Инструменты пользователя

Инструменты сайта


krutko_e_ts

КРУЦЬКО Эльвіра Ціханаўна

Доктар тэхнічных навук, прафесар. У 1971 г. скончыла Беларускі тэхналагічны універсітэт імя С.М. Кірава. З 1996 г. працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце, прафесар кафедры тэхналогіі нафтахімічнага сінтэзу і перапрацоўкі палімерных матэрыялаў. Лаўрэат стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 2006 г. за выдатны ўклад у развіццё вышэйшай адукацыі і навукі. Намеснік старшыні савета па абароне дысертацый пры БДТУ, член савета па абароне кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый пры Інстытуце фізіка-арганічнай хіміі НАН Беларусі. Выдатнік адукацыі.

Elvira Ts. KRUTS’KO

Doctor of Technical Sciences, Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1971. Has been working at BSTU since 1996. Professor of Department of Technology of Petrochemical Synthesis and Polymer Materials Processing. Prize-Winner of Grant of President of the Republic of Belarus (2006). Vice-Chairman of Specialized Cand. Sc. / D. Sc. Certification Council at BSTU. Member of Specialized Cand. Sc. / D. Sc. Certification Council at NASB Institute of Physical Organic Chemistry. Outstanding Worker of Education.

Резюме

CV


Навуковыя інтарэсы: хімія і тэхналогія арганічных рэчываў, алігамераў, палімераў, кампазіцыйных матэрыялаў, фізічная хімія палімераў. Распрацавала навуковыя і тэхналагічныя асновы новага кірунку ў атрыманні валокнаў, плёначных матэрыялаў і пакрыццяў спецыяльнага прызначэння. Аўтар больш за 350 артыкулаў, 5 вучэбных і 6 вучэбна-метадычных дапаможнiкаў, 1 манаграфіі, 56 вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: Санкт-Пецярбургскі інстытут хіміі высокамалекулярных злучэнняў РАН, Санкт-Пецярбургскі тэхналагічны універсітэт, Інстытут элементаарганічных злучэнняў РАН (г. Масква), Навукова-даследчы інстытут прыкладных фізіка-хімічных праблем БДУ, Мічыганскі універсітэт (ЗША), Універсітэт Манпелье-2 (Францыя), Магілёўскае, Гродзенскае, Светлагорскае ВА “Хімвалакно”, НВА “ПАЛІМІР” (г. Наваполацк), Iнстытут фізіка-арганічнай хіміі, Iнстытут агульнай і неарганічнай хіміі НАН Беларусі.

Педагагічная дзейнасць: падрыхтавала і чытае курсы “Тэхналогія пластычных мас”, “Тэорыя хіміка-тэхналагічных працэсаў сінтэзу высокамалекулярных злучэнняў”, “Тэорыя хіміка-тэхналагічных працэсаў арганічнага сінтэзу”, “Хімія і тэхналогія лакафарбавых матэрыялаў і пакрыццяў”, “Хімія і тэхналогія плёнкаўтваральных рэчываў і кампазіцый”. Падрыхтавала 2 кандыдатаў навук, ажыццяўляе кіраўніцтва 1 аспірантам, 3 магістрантамі.

Асноўныя публікацыі: Глоба, А.И. Влияние природы модификаторов и активного наполнителя на термическую имидизацию полипиромелитимида / А.И. Глоба, Э.Т. Крутько Весці Нац. акад. навук Беларусі. Сер. хім. навук. – 2008. – № 3. Globa, N.I. Synthesis and features of thermal imidization of polyimide compositions / N.I. Globa, E.T. Krut’ko, J.M. Marc Abadie STEPI 8. Book Proceedings 8th International Technical Symposium on Polyimides and High Performance Polymers. – 2009. Крутько, Э.Т. Теоретические основы технологии производства органических веществ / Э.Т. Крутько, Н.Р. Покопчук. – Минск: БГТУ, 2007. Полиимиды. Синтез. Свойства. Применение / Э.Т. Крутько [и др.]. – Минск: БГТУ, 2002.


Scientific interests: Chemistry and technology of organic substances, oligomers, polymers, composite materials, physical chemistry of polymers. Has developed scientific and technological principles of synthesizing fibres, films and coatings for special application. The author of more than 350 publications, 5 tutorials, 6 manuals, 1 monograph, 56 inventions.

Scientific partners: RAS St. Petersburg Institute of Chemistry of High Molecular Compounds, St. Petersburg Technological University, RAS INEOS (Moscow), BSU Research Institute of Physical-Chemical Problems, Michigan University (USA), Montpellier-2 University (France); production amalgamations “Khimvalakno” (Mogilev, Grodno, Svetlogorsk); scientific production amalgamation “Palymir” (Novopolotsk), Instutute of Physical-Organic Chemistry, NASB Institute of General and Inorganic Chemistry.

Teaching activities: Has developed and delivers the courses of lectures: “Technology of Plastics”, “Theory of Chemical-technological processes of High Molecular Compounds Synthesis”, “Theory of Chemical-technological Processes of Organic Synthesis”, “Chemistry and Technology of Paint-Work Materials and Coatings”, “Chemistry and Technology of Filmforming Materials and Composites”. Has trained 2 candidates of Science, manages the work of post-graduates.

Main publications: Globa, N.I. Influence of Nature of Modifiers and Active Fillers on Thermal Imidization of Polypiromelitamide / N.I. Globa, E.T. Krut’ko News (Vesti) of National Academy of Sciences of Belarus. Series of Chemical Sciences. – 2008. – No. 3. Globa, N.I. Abadie. Synthesis and Properties of Thermal Imidization of Polyimide Composition / N.I. Globa, E.T. Krut’ko, J.M. Marc Abadie STEPI 8. Book Proceedings of 8th International Technical Symposium on Polyimides and High Performance Polymers. – 2009. Krut’ko, E.T. Theoretical Fundamentals of Technology of Synthesizing Organic Substances / E.T. Krut’ko, N.R. Prokopchuk. – Minsk: BSTU, 2007. Pоlyіmides. Synthesis. Properties. Application / E.T. Krut’ko [et al.]. – Minsk: BSTU, 2002.

krutko_e_ts.txt · Последние изменения: 2018/03/03 08:47 — АК