Инструменты пользователя

Инструменты сайта


krauchanka_v_v

КРАЎЧАНКА Вольга Валер’еўна

Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2009 г., дацэнт кафедры лесаўпарадкавання.

Volga V. Krauchanka

Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor. Has been working at BSTU since 2009. Assistant Professor of Forest Inventory Department.


Навуковыя інтарэсы: распрацоўка алгарытмаў ураўноўвання вынікаў спадарожнікавых вымярэнняў; ацэнка вынікаў; сучасныя прыборы і тэхналогіі геадэзічнага забеспячэння лесаўпарадкавальных прац. Аўтар 40 публікацый: 25 навуковых артыкулаў, 2 вучэбных дапаможнікаў, 13 метадычных распрацовак.

Навуковыя партнёры: Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія, Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт, РУП “Белдзіпразем”.

Педагагічная дзейнасць: чытае курс лекцый “Інжынерная геадэзія”.

Асноўныя публікацыі: Ярмоленко, А.С. Геоинформационные системы (ГИС). Аппаратные и программные средства / А.С. Ярмоленко, О.В. Кравченко, А.И. Ермаков. – Великий Новгород, 2004. Чиж, Д.А. Геоинформационные системы и технологии / Д.А. Чиж, О.В. Кравченко, А.С. Ярмоленко. – Горки, 2008. Ярмоленко, А.С. Минимаксное оценивание координат GPS-по­строений при неизвестных корреляционных моментах в параметрическом способе уравнивания / А.С. Ярмоленко, О.В. Крав­­ченко Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2003. – № 3. —- Scientific interests: Development of balancing algorithms for satellite measurements results; evaluation of results; modern devices and technologies for geodesic forest inventory support. Author of 40 papers: 25 research papers, 2 manuals, 13 students’ guides. Scientific partners: Belarusian State Agricultural Academy, Belarusian National Technical University, RUE “Beldziprazem”. Teaching activities: Delivers the course of lectures “Engineering Geodesy”. Main publications: Yarmolenko, A.S. Geoinformation Systems (GIS). Hardware and Software / A.S. Yarmolenko, O.V. Kravchenko, A.I. Ermakov. – Velikiy Novgorod, 2004. Chizh, D.A. Geoinformation Systems and Technologies / D.A. Chizh, O.V. Krav­chenko, A.S. Yarmolenko. – Gorki, 2008. Yarmolenko, A.S. Minimax Evaluation of Coordinates in GPS-Constructions under Unknown Correlation Moments in Parameter Ba­lancing Mode / A.S. Yarmolenko, O.V. Kravchenko News (Izvestiya) of High Schools. Geodesy and Aerophotography. – 2003. – No. 3.

krauchanka_v_v.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:04 — pia