларусі. Скончыў Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кірава ў 1973 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1973 г., загадчык кафедры паліграфічных вытворчасцей.

Mikhail I. KULAK

Doctor of Physical-Mathematical Sciences, Processor, Academician of Belarusian Mining Academy. Academician of Publishing in Belarus. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1973. Has been working at BSTU since 1973. Head of Department of Printing Technologies.


Навуковыя інтарэсы: статыстычная механіка дысперсных сістэм і кампазіцыйных матэрыялаў; лікавыя метады; экспертныя сістэмы; тэорыя кіравання. Развіў фрактальную тэорыю структурна-механічных уласцівасцей дысперсных і кампазіцыйных матэрыялаў. Аўтар 350 навуковых артыкулаў, 8 вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: Маскоўскі дзяржаўны універсітэт імя М.В. Ламаносава, Інстытут матэматыкі АН Украіны, Беларускі дзяржаўны універсітэт, Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт.

Педагагічная дзейнасць: выкладае курсы лекцый “Апрацоўка выяўленчай інфармацыі”, “Праектаванне тэхналагічных працэсаў паліграфічнай вытворчасці”, “Тэхналогія друкарскіх працэсаў”.

Асноўныя публікацыі: Кулак, М.И. Фрактальная механика материалов / М.И. Кулак. – Минск: Выш. школа, 2002. Ничипорович, С.А. Управление издательско-полиграфическим комплексом: организационно-экономические аспекты / С.А. Ничипорович, М.И. Кулак, Н.В. Неверов. – М.: Финансы и статистика, 2003. Кулак, М.И. Методы теории фракталов в технологической механике и процессах управления / М.И. Кулак, С.А. Ничипорович, Д.М. Медяк. – Минск: Беларус. навука, 2007. Ничипорович, С.А. Организационное управление в полиграфической промышленности / С.А. Ничипорович, М.И. Кулак, Н.Э. Трусевич. – Смоленск: Русич, 2004. Кулак, М.И. Допечатная подготовка газетных изданий с помощью настольных издательских систем / М.И. Кулак, Т.А. Долгова. – Минск: БГТУ, 2001. Кулак, М.И. Фрактальные аспекты структурной механики геоматериалов: объемные и поверхностные свойства / М.И. Кулак Бюллетень Белорусской горной академии. – 1998. – № 2(3). Кулак, М.И. Издательско-полиграфический комплекс Беларуси в условиях перехода к рынку: количественная оценка степени структурной перестройки / М.И. Кулак, С.А. Ничипорович Белорусский экономический журнал. – 2001. – № 1.


Scientific interests: Static mechanics of disperse systems and composite materials; digital methods; expert systems; management theory. Has developed fractal theory of structure-mechanical properties of disperse and composite materials. The author of 350 papers, 8 inventions.

Scientific partners: Lomonosov Moscow State University, Institute of Mathematics of Ukrainian Academy of Sciences, Belarusian State University, Belarusian State Economic University.

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Technology of Printing Processes”, “Processing of Artistic Information”, “Design of Technological Processes for Printing Industry”.

Main publications: Kulak, M.I. Fractal Mechanics of Materials / M.I. Kulak. – Minsk: Vysheishaya Shkola Publ., 2002. Nichiporovich, S.A. Management of Publishing-Printing Complex: Organization-Economic Aspects / S.A. Nichiporovich, M.I. Kulak, A.V. Neverov. – M.: Finance and Statistics Publ., 2003. Kulak, M.I. Methods of Fractal Theory in Technological Mechanics and Control Processes / M.I. Kulak, S.A. Nichiporovich, D.M. Medyak. – Minsk: Belarus. Navuka Publ., 2007. Nichiporovich, S.A. Organisational Management in Printing Industry / S.A. Nichiporovich, M.I. Kulak, N.E. Trusevich. – Smolensk: Rusich Publ., 2004. Kulak, M.I. Preprinting Preparation of Newspaper Issues by Means of DeskTop Publishing Systems / M.I. Kulak, T.A. Dolgova. – Minsk: BSTU, 2001. Kulak, M.I. Fractal Aspects of Structural Mechanics of Geomaterials: Volumetric and Surface Properties / M.I. Kulak Bulletin of Belarusian Mining Academy. – 1998. – No. 2(3). Kulak, M.I. Publishing-Printing Complex of Belarus in Conditions of Transition to Market: Quantitative Evaluation of Structural Reconstruction Degree / M.I. Kulak, S.A. Nichiporovich Belarusian Economic Journal. – 2001. – No. 1.

kulak_m_i.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:21 — pia