Инструменты пользователя

Инструменты сайта


kolesnikov_v_l

КАЛЕСНІКАЎ Віталь Леанідавіч

Доктар тэхнічных навук, прафесар. Скончыў Ленінградскую лесатэхнічную акадэмію імя С.М. Кірава ў 1958 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1965 г., прафесар кафедры інфармацыйных сістэм і тэхналогій.

Vital L. KALESNIKAU

Doctor of Technical Sciences, Professor. Graduated from Leningrad Forest Engineering Academy in 1958. Has been working at BSTU since 1965. Professor of Department of Information Systems and Technologies.


Навуковыя інтарэсы: камп’ютарнае мадэляванне і аптымізацыя хіміка-тэхналагічных сістэм; калоідна-хімічныя ўзаемадзеянні разнародных, рознавялікіх, рознапатэнцыяльных і разнайменна зараджаных часціц мікрагетэрагенных сістэм. Аўтар больш за 250 друкаваных прац.

Навуковыя партнёры: Міжнародны экалагічны універсітэт імя А.Дз. Сахарава, БелНДЦ “Экалогія”, Расійскі хіміка-тэхналагічны універсітэт імя Дз.І. Мендзялеева, Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт, Санкт-Пецярбургская лесатэхнічная акадэмія.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Сістэмны аналіз вытворчых працэсаў і сістэм”, “Інфармацыйныя тэхналогіі вытворчых працэсаў і сістэм”. Падрыхт­аваў 1 доктара навук і 10 кандыдатаў навук.

Асноўныя публікацыі: Колесников, В.Л. Математические основы компьютерного моделирования химико-технологических систем: учеб. пособие / В.Л. Колесников. – Минск: БГТУ, 2003. Колесников, В.Л. Бумага и картон из волокнисто-полимерных композиций: монография / В.Л. Колесников. – Минск: БГТУ, 2004. Колесников, В.Л. Компьютерные модели в промышленной экологии: учеб. пособие / В.Л. Колесников, П.П. Урбанович, И.М. Жарский. – Минск: БГТУ, 2003. Колесников, В.Л. Компьютерное моделирование и оптимизация химико-технологических систем: учеб. пособие / В.Л. Колесников, И.М. Жарский, П.П. Урбанович. – Минск: БГТУ, 2004. Колесников, В.Л. Компьютерное моделирование в химической технологии. Курсовое и дипломное проектирование: учеб. пособие / В.Л. Колесников, И.М. Жарский, П.П. Урбанович. – Минск: БГТУ, 2008. Колесников, В.Л. Управление величиной и знаком заряда частиц упрочняющих добавок гидродисперсий полимеров в производстве бумаги и картона / В.Л. Колесников Весцi Нац. акад. навук Беларусi. Сер. хiм. навук. – 2002. – Вып. 3. Колесников, В.Л. Кинетика коагуляции синтетических каучуковых латексов в водно-волокнистых суспензиях / В.Л. Колесников, Г.С. Гридюшко, Н.В. Чорная Весцi Нац. акад. навук Беларусi. Сер. хiм. навук. – 2002. – Вып. 1.


Scientific interests: Computer simulation and optimization of chemical-technological systems; colloid-chemical interaction of heterogeneous particles different in size, potential and charge in micro-heterogeneous systems. The author of more than 250 publications.

Scientific partners: International Sakharov Ecological University, Belarusian Scientific Research Centre ”Ecology”, Mendeleyev Chemical Technological University (Moscow), St. Petersburg State Technological University, St. Petersburg Forestry Engineering Academy.

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Systemic Analysis of Production Processes and Systems”, “Information Technologies of Production Processes and Systems”. Has trained 1 Doctors of Sciences and 10 Candidates of Sciences.

Main publications: Kolesnikov, V.L. Mathematical Principles of Computer Simulation of Chemical-Technological Systems: tutorial / V.L.Kolesnikov. – Minsk: BSTU, 2003. Kolesnikov, V.L. Paper and Cardboard Made of Fibrous Polymeric Compositions: monograph / V.L. Kolesnikov. – Minsk: BSTU, 2004. Kolesnikov, V.L. Computer Models in Industrial Ecology: tutorial / V.L. Kolesnikov, P.P. Urbanovich, I.M. Zharsky. – Minsk: BSTU, 2003. Kolesnikov, V.L. Computer Modeling and Optimization of Chemical-Technological Systems: tutorial / V.L. Kolesnikov, I.M. Zharsky, P.P. Urbanovich. – Minsk: BSTU, 2004. Kolesnikov, V.L. Computer Modeling in Chemical Technology. Term and Diploma Design: tutorial / V.L. Kolesnikov, I.M. Zharsky, P.P. Ur­banovich. – Minsk: BSTU, 2008. Kolesnikov, V.L. Control of Size and Symbol of Charge of Polymer Hydrodispersion Strengthening Additives at Manufacture of Paper and Cardboard / V.L. Kolesnikov News (Vesti) of National Aca­demy of Sciences of Belarus. Series of Chemical Sciences. – 2002. – Iss. 3. Kolesnikov, V.L. Kinetics of Coagulation of Synthetic Raw Rubber Latexes in Aqueous-Fibrous Suspensions / V.L. Kolesnikov, G.S. Gri­ushko, N.V. Chernaya News (Vesti) of National Academy of Sciences of Belarus. Series of Chemical Sciences. – 2002. – Iss. 1.

kolesnikov_v_l.txt · Последние изменения: 2016/01/05 09:31 — pia